Jumplink

Undersökning: Företagarna är inte rädda för konkurs – de flesta har ändå en oroväckande hög stressnivå

/ Nyheter

Trots att coronapandemin som förväntat har försvagat företagens försäljning och lönsamhet, är det få företagare som oroar sig för en konkurs. Alarmerande många företagare bedömer att deras arbetsförmåga ligger på en oroväckande nivå och en stor del av företagarna upplever långvarig och skadlig stress. Detta framgår av resultaten från undersökningen Lyckas som företagare, som genomfördes av arbetspensionsbolaget Elo och Företagarna i Finland

Undersökningen kartlade företagarnas förmåga till förändring och faktorer som påverkar framgången samt företagarnas arbetshälsa och arbetsförmåga. I enkäten undersökte man också vilka faktorer som hjälpte företagaren att överleva undantagssituationen som orsakades av coronaviruset.

Coronapandemin har tydligt påverkat över hälften av de företag som besvarade enkäten. Hälften (50 %) av företagarna bedömer att försäljningen försvagas jämfört med föregående räkenskapsperiod och nästan hälften (47 %) tror att lönsamheten försvagas jämfört med föregående räkenskapsperiod.

Ändå anser 72 procent att konkurshotet inte är betydande. Ytterst få (4 %) företagare anser att konkurs är ett betydande hot för företaget.

– Vi förväntade oss en betydligt dystrare stämning bland företagarna eftersom det senaste året har varit mycket tungt inom många branscher. Resultaten visar ändå att företagarna klarat av att reagera på den plötsliga situationen på ett utmärkt sätt. Samtidigt bör man notera att vissa företagares uppskattning av företagets betalningsförmåga kan vara mer positiv än vad den är i verkligheten tack vare olika slags betalningsarrangemang och ekonomiska stöd, säger Katja Ekman, utvecklingschef för ledning av arbetsförmåga på Elo.

Arbetsförmågan hos var tredje företagare ligger på en oroväckande nivå, majoriteten av företagarna är väldigt stressade

34 procent av deltagarna i enkäten uppger att deras arbetsförmåga är nedsatt.

Elo har följt utvecklingen av företagarnas arbetsförmåga sedan 2014. Vid varje mätning har företagarnas egen uppskattning av arbetsförmågan legat på en alltmer oroande nivå.

– År 2014 var arbetsförmågan i genomsnitt 8,4 på skalan 0–10, medan den vid denna mätning var 7,6. Ur företagarnas perspektiv är det viktigt att ta hand om sin egen arbetsförmåga genom att göra saker som ger dem kraft och energi. En företagare med god arbetsförmåga satsar också på personalens välbefinnande, vilket ger en positiv cirkel. Dessutom är det viktigt att ta hand om återhämtningen genom att exempelvis satsa på tillräcklig fritid och vila, säger Ekman.

Också företagarnas stressnivåer är alarmerande höga. 40 procent av företagarna upplever ganska mycket eller väldigt mycket långvarig och skadlig stress.

– I resultaten korrelerade den upplevda stressmängden starkt med både bedömningen av arbetsförmågan och arbetslusten. Arbetslusten skyddar mot stress och bevarar arbetsförmågan. Bland dem som rapporterade en utmärkt arbetsförmåga uppgav endast 20 procent att de upplevde ganska mycket eller väldigt mycket stress. I motsats till detta rapporterade 77 procent av dem som led av försvagad arbetsförmåga att de upplevde ganska mycket eller väldigt mycket stress.

– Företagarna är ändå väldigt engagerade, entusiastiska och inspirerade, oberoende av företagets storlek. Närapå 80 procent av företagarna upplever entusiasm i sitt arbete dagligen eller några gånger i veckan och närapå hälften av företagarna är inspirerade av sitt arbete dagligen. Detta är positivt, eftersom det visar på en förmåga att klara av svåra tider. På det stora hela är företagarna väldigt nöjda med sitt karriärval, säger Mika Kuismanen, chefsekonom på Företagarna i Finland.

Ett gott rykte, flexibilitet och en öppen företagskultur har burit företagen i coronavardagen

De flesta (79 %) av företagarna uppger att företagets känthet och rykte har varit mycket viktiga eller ganska viktiga för att företaget ska överleva coronaepidemin. Nästan tre fjärdedelar (73 %) säger att den avgörande faktorn varit en snabb och flexibel reaktion på coronasituationen. 65 procent av företagarna anser att den samarbetande och öppna förtroendekulturen varit en mycket viktig eller ganska viktig faktor.

– Enligt företagarnas bedömning har företagens överlevnad under coronatiden påverkats mest av faktorer som byggts upp under lång tid, redan innan coronaepidemin började. Förmåga till förändring och en öppen intern kultur är viktiga stöttepelare som hjälper företaget genom svåra tider. Dessutom hjälper känthet och ett gott rykte företaget att behålla kunderna, säger Ekman.

Ekonomiska faktorer ansågs vara mindre viktiga. Lite över hälften (58 %) av företagarna såg utnyttjande av ekonomiska buffertar, såsom företagets kassa, som en viktig faktor för att överleva coronatiden. Omkring hälften (51 %) ansåg att det är viktigt att trygga företagets likviditet.

– Möjligheterna att överleva coronakrisen, mätt i till exempel lönsamhet och försäljning, verkar öka ju större företaget är.  Det torde finnas många orsaker till detta, men undersökningen visar att de större företagen har haft bättre möjligheter att organisera arbetet på ett nytt sätt än exempelvis de allra minsta arbetsgivarföretagen, för att inte tala om ensamföretagarna, säger Kuismanen på Företagarna i Finland. 

Användning av digitalisering och nya teknologier är också vanligare bland större företag.

– Det är mycket viktigt att satsa på arbetshälsa och ekonomisk överlevnad bland ensamföretagare och små arbetsgivarföretag, eftersom dessa företags betydelse för samhället överskrider deras absoluta storlek, säger Kuismanen.

Ett sammandrag av undersökningenpå svenska >

Närmare uppgifter:
Katja Ekman, utvecklingschef för ledning av arbetsförmåga, Elo, tfn 040 750 7868
Mika Kuismanen, huvudekonom, Företagarna i Finland, tfn 050 356 0705
Kristiina Nieminen, planeringschef för kommunikationen, Elo, tfn 040 586 8778

Information om undersökningen Lyckas som företagare
Undersökningen Lyckas som företagare genomfördes som webbenkät under tiden 17.11.2020–15.12.2020. Enkäten besvarades av totalt 1 367 företagsbeslutsfattare och företagare. Deltagarna representerar många olika branscher runtom i Finland. 20 procent av dem som svarade är ensamföretagare. Undersökningen genomfördes av Aula Research Oy på uppdrag av arbetspensionsbolaget Elo och Företagarna i Finland.

 

Sök efter artiklar och nyheter