Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Det andra kvartalet höjde intäkterna

Halvårsöversikt 1.1–30.6.2018

Intäkterna av Arbetspensionsbolaget Elos placeringsverksamhet var i januari–juni 0,8 procent (4,4 procent 1.1–30.6.2017). Under det andra kvartalet var avkastningen 1,2 (1,5) procent. Elos marknadsandel stärktes. Intresset för partiell förtida ålderspension jämnades ut.

Marknadsvärdet på Elos placeringar uppgick i slutet av juni till 23,4 miljarder euro (22,6 miljarder euro 30.6.2017). Solvensnivån var 123,8 procent och solvenskapitalet var 1,7-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

– Det rådde nervositet på den globala placeringsmarknaden under det första halvåret och placeringsintäkterna blev låga inom många tillgångsslag. Elos långsiktiga avkastningar är fortsättningsvis på god nivå. Den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under fem år var 6,1 procent och den genomsnittliga nominella avkastningen under tio år var 5,4 procent, konstaterar Elos verkställande direktör Satu Huber.

Den genomsnittliga realavkastningen under fem år var 5,4 procent och den genomsnittliga realavkastningen under tio år var 4,2 procent.

Elos marknadsställning stärktes under det första halvåret 2018 särskilt som en följd av arbetspensions­bolagens överföringsperioder, vilka bidrog till att öka Elos ArPL-premieinkomst med 18,1 (12,2) miljoner euro. Marknadsandelen är 25 procent.

– Vår marknadsandel har ökat gynnsamt ända sedan Elo inledde sin verksamhet. Vi har satsat särskilt på att utveckla kundernas serviceupplevelser och våra tjänster. Ett bevis på detta är att telefontjänsten för försäkringsärenden valdes till landets bästa i tävlingen ”Asiakkaan ääni”, berättar Huber.

I slutet av juni hade Elo 233 525 pensionstagare. Under årets två första kvartal utbetalades 1 621 miljoner euro i pensioner, av vilket 1 371 miljoner euro var ålderspension. Elo utfärdade på ansökan sammanlagt 12 756 pensionsbeslut under det första halvåret 2018.

Intresset för partiell förtida ålderspension jämnades ut från året innan och antalet beslut som utfärdats i år uppgår till 1 029 (1 536). Av dem som tog ut partiell förtida ålderspension var 26 procent företagare.

Elo har tillsvidare utfärdat några beslut om arbetslivspension. Antalet ansökningar har som förväntat varit mycket sparsamt.

Bäst avkastade de onoterade placeringarna

Vid utgången av juni uppgick värdet på Elos placeringar till 23 404 (22 607) miljoner euro. Under det första halvåret var avkastningen på placeringarna 0,8 (4,4) procent. Under det andra kvartalet var avkastningen 1,2 (1,5) procent.

– Vid en granskning från årets början gav de onoterade placeringarna bäst avkastning och de stödde den totala avkastningen, då den nervösa ekonomiska omvärlden minskade avkastningarna på värdepappersmarknaden, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Kapitalplaceringarna avkastade 6,7 procent och fastighetsplaceringarna 3,1 procent. Avkastningen på noterade aktier var 0,3 procent och på kapitalplaceringar 0,9 procent.

– Aktiemarknaden uppvisade stora skillnader mellan avkastningen från olika geografiska områden. Bäst avkastade den finländska aktiemarknaden med nästan 10 procent, medan avkastningen i övriga Europa blev svagt negativ, säger Hiidenpalo.

Elos klimatstrategi för placeringsverksamheten bygger på hållbarhet

Tillsammans med 60 andra institutionella investerare undertecknade Elo i maj ett öppet brev, där man sporrar olje- och gasbolagen att utveckla lösningar som är förenliga med tvågradersmålet i Paris klimatavtal. I juni utvidgare Elo sin påverkan förutom på företag även på stater och deltog i det gemensamma brevet som undertecknats av hundratals investerare till G7-ländernas ledare i syfte att effektivare få dem att förbinda sig till målen i Paris klimatavtal.

Elo valdes till ett gott exempel då det gäller att beakta klimatfrågor i den internationella klimatorganisationens AODP:s rapport under redovisningsperioden.

Ekonomiska framtidsutsikter

Den internationella ekonomiska utvecklingen, det politiska klimatet och placeringsmarknaden som en följd av dem är för närvarande förknippad med stor osäkerhet. Förenta staterna verkar nu vara den enda starka ekonomiska tillväxtmotorn inom OECD-området, medan utsikterna i de övriga ekonomierna varierande är svagare.

Utöver de vanliga cykliska orosmomenten finns det även risk för fortsatta handelspolitiska motsättningar som t.o.m. kan tillspetsas under en nära framtid.

– De handelspolitiska spänningarna bedöms inte ha haft några betydande verkningar på den ekonomiska tillväxten, men de kan öka osäkerheten i anslutning till den ekonomiska utvecklingen och marknadsutvecklingen under den närmaste framtiden, konstaterar Hiidenpalo.

I Finland var den ekonomiska tillväxten stark och omfattande under början av året, men det bästa skedet är kanske passerat också i Finland. Den internationella efterfrågan har varit fortsatt gynnsam och den privata konsumtionen är fortsättningsvis på en stark nivå. Den goda sysselsättningsutvecklingen har också bidragit till den privata konsumtionen. Det har uppstått nästan 100 000 nya arbetsplatser i Finland under året.

Elos halvårsrapport 1.1.–30.6.2018 (pdf)

Elos halvårsöversikt presentation 1.1.–30.6.2018 (pdf)

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringssdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter