Suoraan sisältöön

Pro gradu: Suurin osa yrittäjistä alivakuuttaa itsensä – naisyrittäjät tarkempia sosiaaliturvansa kanssa kuin miehet

Selvä enemmistö yrittäjistä on alivakuuttanut itsensä. Vaikka yrittäjä tuntisi sosiaaliturvaa hyvin, sillä ei yllättäen näytä olevan vaikutusta yrittäjän vakuutusturvan tasoon. Tiedot hankittiin verkkokyselyllä, joka lähetettiin työeläkeyhtiö Elossa vakuutetuille yrittäjille.

Tulosten mukaan selvä enemmistö (71 %) vastaajista oli alivakuuttanut itsensä. Kuitenkin yli puolet (57 %) piti suomalaista eläkejärjestelmää luotettavana. Sitä vastoin noin neljäsosa (26 %) piti sitä epäluotettavana.

Pro gradu -tutkielmassa selvitettiin, onko alivakuuttaminen yleisempää sosiaaliturvaa heikommin tuntevien yrittäjien keskuudessa sekä mitkä muut tekijät vaikuttavat alivakuuttamiseen. Alivakuuttamisella tarkoitetaan sitä, että yrittäjän vahvistettu työtulo vakuutusmaksuja varten on pienempi kuin yrittäjän todellinen verotettava ansio.

– Tulosten perusteella korkeakaan tietotaso sosiaaliturvasta ei vaikuta yrittäjän YEL-työtulon määrään. Vaikka yli 40 prosenttia kertoi tuntevansa sosiaaliturvaa hyvin, vain reilu kolmasosa vastaajista kertoi maksavansa itselleen riittävää eläkettä. Yli puolet totesi maksavansa liian vähäistä eläkettä itselleen, kertoo pro gradun tehnyt Elon projektipäällikkö Harto Koski.

Yrittäjät määrittävät itse YEL-työtulonsa ja sitä kautta sekä eläkevakuutusmaksujensa että päivärahojensa tason. Alivakuuttamisen seuraukset voivat yllättää yrittäjän.

– Alhainen YEL-työtulo tarkoittaa hyvin pientä tai olematonta turvaa esimerkiksi sairastumisen, työkyvyttömyyden ja vanhempainvapaan aikana, sanoo Koski.

Lain mukaan YEL-työtulon tulisi vastata palkkaa, joka maksettaisiin yrittäjän tilalle palkattavalle yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle.

Naisyrittäjät huolehtivat sosiaaliturvastaan todennäköisemmin kuin miehet

Lähes kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista oli toiminut yrittäjänä 10 vuotta tai pidempään. Tyypillisesti vasta yrittäjän taipaleen aloittaneet pitävät eläkevakuutusmaksut ensin alhaisina, mutta tulosten mukaan myöskään yrittäjävuosien määrä ei näytä juuri vaikuttavan sosiaaliturvan tasoon.

– Tutkielmassa tarkasteltiin myös erilaisten taustavaikuttajien merkitystä alivakuuttamiselle. Ainoastaan sukupuoli näytti aiheuttavan tilastollisesti merkittävän eron yrittäjien alivakuuttamisessa. Varsinkin reilusti alivakuuttavien yrittäjien ryhmässä miesten suuri osuus korostui, sanoo Koski.

Syy naisten tunnollisuuteen löytyy mahdollisesti perheen perustamisesta. Tulkintaa tukee myös aiemmin tehty tutkimustyö.

– Uskoisin ainakin yhden syyn naisten tunnollisuuteen olevan se, että Suomessa nainen usein jää pidemmälle vanhempainvapaalle ja oikeantasoisella vakuuttamisella voidaan taata riittävä sosiaaliturva täksi ajaksi. 

Yleisesti sosiaaliturvan tuntemus yrittäjien keskuudessa on heikkoa

Noin neljäsosa yrittäjistä (26 %) vastasi tuntevansa sosiaaliturvaa huonosti. Toiseksi noin 60 prosenttia yrittäjistä kokee vaikeaksi ymmärtää, mihin sosiaalietuuksiin heillä on yrittäjänä oikeus. Lisäksi noin 60 prosenttia yrittäjistä kokee sosiaalietuuksien hakemisen vaikeaksi.

Reilusti itsensä alivakuuttavista yrittäjistä noin kolmasosa ei uskonut hyötyvänsä suuremmasta YEL-työtulosta. Jopa yli puolet reilusti alivakuuttavista yrittäjistä uskoi saavansa paremmat tuloilleen paremmat tuotot jollakin muulla tavalla.

– YEL-vakuutusta ja sen sisältöä ei välttämättä tunneta riittävän hyvin. Tämä voi vaikuttaa yrittäjän päätökseen siitä, mihin haluaa varansa sijoittaa. Kaiken kaikkiaan sosiaaliturvan tuntemuksen taso yrittäjien keskuudessa on harmillisesti riittämättömällä tasolla, sanoo Koski.

Alivakuuttamisen pois kitkeminen ei ole helppoa.

– Ilmiön huolestuttavaan laajuuteen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota valtiotasoa myöten. Heikko sosiaaliturva ja alhainen vanhuudenturva uhkaavat tuhansia yrittäjiä. Suurena yrittäjien työeläkevakuuttajana kannamme tästä erityistä huolta. Elo jatkaa sitkeästi YEL-työtulosta ja sosiaaliturvasta kertomista, kertoo Koski.

Elo on Suomen suurin yrittäjien työeläkevakuuttaja. Noin 40 prosenttia Suomessa toimivista yrittäjistä on valinnut Elon työeläkevakuutuskumppanikseen.

Taustatietoa:

Tiedot perustuvat Harto Kosken työeläkeyhtiö Elossa Helsingin yliopistolle tekemään pro gradu -tutkielmaan ”Yrittäjien alivakuuttaminen ja sosiaaliturvan tuntemus suomalaisessa eläkejärjestelmässä”. Vuoden 2019 syksyllä valmistunut pro gradu toteutettiin verkkokyselynä, johon vastasi 732 Elossa YEL-vakuutettua yrittäjää. Ammatinharjoittajat olivat jaettu viiteen ryhmään työtulon ja verotettavan ansiotulon suhteen perusteella. Tätä suhdetta käytettiin tutkimuksessa alivakuuttamisen mittarina. Vastauksia analysoitiin ryhmätiedon, sekä muiden kyselyssä kysyttyjen taustatietojen pohjalta. Analyysissä jokainen kysymys vastasi yhtä muuttujaa.

Tutustu graduun >

Lisätietoja:

Harto Koski, projektipäällikkö, puh. 020 703 5959

Kristiina Nieminen, viestinnän suunnittelupäällikkö, puh. 040 586 8778, kristiina.nieminen@elo.fi

Lue myös