Suoraan sisältöön

Hallitus

Puheenjohtajisto

Antti Aho*

Antti Aho
puheenjohtaja
s. 1969, KTM 
toimitusjohtaja, Aava Terveyspalvelut Oy 
Jäsen vuodesta 2014
Erovuorossa 2022

Sture Fjäder

Sture Fjäder
1. varapuheenjohtaja
s. 1958, KTM, VTK
puheenjohtaja, Akava ry 
Jäsen vuodesta 2020
Erovuorossa 2022

Minna Helle

Minna Helle

varapuheenjohtaja
s. 1972, OTK
työmarkkinajohtaja, Teknologiateollisuus ry
Jäsen vuodesta 2019
Erovuorossa 2022

Jäsenet

Jari Karlson*

Jari Karlson
s. 1961, KTM
talous- ja hallintojohtaja, Orion Oyj
Jäsen vuodesta 2010**
Erovuorossa 2022

Antti Kuljukka*

Antti Kuljukka
s. 1961, valtiotieteiden maisteri, eMBA 
senior, Fennia-konserni
Jäsen vuodesta 2007**
Erovuorossa 2022

Juha Koponen*

Juha Koponen
s. 1966, KTM
pääjohtaja, LähiTapiola-ryhmä
Jäsen vuodesta 2020
Erovuorossa 2022

Janne Makkula

Janne Makkula
s. 1977, OTK, VT
työmarkkinajohtaja, Suomen Yrittäjät ry
Jäsen vuodesta 2017
Erovuorossa 2022

Jorma Malinen

Jorma Malinen
s. 1959, automaatiosuunnittelija 
puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro 
Jäsen vuodesta 2014
Erovuorossa 2022

Sinikka Näätsaari

Sinikka Näätsaari
s. 1961, YTM
työura- ja eläkeasioiden päällikkö, SAK ry
Jäsen vuodesta 2015
Erovuorossa 2022

Annika Rönni-Sällinen

Annika Rönni-Sällinen
s. 1976, OTK/OTM
puheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Jäsen 13.5.2020 alkaen
Erovuorossa 2022

Penna Urrila

Penna Urrila
s. 1976, valtiotieteiden maisteri
johtaja, pääekonomisti, Elinkeinoelämän keskusliitto
Jäsen vuodesta 2017
Erovuorossa 2022

Timo Viherkenttä

Timo Viherkenttä
s. 1958, OTT
työelämäprofessori, Aalto-yliopisto
Jäsen 24.11.2020 alkaen
Erovuorossa 2022

Varajäsenet

Aki Käyhkö*

Aki Käyhkö
s. 1968, BBA
toimitusjohtaja, Scandic Hotels Oy
Jäsen vuodesta 2020
Erovuorossa 2022

Marjo Matikainen-Kallström

Marjo Matikainen-Kallström
s. 1965, DI, eMBA
toimitusjohtaja, Havu&Per Oy
Jäsen vuodesta 2017
Erovuorossa 2022

Jukka Ruuska*

Jukka Ruuska
s. 1961, OTM, MBA
toimitusjohtaja, Enento Group Oyj
Jäsen 24.3.2021 alkaen
Erovuorossa 2022

Kaikki hallituksen jäsenet on valittu kolmen kalenterivuoden mittaiselle toimikaudelle, joka päättyy 31.12.2022. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

* merkityt hallituksen jäsenet kuuluvat Elon merkittävien asiakasyritysten toimivaan johtoon. Muut hallituksen jäsenet ovat hallinnointikoodin (suositus nro 10) tavalla riippumattomia.

** Elo syntyi Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön fuusiossa 1.1.2014. Hallituksen jäsen on toiminut edeltäjäyhtiön hallituksessa ennen fuusiota.

Hallituksen jäsenten luottamustehtävät (pdf) >

Hallituksen jäsenten keskeinen työkokemus (pdf) >

Hallituksen jäsenten valitsemista koskevat periaatteet (pdf) >

 

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan hallituksen tulee yhdessä toimitusjohtajan kanssa johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen työjärjestyksessä ja yhtiöjärjestyksessä on lueteltu Elon hallitukselle käytännössä tavallisimmin kuuluvia tehtäviä.

Elon hallituksen työjärjestys (pdf-liite) >

Hallitukseen kuuluu kaksitoista varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, jonka pituus on kolme kalenterivuotta. 

Hallituksessa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallituksen jäsenmäärästä. Keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallituksen jäsenmäärästä.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen apuna sen tehtävien hoidossa ovat nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastus- ja riskivaliokunta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Antti Aho, Sture Fjäder ja Minna Helle.

Elon nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys (pdf) >

Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtävänä on yhtiön taloudellisen tilanteen, taloudellisen raportoinnin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely. Valiokunnalla ei ole päätösvaltaa.

Valiokuntaan kuuluu neljä hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluvat 24.1.2022 alkaen Jari Karlson (puheenjohtaja), Sinikka Näätsaari, Penna Urrila (26.9.2022 alkaen) ja Timo Viherkenttä

Elon tarkastusvaliokunnan työjärjestys (pdf) >

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen jäsenten valintaprosessissa huomioidaan normien lisäksi hallituksen monimuotoisuus. Hallituksen monimuotoisuudella pyritään mahdollistamaan tehokas hallituksen tehtävien hoitaminen ja tukemaan Elon strategisten tavoitteiden saavuttamista. Kun hallitus kokonaisuutena ja kunkin jäsenen tuoman osaamisen, kokemuksen ja ominaispiirteiden avulla pystyy haastamaan ja tukemaan toimivaa johtoa proaktiivisesti, toteutuu hallituksen monimuotoisuus tavoitellussa muodossaan.

Elolle olennaisia monimuotoisuustekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä kokemus, jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet, maantieteellinen jakauma sekä ikä- ja sukupuolijakauma.

Elon monimuotoisuuspolitiikan yhtenä tavoitteena on ylläpitää tasapainoista sukupuolijakaumaa Elon hallituksessa. Tavoitteen saavuttamiseksi vaalivaliokunta pyrkii löytämään uusien jäsenten haku- ja arviointiprosessissa molempien sukupuolten edustajia. Tavoitteen toteutumista arvioidaan ja seurataan vaalivaliokunnan kokouksissa. 

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>