Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Pension från utlandet

Du kan ansöka om pension från utlandet med samma ansökan som du ansöker om arbetspension från Finland:

  • från EU- eller EES-länder,
  • Schweiz,
  • Storbritannien och
  • från länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet: Australien, Chile, Förenta staterna, Indien, Israel, Japan, Kanada (Quebec) och republiken Korea.

Du ska foga en U-bilaga till din ansökan. Om du har dokument som gäller din vistelse utomlands, t.ex. arbetsintyg, kan du även bifoga kopior av dem till din ansökan.

Om du ansöker om pension från något annat land än de ovannämnda, ska du själv lämna din ansökan direkt till pensionsanstalten i landet i fråga.


Så här behandlas din pensionsansökan

Enklast fyller du i en ansökan och U-bilagan i webbtjänsten. Anteckna på ansökan, från vilket land och från vilken tidpunkt du ansöker om pension. 

Vi förmedlar din ansökan om pension från utlandet till Pensionsskyddscentralen som sköter om att din ansökan förmedlas till utlandet. Du får ett separat beslut om din pension från utlandet direkt till ditt hem från den utländska pensionsanstalten. Om du ansöker om pension från flera olika länder, utfärdar alla de enskilda länderna ett eget pensionsbeslut.

Handläggningstiderna kan vara långa utomlands, men de inverkar inte på hur snabbt din ansökan om arbetspension handläggs i Finland. Om du vill höra dig för hur handläggningen av din ansökan framskrider utomlands, ska du vara i direkt kontakt med den utländska pensionsanstalten som handlägger ditt ärende. Du kan be om kontaktuppgifter till den utländska pensionsanstalten från Pensionsskyddscentralen


Pensionstillväxt för arbete utomlands

En person som arbetar utomlands omfattas i regel av den sociala tryggheten i det land där han eller hon arbetar och socialskyddsavgifterna betalas till landet i fråga. Även pensioner och förmåner fastställs enligt lagstiftningen i sysselsättningslandet. Detta är en huvudregel som i regel följs oberoende av arbetstagarens, arbetsgivarens eller företagarens nationalitet eller hemort. Pension intjänas således i allmänhet till pensionssystemet i sysselsättningslandet enligt reglerna i landet i fråga, och det är inte möjligt att överföra pensionstillväxten från ett land till ett annat (exklusive dem som arbetar för EU-myndigheter).

Om en arbetstagare tillfälligt är utsänd till ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, omfattas arbetstagaren av den finska sociala tryggheten och intjänar således även pension i Finland. Den som arbetar utomlands ska då ta med ett intyg (A1-intyg) för utsända arbetstagare, som fås från Pensionsskyddscentralen. Om en arbetstagare skickas till ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse, intjänar arbetstagaren pension i Finland, men pensionsförsäkringsavgifter måste kanske också betalas i sysselsättningslandet. 

Närmare information om pensionstillväxt och arbete utomlands finns på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Om du vill höra dig för om pensionsbeloppet innan du ansöker om pension från utlandet, ska du vara i direkt kontakt med det landets pensionsanstalt, varifrån du ansöker om pension. Vid behov kan du be Pensionsskyddscentralen om hjälp med att reda ut den utländska pensionsanstaltens kontaktuppgifter. 


Inverkan av utländsk pension på arbetspensionen i Finland och andra förmåner

Pension som betalas från utlandet utgör inte ett hinder för att ansöka om arbetspension från Finland, men den kan inverka på beloppet av den arbetspension som betalas i Finland. Närmare information om den utländska pensionen inverkan får du genom att kontakta Elos pensionstjänster. 

Pension från utlandet kan också inverka på andra förmåner som betalas från Finland, t.ex. på arbetslöshetsdagpenningen. Dessutom beaktas pension från utlandet när folkpensionen från FPA uträknas. Närmare information om hur pension från utlandet inverkar på andra förmåner får du genom att direkt kontakta den instans som betalar ut förmånen.