Jumplink

Elos bokslut 2018

Året var tudelat: krävande placeringsår, framgångsrik försäljning

På grund av marknadsnedgången i slutet av året blev placeringsavkastningen på minus första gången på sex år efter en lång period med goda avkastningar. Den långsiktiga avkastningen är fortfarande på god nivå. Kvaliteten på Elos kundarbete återspeglades i en starkare marknadsandel. Verksamhetens effektivitet var på en god nivå.

2018 var ett krävande placeringsår, som präglades av en allt kraftigare osäkerhet på den internationella placeringsmarknaden. Den ekonomiska tillväxten var fortsatt relativt stark både i Finland och globalt, berättar Elos verkställande direktör Satu Huber.

Vid utgången av 2018 uppgick värdet på Elos placeringar till 22,6 (23,1) miljarder euro. Totalavkastningen på placeringsverksamheten var -1,4 (7,4) procent. Pensionstillgångarna i förhållande till ansvarsskulden, dvs. solvensnivån var 120,6 (125,9) procent vid utgången av 2018. Solvenskapitalet var vid utgången av året 1,6-faldigt (1,6-faldigt) i förhållande till solvensgränsen.

2018 var Elos femte verksamhetsår efter att LokalTapiola Pensionsbolag och Pensions-Fennia fusionerades. Under de här åren har vi gjort ett systematiskt arbete för att kunna erbjuda de bästa serviceupplevelserna inom branschen och vår marknadsandel har ökat för varje år som Elo varit verksamt. Verksamhetens effektivitet är på en god nivå, fortsätter Huber.

Omkostnadsrörelsens resultat uppvisade ett överskott på 31,8 (23,3) miljoner euro. Rörelsekostnaderna utgjorde 74,9 (80,9) procent av försäkringsavgiftens omkostnadsinkomst.

Aktieavkastningarna fluktuerade kraftigt

– Aktiemarknaden präglades hela året av nervositet och en hög volatilitet. Avkastningen på värdepappersplaceringar var låg under hela året. Av de onoterade placeringarna gav kapitalfondsplaceringarna den bästa avkastningen och även på fastighetsplaceringarna var avkastningen fortsatt stabil, beskriver placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo placeringsåret 2018.

– Aktieavkastningen fluktuerade kraftigt under året och vände brant neråt under slutet av året. Räntorna vände neråt i Europa redan på våren och i slutet av året även i Förenta staterna. De viktigaste orsakerna var åtstramningen av penningpolitiken och en ökad osäkerhet om utvecklingen av den ekonomiska tillväxten samt handelstvisterna, fortsätter Hiidenpalo.

Avkastningen på Elos noterade aktieplaceringar var -10,2 (17,0) procent. Bäst utvecklades de finländska aktierna, i fråga om vilka Elo även i det svåra marknadsläget uppnådde en bättre avkastning än marknaden. Svagast avkastade aktierna på tillväxtmarknaden, även om utvecklingen på tillväxtmarknaden jämnade ut sig mot slutet av året.

– Vi minskade risknivåerna under året särskilt genom att sälja placeringar i tillväxtländerna och genom att minska aktievikten redan före sommaren, berättar Hiidenpalo.

Världsekonomins tillväxt 2018 motsvarade förväntningarna i början av året, men det uppstod en differentiering mellan de viktigaste ekonomiområdena under året. I Förenta staterna fungerade den ekonomiska utvecklingen som ett starkt lokomotiv för den globala tillväxten tack vare en stimulerande finanspolitik.

Elos ränteplaceringar avkastade -0,8 (1,4) procent. Företagslånemarknaden försvagades 2018. Budgetförhandlingarna i Italien, Brexit, handelsförhandlingarna mellan USA och Kina samt ECB:s avslutade stödköpprogram bidrog i väsentlig grad till den försvagade marknaden. Avkastningen på masskuldebrevslån emitterade av företag var -1,5 (3,5) procent. Avkastningen på masskuldebrevslån var totalt -1,2 (1,5) procent. 

