Jumplink

Elos bokslut 2016: Elo stärkte sin ställning som Finlands populäraste arbetspensionsbolag och bolagets placeringsintäkter ökade

Totalavkastningen på Elos placeringar år 2016 var 5,6 (5,0) procent och placeringstillgångarna ökade till 21,5 (20,5) miljarder euro. Elo stärkte sin ställning som Finlands populäraste arbetspensionsbolag.

Elo är Finlands populäraste arbetspensionsbolag och tredje störst mätt enligt placeringstillgångarna. Mätt enligt antalet försäkringar är Elo marknadsledare. Vid utgången av 2016 skötte Elo cirka 45 100 ArPL-försäkringar och 84 600 FöPL-försäkringar och antalet försäkrade arbetstagare och företagare var nästan 500 000. Elo betalade pensioner för sammanlagt 2 982,0 (2 857,6) miljoner euro.

– Vårt mål är att tillsammans med våra samarbetspartners erbjuda de bästa serviceerfarenheterna inom branschen. År 2016 var det ett av våra tyngdpunktsområden efter att de omfattande integrationerna efter fusionen hade färdigställts. Då det gäller överföringstrafiken var året det bästa genom tiderna, berättar Elos verkställande direktör Satu Huber. Genom överföringstrafiken har försäkringstagarna möjlighet att överföra sin arbetspensionsförsäkring från ett bolag till ett annat fyra gånger om året.

Förberedelserna för pensionsreformen, som trädde i kraft år 2017, krävde stora resurser.

– Vi ville säkerställa att våra kunder känner till de ändringar som reformen medför och därför satsade vi i betydande grad på att informera om pensionsreformen. Pensionsreformen förutsatte ändringar i datasystemen. Trots systemändringarna lyckades vi sköta våra pensionskunders ärenden klart snabbare än inom branschen i genomsnitt. Elos kunder fick exempelvis sina pensionsbeslut i genomsnitt 16 dagar snabbare än i arbetspensionsbolagen i genomsnitt, säger Huber.

Skiftande och krävande år gav till slut god placeringsavkastning 

På grund av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer var året exceptionellt varierande inom placeringsverksamheten. Många politiska risker realiserades, men på marknaden uppnåddes till och med rekordnivåer.

Totalavkastningen på Elos placeringsverksamhet var 5,6 (5,0) procent år 2016. Placeringarnas värde uppgick i slutet av året till 21,5 (20,5) miljarder euro, dvs. det ökade med en miljard under året. Elo hanterar placeringstillgångarnas risknivåer väl och solvensen är på god nivå. Solvensnivån var 24,3 (24,1) procent och solvenskapitalet var 1,8-faldigt (2,0) i förhållande till solvensgränsen.

– Avkastningen på alla tillgångsklasser var positiv. Totalavkastningen på Elos placeringar överträffade förväntningarna och särskilt avkastningen på mer riskbundna tillgångsslag var glädjande, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Bäst avkastning av alla tillgångsslag gav aktieplaceringarna 9,3 (13,0) procent. Ränteplaceringarna avkastade 3,6 (0,0) procent och fastighetsplaceringarna 6,4 (6,9) procent. Den nominella avkastningen på Elos placeringar (pro forma) har under fem år varit i genomsnitt 6,7 procent och under tio år i genomsnitt 4,6 procent. Realavkastningen på Elos placeringar för fem år är 5,6 procent och för tio år 2,9 procent.

Utveckling genom att lyssna till kunderna

– Vi har särskilt satsat på att utveckla vårt digitala serviceutbud och bland annat tagit i bruk en mobilapplikation med vilken företagare enkelt kan sköta sina arbetspensionsförsäkringsärenden. Utvecklingen av den nya tjänsten inleddes med en analys av kundrespons och tjänsten svarar på de frågor som kunderna oftast ställer i vår telefontjänst, säger Huber.

Under år 2016 fick våra kunder allt snabbare tillgång till våra försäkringstjänster. Behandlingstiderna för både försäkringsansökningar och betalningsändringar kunde klart förkortas under året.

Elo utvecklade också nya tjänster för hanteringen av risken för arbetsoförmåga, med vilka bolaget kan stöda kundföretagen att förbättra arbetslivets kvalitet och förlänga finländarnas yrkesbanor. För att allt flera kunder behändigt ska kunna delta i Elos utbildningar, började bolaget bland annat ordna sina populära arbetshälsoutbildningarna för arbetsgivar- och företagarkunder även i form av webbseminarier.

Framtidsutsikter

– Det sker stora förändringar i verksamhetsmiljön. Digitaliseringen, social- och hälsovårdsreformen och det nationella inkomstregistret kommer t.ex. i betydande grad att inverka både på Elos kunders och Elos egen verksamhet under de närmaste åren. Vi kommer aktivt att delta i de gemensamma utvecklingsprojekten inom arbetspensionsbranschen som avser att förbättra Finlands konkurrensförmåga och det finländska arbetslivet, säger Satu Huber.

Konkurrensförhållandena på arbetspensionsmarknaden kommer att förändras. Social- och hälsovårdsministeriet fastställde bolagsspecifika kundåterbäringsgrunder den 14 februari 2017. Grunderna träder i kraft den 1 januari 2018 och de inverkar första gången på försäkringsavgiften år 2019.

– Vi anser att det är viktigt att arbetspensionssystemet fortsätter att vara tillräckligt enkelt och transparent, då konkurrensförhållandena utvecklas, säger Huber.

De ekonomiska utsikterna

Utvecklingen av placeringsmarknaden har varit positiv under början av året, särskilt på aktiemarknaden. Förväntningarna på en tillväxt inom världsekonomin har också förbättrats och tillväxten väntas stiga till en nivå på över 3 procent. I Finland uppskattas konkurrenskraftsavtalet skapa förutsättningar att utnyttja de exportmöjligheter som öppnas, men avtalets gynnsamma verkningar kommer att synas i vår ekonomi med dröjsmål. I Finland har näringslivets konjunkturutsikter överlag förbättrats framför allt inom byggbranschen, service och ny slags export, såsom inom bilindustrin.

– Avkastningsutvecklingen för placeringarna kommer år 2017 att avspegla många osäkerheter och avkastningsförväntningarna är på en lägre nivå än vad vi vant oss vid, men tack vare en god spridning erbjuder marknaden alltid placeringsmöjligheter för långsiktiga pensionsplaceringar, berättar Hiidenpalo.

 

Mer information:

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter