Suoraan sisältöön

Perhe-eläke

Perhe-eläke turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua.

Perhe-eläke lapselle

Alaikäisellä lapsella on aina oikeus perhe-eläkkeeseen vanhempiensa jälkeen. Äiti- ja isäpuolen jälkeen lapsi saa perhe-eläkkeen vain, jos asui samassa taloudessa tämän kuollessa. Eläkettä maksetaan samanaikaisesti korkeintaan kahden edunjättäjän jälkeen.

Lapselle maksetaan perhe-eläkettä sen kuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta. On hyvä huomioida, että Kansaneläkelaitos voi kuitenkin maksaa yleisen perhe-eläkelain mukaista eläkettä myös yli 18-vuotiaalle opiskelijalle.

Perhe-eläke leskelle

Leskeneläkkeen myöntämisen edellytyksenä on aina, että puolisoiden avioliitto on solmittu ennen edunjättäjän 65-vuotispäivää. Jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi, leskellä on oikeus eläkkeeseen.

Jos puolisolla ei ole yhteistä lasta, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos lisäksi

  • hän on puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai ollut vähintään kolme vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä ja
  • avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja
  • avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta.

Leskeneläkkeessä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Entinen puoliso voi myös saada perhe-eläkkeen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua. Avopuoliso ei sen sijaan voi saada leskeneläkettä.

Jos leski solmii uuden avioliiton 50 vuotta täytettyään, leskeneläkkeen maksaminen jatkuu ennallaan. Tällöin uudesta avioliitosta ei synny enää perhe-eläkeoikeutta.

Jos taas leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, perhe-eläke lakkautetaan ja hänelle maksetaan kolmen vuoden leskeneläke kertasuorituksena.

Lesken oman eläkkeen vaikutus leskeneläkkeeseen 

Leskeneläke kuukaudessa
-

Perhe-eläkkeen hakeminen

Leskelle ja jokaiselle lapselle on täytettävä oma eläkehakemus. Entisen puolison tulee täyttää myös oma eläkehakemuksensa, jonka liitteeksi on laitettava jäljennös elatusavun vahvistamissopimuksesta tai -päätöksestä.

Leskeneläkettä voi hakea verkossa.

Täytetyn perhe-eläkehakemuksen voi toimittaa Eloon suojatulla sähköpostilla osoitteessa www.elo.fi/sahkoposti, eläkepalvelun kautta www.elo.fi/elakepalvelu tai postitse osoitteella:

Työeläkeyhtiö Elo
Eläkepalvelut
Tunnus 5010419
00003 VASTAUSLÄHETYS

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen pohjana on se eläke, jota edunjättäjä kuollessaan sai tai olisi saanut työkyvyttömyyseläkkeenä. Perhe-eläke määräytyy edunsaajien lukumäärän perusteella.

Hoida eläke- ja etuusasiasi verkossa

Leskeneläkettä voit hakea eläkepalvelussa.

Muu vakuutusturva kuolemantapauksissa

Me Elossa olemme apunasi

Annette LiusVoit hoitaa verkossa eläke- ja kuntoutusasiasi aina, kun sinulle sopii. Tavoitat meidät myös numerosta 020 694 726 arkisin klo 8–16.30.