Fastighetsplaceringsmarknaden var mycket aktiv och i Finland var transaktionsvolymen åter rekordstor. Den avsevärda prisstegringen till följd av stor investeringsefterfrågan de senaste åren bröts och år 2018 steg priserna allmänt endast litet. Vad gäller de inhemska fastighetsinvesteringarna fortsatte åtgärderna med att utveckla den nuvarande portföljen. De direkta fastighetsplaceringarna avkastade 5,7 (7,4) procent och fastighetsfonderna 6,3 (8,2) procent.

Avkastningen på kapitalplaceringarna utvecklades kraftigt hela året. Betydande frigörelser och en god resultatutveckling i placeringsobjekten bidrog till att lyfta avkastningen till en utmärkt nivå. Kapitalplaceringarna avkastade 16,0 (14,9) procent.

Den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar har under fem år varit 4,5 procent och under tio år 5,9 procent. Den genomsnittliga realavkastningen på placeringarna har under fem år varit 3,9 procent och under tio år 4,6 procent.

Placeringsverksamhetens utsikter för 2019

I början av 2019 är förväntningarna på ekonomiernas utveckling ännu positiva, men riskerna för en avmattning av tillväxten har ökat mer än förväntat. Konsumenternas har globalt sett fortfarande ett mycket stort förtroende för ekonomin och även de indikatorer som mäter företagens utsikter signalerar oberoende av en avmattning om en fortsatt gynnsam ekonomisk cykel. Inflationsförväntningarna för de närmaste åren är fortsättningsvis mycket låga på marknaden.

Stämningarna inom ekonomierna och på marknaden har i början av året varit mycket osäkra på grund av det svaga resultatet i slutet av förra året. På placeringsmarknaden har början av året varit starkt, vilket till stor del torde kunna förklaras med att marknaden återhämtat sig från den exceptionella nedgången i slutet av 2018.

Snabba pensionsbeslut och utmärkt kundservice

Pensionsbesluten utfärdades 2018 i genomsnitt 8 dagar snabbare än medeltalet i de andra arbetspensionsbolagen. Av dem som svarade på pensionstjänsternas enkät om kundtillfredsställelsen gav 86 procent servicen ett berömligt betyg. NPS för kundtillfredsställelsen med de försäkrades och försäkringstagarnas webbtjänst var 55,2.

År 2018 utfärdades på ansökan sammanlagt 25 200 (26 100) pensionsbeslut. Antalet utfärdade invalidpensionsbeslut var 11 502 (10 767), vilket är 7 procent fler än år 2017. Elo utbetalade pension till cirka 237 900 (227 200) pensionstagare varje månad. Beloppet av de pensioner som utbetalades uppgick till sammanlagt cirka 272,1 (261,2) miljoner euro i månaden.

Framgångsrikt år vad gäller kundöverföringarna

Vid årets slut uppgick det sammanlagda antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo till över en halv miljon, dvs. 523 900 (508 400) personer. Året var framgångsrikt vad gäller kundöverföringarna och det överfördes en premieinkomst på nästan 36 miljoner euro till Elo från de övriga pensionsbolagen. Premieinkomsten av ArPL-försäkringarna steg till 3 244,7 (3 105,2) miljoner euro. Premieinkomsten av företagarnas FöPL-försäkringar var 420,7 (428,8) miljoner euro.

Elo fortsatte att utveckla kvaliteten på telefontjänsten för kunderna. Under 2018 uppnådde bolaget ett utmärkt resultat i mätningen av serviceupplevelserna (NPS), dvs. 84,0. Elos försäkringstjänster vann i maj 2018 tävlingen Asiakkaan Ääni (Kundens röst), som ordnas av Bisnode, i serien med mindre än hundra anställda inom kundservice, i vilken man mätte kundsamtalens kvalitet.

Införandet av det nationella inkomstregistret lyckades väl. Vi gjorde bland annat ändringar och uppdateringar i våra system, vi utbildade våra kunder, vår personal och våra samarbetspartners samt informerade aktivt våra kunder om de kommande ändringarna i olika kanaler.

Elos bokslut 2018 >

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter