Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Den exceptionella ekonomiska omvärlden inverkar också på pensionsindexen

Enligt uppskattning kommer arbetspensionsindexet för år 2023 exceptionellt att stiga mer än lönekoefficienten vid ingången av 2023. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer indexen i oktober–november. 

Arbetspensionerna höjs varje år med arbetspensionsindex i syfte att säkerställa pensionernas köpkraft. Framtida pensioner höjs å sin sida med en lönekoefficient varje år, med vilken lönerna och arbetsinkomsterna under yrkesbanan omräknas till nivån det år när pensionen börjar. Båda de årliga justeringarna har i uppgift att se till att de nuvarande och framtida pensionstagarnas ekonomiska situation inte försvagas som en följd av den ekonomiska utvecklingen. 

De index som inverkar på pensionsbeloppet har ännu inte fastställts för år 2023. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer indexen i oktober–november. Det uppskattas emellertid att arbetspensionsindexet för år 2023 på grund av den exceptionella ekonomiska omvärlden kommer att stiga klart mer än under de senaste åren och även vara större än lönekoefficienten 2023.

I det här skedet av året kan vi ännu inte ge någon exakt uppskattning av hur mycket de löpande pensionerna kommer att stiga vid årsskiftet eller i hur stor grad lönekoefficienten inverkar på förhandsberäkningen av de pensioner som börjar utbetalas nästa år.

Den egna pensionens storlek är i första hand beroende av yrkesbanans längd och inkomstnivån under den. För dem som överväger att gå i pension lönar det sig att utöver indexjusteringen också dryfta andra faktorer som inverkar på pensionsbeloppet och den egna levnadssituationen som helhet. Huvudregeln är att ju längre man arbetar, desto större är arbetspensionen, då det för arbetet tillväxer ny pension och eventuell uppskovsförhöjning efter den lägsta pensionsåldern. 

Om du ansöker om att pension redan i år, börjar utbetalningen av pensionen redan i år, men om du ansöker om att pensionsutbetalning först nästa år, ger det fortsatta arbetet ytterligare pension. Det lönar sig för arbetstagare att komma ihåg att pensionering förutom uppnådd pensionsålder även kräver att anställningen avslutas innan pensionsutbetalningen börjar. Det lönar sig således att också att reda ut den egna uppsägningstiden på förhand, om den inverkar på när pensionen kan börja. 

Efter att indexen för 2023 fastställs, informerar vi om dem på elo.fi. 

Indexen i ett nötskal 


Både arbetspensionsindexet och lönekoefficienten grundar sig på de konsumentpris- och inkomstnivåindex som Statistikcentralen publicerar. I ändringen av arbetspensionsindexet grundar sig 20 procent på årsförändringen i inkomstnivåindexet och 80 procent på årsförändringen i konsumentprisindexet för det tredje kvartalet varje kalenderår. I lönekoefficienten är procenttalen omvända, dvs. förändringen i inkomstnivåindexet inverkar med 80 procent och förändringen i konsumentprisindexet med 20 procent.

Det lönar sig för arbetstagare att komma ihåg att pensionering förutom uppnådd pensionsålder även kräver att anställningen avslutas innan ålderspensionsutbetalningen börjar.

 

Sök efter artiklar och nyheter