Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Den globala tillväxten avmattades ytterligare under årets tredje kvartal – avkastningen på Elos placeringsverksamhet -4,9%

Den globala tillväxten avmattades ytterligare under årets tredje kvartal. Avkastningen på Elos placeringsverksamhet var negativ som en följd av det allmänt försvagade ekonomiska läget. Omställningsförhandlingarna på hösten ledde till att 44 arbetsuppgifter upphörde i Elo. En ny strategi lotsar Elo fram till målet om att vara det mest tilltalande bolaget inom branschen år 2025.

Nyckeltal för januari–september 2022

  • Nettoavkastningen från Elos placeringsverksamhet var -4,9 (9,4) procent. 
  • Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 28,0 (28,3) miljarder euro.
  • Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var -1 445,2 (999,7) miljoner euro.
  • Solvensnivån var 122,2 (126,9) procent och solvenskapitalet var 1,5-faldigt i förhållande till solvensgränsen. 
  • Premieinkomsten uppgick till 3,3 miljarder euro och pensioner och andra ersättningar utbetalades till ungefär samma belopp.
  • Omkostnadsprocenten var 72,8 (71,6).

Fokus på förändringen i verksamhetsmiljön och kundbeteendet

Elo genomförde omställningsförhandlingar under redovisningsperioden med målet att förtydliga och effektivera bolagets organisation och att därtill svara mot förändringar i verksamhetsmiljön och kundernas beteende. 

– Som ett resultat av omställningsförhandlingarna minskade arbetsuppgifterna med 44 i Elo och därtill gjordes ändringar i organisationsstrukturen, personalens arbetsuppgifter och befattnings-beskrivningar. Trots svåra beslut kunde vi genomföra omställningsförhandlingarna i en exceptionellt öppen och konstruktiv anda, berättar Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

Elos strategi färdigställdes i oktober och lotsar bolaget mot målet att vara det mest tilltalande bolaget inom branschen år 2025.

– Vi går in i den nya strategiperioden med ambitiösa målsättningar. För att uppnå det behöver vi vara det mest kundorienterade bolaget och ha en stark serviceförmåga. Vår personalupplevelse är på utmärkt nivå. Vi är föregångare inom tjänster för att stöda arbetsförmågan och sköter om att arbetspensionsbolaget har en tillräcklig solvens, beskriver Pettersson. 

De finländska företagen ställning är bättre än i många andra länder

Den globala tillväxten avmattades ytterligare under årets tredje kvartal. Tillväxten begränsades av åtstramningen av de finansiella förhållandena och den minskade reella köpkraften till följd av inflationen.  

Europa brottas med en energikris, och en recession anses möjlig. Särskilt utmanande är situa-tionen i Tyskland, där tillgången till energi kraftigt stött sig på importenergi från Ryssland. EU-länderna tog i bruk omfattande fiskala stödåtgärder för att stöda företag och hushåll och för att få till stånd en positiv tillväxteffekt.

– De finländska företagen går också en balansgång med osäkra framtidsutsikter. Som en motvikt till oron vill jag lyfta fram att de finländska företagen har starka balansräkningar som skyddar företagen i det krävande marknadsläget. Därtill är vår inhemska energiproduktion mångsidigare jämfört med situationen i Centraleuropa, konstaterar Pettersson.
Centralbankernas räntehöjningar inverkar på placeringsmarknaden

Flera centralbanker stävjar inflationen genom att höja styrräntorna och verkningarna syns i omfattande grad på placeringsmarknaden. Marknadsräntorna steg avsevärt och aktieavkast-ningarna försvagades. 

– Totalavkastningen på Elos placeringar var negativ då avkastningarna på de flesta noterade tillgångsklasserna fortfarande var svag. Riskerna spreds med hjälp av fastighets-, real- och infrastrukturplaceringar och de gav en positiv avkastning, kommenterar Elos vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo.

Elos ränteplaceringar avkastade -3,2 (1,0) procent från början av året. Tack vare ränteskydden hade de kraftigt ökade marknadsräntorna fortfarande endast en måttlig negativ resultatpåverkan.

Kapitalplaceringarna dämpade fortfarande aktieplaceringarnas negativa resultat, -10,1 (18,1). Prissättningen på aktier blev måttligare, men resultatförväntningarna var fortfarande höga i förhållande till den allt svagare globala ekonomin.
 
Det allmänt försvagade ekonomiska läget inverkade ännu inte i början av året på handeln med investeringsfastigheter. Fastighetsplaceringarna avkastade 5,3 (3,5) procent. Osäkerheten i verksamhetsmiljön torde minska handelsaktiviteten på marknaden under slutet av året och även skapa ett ett tryck på att höja avkastningskraven på fastigheter.

– Med tanke på allokeringen av placeringstillgångarna är beroendet mellan aktie- och ränte-marknaden av central betydelse. Om centralbankerna lyckas stävja inflationen, ökar den nytta som fås genom att sprida placeringarna. Tack vare den historiskt sett kraftiga räntesteg¬ringen är ränteplaceringarnas avkastningsutsikter bättre än på flera år, säger Hiidenpalo. 

En global ekonomisk recession är sannolik

Inflationsutvecklingen avgör framgången på placeringsmarknaden även nästa år. Konsument-priserna stiger för snabbt i förhållande till centralbankernas mål och risken för en långvarig inflation har ökat. Å andra sidan har även sannolikheten för en global ekonomisk recession ökat avsevärt. 

Den ekonomiska osäkerheten är en utmaning för de finländska företagen och exportutsikterna har blivit dystrare i och med den avmattade globala tillväxten. Finlands ekonomiska läge torde nästa år bli betydligt svagare än i år, eftersom BNP inte väntas öka i någon nämnvärd grad.

Jämförelsetalen inom parentes är siffror per 30.9.2021.

Elos delårsrapport 1.1.–30.9.2022 presentation (pdf) >

Elos delårsrapport 1.1. - 30.9.2022 >

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju, planeringschef för kommunikationen Sara Salomaa, Tfn 044 550 5450 
Vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668 
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

 

 

Sök efter artiklar och nyheter