Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Elo effektiverade sin verksamhet för att skapa en mer kundorienterad kultur och för att uppnå tillväxt – placeringsintäkterna 2022 var -3,7 procent

Totalavkastningen på Elos placeringsverksamhet var negativ som en följd av det allmänt försvagade ekonomiska läget, men under årets sista kvartal var avkastningen positiv. Elo förnyade sin styrnings-modell och effektiverade verksamheten genom att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön och kundbeteendet. Revideringarna syntes i form av en förbättrad kostnadseffektivitet.

Nyckeltal för januari–december 2022

  • Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var -1 493,2 (1 562,8) miljoner euro.
  • Nettointäkterna av placeringsverksamheten var -3,7 (14,0) procent. 
  • Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 28,2 (29,4) miljarder euro.
  • Solvensnivån var 121,4 (128,1) procent och solvenskapitalet var 1,5-faldigt (1,6-faldigt) i förhållande till solvensgränsen. 
  • Premieinkomsten uppgick till 4,3 miljarder euro. Pensioner och andra ersättningar utbetalades till nästan samma belopp, 4,1 miljarder euro. 
  • Omkostnadsprocenten var 71,1 (72,4) procent och den jämförbara beräkningen 79 procent för år 2021.

Ett år av förändringar

I Elo utarbetades en strategi för åren 2023–2025 i samarbete mellan personalen, ledningsgruppen och styrelsen. Under de tre följande åren har Elo som mål att växa och bli det mest tilltalande företaget inom branschen. För att uppnå målet koncentrerar sig bolaget på fem centrala mål som är att vara det mest kundvänliga bolaget med snabbast tillväxt, att vara högpresterande inom våra tjänster, att erbjuda en utomordentlig personalupp¬levelse, att vara en föregångare inom tjänster för upprätthållande av arbetsförmågan och att ha en tillräcklig solvens.
– År 2022 fokuserade vi i Elo på att förtydliga vår verksamhet. Vi förnyade bolagets styrmodell och effektiverade verksamheten. Genom ändringarna svarade vi på förändringarna i verksamhetsmiljön och kundbeteendet, beskriver Elos verkställande direktör Carl Pettersson. 
Trots försvagade framtidsutsikter ökade de finländska företagen sina investeringar

Den ekonomiska tillväxten avmattades mot slutet av året på grund av stramare finansieringsförhållanden och de försvagade realinkomsterna som följde av inflationen. Livsmedels- och energipriserna steg kraftigt som en följd av Rysslands angreppskrig mot Ukraina.

Trots den krävande omvärlden var den ekonomiska tillväxten i Finland relativt god och konsumtionen ökade tack vare konsumtionen av tjänster. Exporten försvagades på grund av den uppbromsade tillväxten i våra huvudsakliga exportländer och som en följd av att exporten till Ryssland rasade. 

– Trots de försvagade framtidsförväntningarna i företagen fortsatte investeringarna att öka tack vare det starka bostadsbyggandet och behoven att förnya kapitalbeståndet, såsom maskiner och inventarier, konstaterar Pettersson.

Ränte- och aktieportföljerna avkastade svagt, men avkastningarna på onoterade placeringar var på en mycket god nivå

Den ekonomiska tillväxten avmattades under året och den kraftiga inflationen ledde till att räntorna steg. Rysslands angreppskrig mot Ukraina var krävande för placeringsmarknaden som ännu inte hade återhämtat sig helt från coronakrisen.  

– Totalavkastningen på Elos placeringar 2022 var negativ då avkastningarna på flera noterade tillgångsklasser fortfarande var svag. Under årets sista kvartal uppnådde vi redan en positiv avkastning. Placeringsintäkterna förbättrades tack vare allokeringen i fastighetsplaceringar, reella placeringar och infrastrukturplaceringar, vilka gav en positiv avkastning, kommenterar Elos vice verkställande direktör Hanna Hiidenpalo.

Aktieplaceringarna avkastade -6,9 (26,6) procent. Avkastningen på onoterade aktieplaceringar var 20,2 (24,6) procent, vilken ytterligare utjämnade aktieplaceringarnas negativa avkastning. Ränteplaceringarna avkastade -2,8 (1,7) procent från början av året. Tack vare ränteskydden hade de kraftigt ökade marknadsräntorna fortfarande endast en måttlig negativ resultatpåverkan.

Det förändrade ekonomiska läget försvagade handeln på fastighetsmarknaden i slutet av året, och avkastningskraven på fastigheter ökade. Fastighetsplaceringarna avkastade 5,3 (7,5) procent. Placerarna har flyttat sitt intresse till sektorer som upplevs som tryggare, t.ex. bostäder och samhällsfastigheter.

Elos klimatpolitik säkerställer att placeringsintäkterna är på en hållbar grund

Elo anser att företagen endast med en hållbar affärsverksamhet kan uppnå ett hållbart resultat och ansvarsfulla placerare en hållbar avkastning på lång sikt. En placeringsprocess med ett starkt integrerat hållbarhetstänkande är väsentlig i hanteringen av placeringsriskerna och för att uppnå goda och hållbara placeringsavkastningar.

– Vi har systematiskt utvecklat våra handlingsmodeller för ansvarsfulla placeringar och vi kommer att fortsätta en målmedveten utveckling av dem även framöver. År 2022 såg vi över vårt ansvarsfullhets-program och våra hållbarhetsmål för våra inhemska fastigheter. Vi uppdaterade också vår klimatpolicy som innehåller en klimatfärdplan fram till år 2030, säger Hiidenpalo.

Centralbankerna höjer räntorna och energikrisen skuggar tillväxtutsikterna i Europa

De ekonomiska tillväxt- och inflationsutsikterna är osäkra i början av 2023 och tillväxten väntas vara svag. I Förenta staterna och euroområdet kommer effekterna av den åtstramade penningpolitiken att synas först senare och man befarar antingen recession eller en ökad överhettning. En sådan miljö upprätthåller fluktuerande placeringsavkastningar. 

Centralbankerna kommer ännu att höja räntorna i början av året tills risken för en överhettning av arbetsmarknaden viker undan. Kriget i Ukraina och energikrisen i anslutning till det skuggar tillväxt-utsikterna i Europa, särskilt under vintern. Därtill har exportefterfrågan i euroområdet drabbats av den svaga tillväxtandan i Kina och hela Asien.

Enligt tillväxtprognoserna kommer Finlands ekonomi att hamna i en kortvarig recession år 2023 på grund av konsumenternas minskade köpkraft och det svagare förtroendet för ekonomin som en följd av det. Det positiva i prognoserna är att recessionen väntas bli kortvarig och lindrig.

Jämförelsetalen inom parentes är siffror per 31.12.2021.

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju, planeringschef för kommunikationen Sara Salomaa, Tfn 044 550 5450 
Vice verkställande direktör, placeringar Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668 
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

- Bokslut 1.1. - 31.12.2022 >
- Nyckeltal 2022 >

 

Sök efter artiklar och nyheter