Jumplink

Elos placeringsavkastning var -4,5 procent, uppdraget för det ombud som tillsattes att övervaka Elo upphörde i juni

/ Nyheter

Den ekonomiska tillväxten avmattades och placeringsmarknaden sjönk under början av året. Elos placeringar avkastade -4,5 (7,8) procent i januari–juni. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av juni till 28,0 (27,8) miljarder euro och resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var ‑1 141,3 (883,0) miljoner euro. Solvensnivån var 123,6 (126,6) procent och solvenskapitalet var 1,5-faldigt (1,6-faldigt) i förhållande till solvensgränsen.

Den avmattade ekonomiska tillväxten berodde på den ökade inflationen, den åtstramade penningpolitiken och räntestegringen. Rysslands angreppskrig mot Ukraina och coronarestriktionerna i Kina försvagade utsikterna ytterligare. I Finland var inflationen måttfullare under årets första hälft, men den ekonomiska tillväxten var långsammare än i Europa i genomsnitt.

Centralbankerna skärpte sin penningpolitik för att bekämpa inflationen. Den amerikanska centralbanken höjde sin styrränta avsevärt i juni. Inom euroområdet ökade oron för en differentiering av den ekonomiska tillväxten och placeringsmarknaden och räntorna steg särskilt i de skuldsatta euroländerna.

– Stämningen inom ekonomin blev dystrare, då risken för en recession i Europa ökade. Den allmänna ekonomiska omvärlden präglas fortfarande av osäkerhet vad gäller möjligheterna att uppnå tillväxt inom affärsverksamheten och av oro för kostnadsökningar, vilka delvis är svåra att förutse inom en nära framtid, konstaterar Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

– Uppdraget för det ombud som tillsattes att övervaka Elos verksamhet upphörde i juni. Efter ändringarna fungerar vi som bolag ännu bättre än tidigare. Vår nya strategi kommer också att färdigställas under hösten och målet med de omställningsförhandlingar som inleddes i augusti är att forma Elos organisation så att den smidigt kan genomföra åtgärderna enligt den nya strategin, berättar Pettersson.

Stora skillnader i avkastningarna på tillgångsslagen

Placeringsmiljön var exceptionell under början av året, då de långa marknadsräntorna steg betydligt. Som en följd av det blev investerarna även tvungna att bedöma prissättningen av aktiemarknaden i en ny räntemiljö.

– Avkastningarna på Elos placeringar var negativa i de flesta noterade tillgångsklasserna. En del av placeringarna, till exempel kapital- och fastighetsplaceringarna, gav fortfarande en positiv avkastning, kommenterar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo början av året.

Även i fråga om valutor och råvarupriser sågs betydande prisrörelser. Den amerikanska dollarn stärktes under början av året då penningpolitiken i USA stramades åt och investerarnas risktagningsvilja försvagades.

De noterade aktierna uppvisade negativa avkastningar på alla huvudmarknader. Avkastningen på Elos aktieplaceringar var -8,2 (15,2) procent. Det negativa resultatet för aktieplaceringar mildrades av den positiva avkastningen på kapitalplaceringarna.

Elos ränteplaceringar avkastade -3,5 (0,6) procent och bolaget fortsatte att minska placeringarnas räntekänslighet under årets första hälft. Tack vare ränteskyddet hade de kraftigt ökade marknadsräntorna endast en måttlig negativ resultatpåverkan.

Handeln på fastighetsplaceringsmarknaden var fortsättningsvis aktiv. Fastighetsplaceringarna gav en avkastning på 3,4 (2,0) procent under början av året.

Osäkerheten inom ekonomin kommer inte att vika undan inom en nära framtid

Centralbankerna har även i fortsättningen en viktig roll i bekämpandet av inflationen. Utmaningen är att stävja inflationen utan att räntestegringen hejdar den ekonomiska tillväxten. Risken för recession har ökat särskilt i Europa. Trots det inledde Europeiska centralbanken räntehöjningar i juli.

Utmaningarna vad gäller den ekonomiska tillväxten, prisstegringen på energi och inflationen bromsar upp den globala ekonomiska tillväxten, vilken väntas vara cirka 3 procent i år.

I Finland är den ekonomiska tillväxten långsammare än tillväxten inom världsekonomin, under 2 procent i år. De inhemska bolagens resultatperiod har varit god jämfört med prognoserna, men man kan emellertid ana bolagens osäkerhet om vad som är på kommande och de har redan sänkt sina resultatprognoser för innevarande år. Bolagens resultat kan sjunka ytterligare som en följd av kostnadsökningen och den försvagade ekonomiska omvärlden.

Uppdraget för det ombud som tillsattes att övervaka Elos verksamhet upphörde, strategiarbete pågår

Elos premieinkomst uppgick under redovisningsperioden till 2 110,3 miljoner euro. Vid utgången av juni hade Elo hand om 438 700 (418 300) ArPL-försäkrade och bolaget skötte 84 500 (83 600) FöPL-försäkringar för företagare. Det totala antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo uppgick till över en halv miljon personer. Elo har hand om cirka 245 600 (244 000) pensionstagare, till vilka vi betalade pensioner för 1 895,7 (1 817,3) miljoner euro under början av året. Servicenivån var utmärkt under redovisningsperioden.

Elo beredde sig för de lagstiftningsrevideringar som eventuellt träder i kraft i lagen om pension för företagare. Det är ett känt faktum att företagarna även i fortsättningen behöver service och rådgivning om FöPL-försäkringen samt en möjlighet till dialog med arbetspensionsbolaget.

Finansinspektionen beslutade den 31 maj 2022 att uppdraget för det ombud som tillsattes att övervaka Elos verksamhet upphör den 30 juni 2022. Ändringsbehovet gällde förvaltningen, ledningssystemet och riskövervakningen. Elos ledningsgruppsstruktur har förenklats och bolagsstyrningssystemet förtydligats. Även den interna kontrollen har skärpts och stärkts med tilläggsresurser. Efter ändringarna är Elo som bolag ännu bättre och starkare än tidigare. I Elo pågår ett strategiarbete och den nya strategin kommer att färdigställas på hösten.

Efter redovisningsperioden gav Elo den 15 augusti en förhandlingsframställning i enlighet med samarbetslagen för inledande av omställningsförhandlingar. Målet med omställningsförhandlingarna är att svara mot förändringen i verksamhetsmiljön och kundernas beteende. Omställningsförhandlingarna kan leda till att högst 50 arbetsuppgifter upphör. Som en del av förhandlingarna uppstår det även nya arbetsuppgifter. Syftet är att förtydliga Elos organisation ytterligare och att förenhetliga verksamhets- och ledningskulturen.

Jämförelsetalen inom parentes är siffror per 30.6.2021

Elos delårsrapport 1.1.–30.6.2022 (pdf) >
Elos delårsrapport 1.1.–30.6.2022 presentation (pdf) >

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju, planeringschef för kommunikationen Sara Salomaa,
tfn 044 550 5450
Vice verkställande direktör, placerings Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668

Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter