Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Arbete under tid med pension

Det är möjligt att arbeta och bedriva företagsverksamhet oberoende av vilken slags pension du får.

Under tid med vissa pensioner kan du arbeta fritt utan att det inverkar på utbetalningen av din pension. För vissa pensioner gäller begränsningar som det är bra att komma ihåg.

För arbete under tid av pension intjänar du ny pension.

Önskar du ansöka om pension? Eller kontrollera invalidpensionens inkomstgräns?

I webbtjänsten för privatkunder kan du sköta ditt pensionsärende från början till slut.

Logga in i webbtjänsten

Arbete under tid med ålderspension

Under tid med ålderspension kan du arbeta fritt utan att det inverkar på utbetalningen av din pension. Din anställning ska emellertid först upphöra för att du ska få ålderspension. 

Under tid med ålderspension kan du arbeta med ett nytt arbetsavtal. Om du fortsätter att arbeta hos din tidigare arbetsgivare, ska villkoren för arbetet ändras antingen vad gäller lön, arbetstid eller befattningsbeskrivning. Du kan till exempel övergå från heltidsarbete till deltidsarbete. 

En företagare kan däremot fortsätta sin företagarverksamhet under tid med ålderspension utan FöPL-försäkring och försäkringsavgifter. Vi avslutar FöPL-försäkringen automatiskt då ålderspensionen börjar. Företagaren kan ta en frivillig FöPL-försäkring vid sidan av pensionen och tjänar då in ny pension för arbetet.  

För arbete vid sidan av ålderspension tjänar du in ny pension med 1,5 procent per år, förutsatt att du arbetar i en anställning eller som företagare och du har en frivillig FöPL-försäkring. Du kan ansöka om att få den nya pensionen utbetald i din löpande pension tidigast när du når din högsta pensionsålder. Du kan således inte ansöka om att få den nya pensionen utbetald genast när anställningen slutar.  

Ansök om den nya pensionen med en ny ansökan om ålderspension i vår webbtjänst.

Arbete under tid med partiell ålderspension

Under tid med partiell ålderspension kan du arbeta fritt utan inkomstgränser. Anställningen behöver inte heller sluta om du fortsätter att arbeta. Partiell ålderspension förutsätter inte arbete, dvs. du kan ansöka om pensionen fastän du inte arbetar. Partiell ålderspension inverkar inte på inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, grunddagpenning eller sjukdagpenning.

Om du arbetar vid sidan av partiell ålderspensionen, ska din arbetsgivare teckna en försäkring för din anställning. Om du planerar ändringar i din anställning, till exempel att förkorta arbetstiden, ska du avtala om det med din arbetsgivare.

Vid partiell ålderspension ska företagare ha en gällande FöPL-försäkring, såvida villkoren för försäkring fortfarande uppfylls.

Personer som är under 63 år tjänar in ny pension för arbete under tid med partiell ålderspension med 1,7 procent per år och personer som är över 63 år med 1,5 procent per år. 

Partiell ålderspension ändras inte till ålderspension automatiskt i en viss ålder, utan ålderspension ska alltid sökas separat. Ansök om ålderspension i vår webbtjänst.

Arbete under tid med invalidpension

Under tid med invalidpension och delinvalidpension kan du arbeta på deltid, förutsatt att dina inkomster är under din personliga inkomstgräns. Inkomstgränsen gäller per månad. I inkomstgränsen beaktas bruttoinkomsterna. Utöver månadslön beaktas i den även olika bonus, semesterpengar och andra inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas. 

Den som får full invalidpension får vid sidan av pensionen tjäna in 40 procent av sin inkomstnivå före pensionen. Vid delinvalidpension är inkomstgränsen 60 procent. Din personliga inkomstgräns anges på pensionsbeslutet. Inkomstgränsen justeras årligen. Information om din uppdaterade inkomstgräns finns i vår webbtjänst.

Under tid med full invalidpension eller delinvalidpension får du alltid tjäna in minst 976,59 euro per månad (år 2024), fastän din personliga inkomstgräns skulle vara lägre.

En företagare som får invalidpension eller delinvalidpension ska ha en gällande FöPL-försäkring, om villkoren för försäkring fortfarande uppfylls. Den fastställda FöPL-arbetsinkomsten får inte överstiga inkomstgränsen. 

Observera att om du samtidigt får invalidpension från oss och sjukpension från FPA, kan dina inkomster vid sidan av pensionen även inverka på beloppet av den sjukpension som FPA utbetalar. Läs mer om arbete vid sidan av FPA:s sjukpension 

För arbete vid sidan av pensionen tjänar du in ny pension med 1,5 procent om året. Du kan ansöka om att få denna pensionstillväxt utbetald tidigast då pensionen ändras till ålderspension, förutsatt att ditt förvärvsarbete då upphört. I annat fall utbetalas den nya pensionen först efter att ditt förvärvsarbete upphört. 

Meddela oss om att inkomstgränsen överskrids

Meddela oss genast om inkomsterna av ditt arbete överstiger din inkomstgräns. I annat fall kan vi senare bli tvungna att avbryta din pension retroaktivt och att återkräva den ogrundat utbetalda pensionen. Vi behöver också en anmälan när ditt arbete upphör. 

Meddela om att inkomstgränsen överskrids i vår webbtjänst.

Utbetalningen av invalidpension avbryts

Utbetalningen av invalidpension kan avbrytas om dina inkomster överstiger inkomstgränsen under flera månader i följd. Pensionen kan avbrytas för minst tre månader och i högst två år. 

Om din pension avbrutits får du den åter till betalning utan en ny bedömning av arbetsförmåga efter att ditt arbete upphört eller dina inkomster har sjunkit under inkomstgränsen. En pension som varit avbruten i två år dras in. Förutsättningarna för att avbryta en pension följs upp månadsvis.

Arbete under tid med arbetslivspension

Under tid med arbetslivspension kan du arbeta på deltid, förutsatt att inkomsterna hålls under inkomstgränsen. Inkomstgränsen gäller per månad. I inkomstgränsen beaktas bruttoinkomsterna. Utöver månadslön beaktas i den även olika bonus, semesterpengar och andra inkomster på vilka förskottsinnehållning ska verkställas.

Under tid med arbetslivspension kan du tjäna in högst 976,59 euro per månad (år 2024). 

Företagare som får arbetslivspension ska ha en gällande FöPL-försäkring, om villkoren för försäkring fortfarande uppfylls. Den fastställda FöPL-arbetsinkomsten får inte överstiga inkomstgränsen. 

Om inkomstgränsen överskrids, kan arbetslivspensionen lämnas vilande på samma sätt som invalidpension. Meddela oss genast om din inkomstgräns överskrids.

Om du har frågor om arbete under tid med arbetslivspension, ta kontakt i webbtjänsten.

Återkrav av pension som betalats utan grund

I regel återkrävs vilken som helst pension som har betalats utan grund i sin helhet. Innan återkrav inleds har pensionstagaren möjlighet att begära att få det återkrävda beloppet jämkat, t.ex. genom att förete omfattande motiveringar.

Om pensionen återkrävs, kan du kontakta oss och avtala om ett betalningsarrangemang. Den återkrävda summan kan betalas i en eller flera rater eller så kan den kvittas mot löpande pensioner. I sista hand kan summan återkrävas via utsökning. Ta omedelbart kontakt också om det blir nödvändigt att ändra den avtalade betalningsplanen på grund av förändrade omständigheter. Du kan kontakta oss i webbtjänsten.