Jumplink

FPA:s sjukdagpenning och föräldradagpenning fastställs på nytt sätt fr.o.m. 1.1.2020

Efter reformen är det ännu viktigare att ständigt hålla FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå som återspeglar den faktiska arbetsinsatsen. Efter årsskiftet kan sjukdagpenningen inte längre baseras på inkomsterna under de sex månader som föregår dagpenningsperioden, även om de är över 20 % högre än de inkomster som konstaterats i föregående beskattning.

Från och med 1.1.2020 kommer FPA:s dagpenningsförmåner att ändras. Ändringen berör både företagare och löntagare. Dess betydelse märks ändå mer hos företagare, eftersom de själva fastställer sin FöPL-arbetsinkomst och därmed nivån på både sina pensionsförsäkringsavgifter och sina dagpenningar. Till exempel kommer årsinkomsten framöver att användas vid beräkning av dagpenningen för en företagare som blir sjukskriven. Årsinkomsten beräknas utifrån de tolv kalendermånader som föregått den kalendermånad då rätten till förmåner börjar.

Företagarens årsinkomst beräknas utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Om beloppet på FöPL-arbetsinkomsten har förändrats under de tolv månaderna som granskas beaktas den genomsnittliga arbetsinkomsten. Om företagaren arbetar i lönearbete utöver sin företagarverksamhet beaktas både löneinkomsten och FöPL-arbetsinkomsten i årsinkomsten. I årsinkomsten inkluderas inte löneinkomst från eget företag eller förvärvsinkomst från näringsverksamhet.

Tidigare har företagares dagpenningar fastställts utifrån FöPL-arbetsinkomsten som konstaterats i beskattningen som verkställts föregående år. År 2019 används alltså beskattningsuppgifterna för år 2017. Efter reformen kommer perioden för fastställande av dagpenningen bättre att återspegla situationen strax före övergången till dagpenningen. Samtidigt försvinner möjligheten där dagpenningen baseras på inkomsten under de senaste sex månaderna.

– Efter årsskiftet kan en företagare inte längre påverka beloppet på sin moderskapspenning genom att höja arbetsinkomsten först strax före moderskapsledigheten. Genom att ständigt hålla din arbetsinkomst på rätt nivå säkerställer du dina förmåner, säger Elos kundservicechef Heta Virkki.

FöPL-arbetsinkomsten kan inte höjas retroaktivt på grund av förändringar eller överraskningar

FöPL-arbetsinkomsten kan inte heller ändras retroaktivt, utan tidigast från och med anmälan om ändring. För att förhindra en orimlig ekonomisk situation för att man insjuknar eller få ett barn är det oerhört viktigt för varje företagare att ständigt hålla FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå.

– Lyckligtvis kan man förbereda sig för ett barns födelse, men sjukdomar och olyckor har en tendens att överraska företagare. En lättnad i den ekonomiska situationen för mödrar som inte blir mödrar för första gången kommer från det faktum att föräldradagpenningen även i fortsättningen kan baseras på arbetsinkomsten som utgjorde grunden för föregående föräldradagpenning. Förutsättningen för detta är att det beräknade förlossningsdatumet för det nya barnet infaller innan det föregående barnet fyller tre år, förklarar Virkki.

Förändringen är en del av en större lagreform

Lagändringen berör alla dagpenningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen, dvs. sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning och föräldradagpenning. Till föräldradagpenningarna hör moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning.

Bakom ändringarna i sjukförsäkringslagen ligger de alltmer uppdaterade inkomstuppgifterna som fås från inkomstregistret samt förenklingen av grunderna för att bestämma dagpenningarna.

Mer information om reformen finns på FPA:s webbsidor >

Sök efter artiklar och nyheter