Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Koronakriisistä huolimatta Elon sijoitusomaisuus nousi ennätystasolle

/ Uutinen

Elon sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2020 lopussa 25,9 (25,3) miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 3,6 (13,0) prosenttia. Vakavaraisuusaste oli 123,7 (124,4) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,6-kertainen (1,6-kertainen) vakavaraisuusrajaan nähden.

– Huolimatta kevään koronakriisin aiheuttamasta yllättävästä markkinalaskusta, Elon vakavaraisuus on kevään jälkeen parantunut merkittävästi ja vakavaraisuuspääoma ylsi lähes edellisvuoden tasolle, sanoo Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

Osakekurssien ollessa alimmalla tasollaan Elon vakavaraisuuspääoma alitti yhtenä päivänä sijoitusten riskitasoa mittaavan, laissa määritetyn vakavaraisuusrajan. Elon varat ylittivät koko ajan selvästi yhtiön eläkevastuut. Elon sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,5 prosenttia ja reaalituotto 4,7 prosenttia. Kymmenen vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 5,3 prosenttia ja reaalituotto oli 4,1 prosenttia.

– Vuoden 2020 alkupuolella koronapandemia aiheutti maailmantaloudelle nopean ja syvän taantuman viruksen hillintään liittyvien rajoitustoimien takia. Talouskasvu elpyi kuitenkin kesän ja alkusyksyn aikana. Suomen talous on toistaiseksi selvinnyt koronataantumasta verrattain hyvin. Elon asiakkaiden TyEL-palkkasumma laski 1,5 prosenttia, Huber toteaa.

Toimivat sijoitusstrategiat toivat positiivisen sijoitustuoton

– Yksittäiset sijoitusstrategiat osoittivat toimivuutensa markkinoilla koronakriisin yllättävyydestä huolimatta. Omaisuusluokkien tuotto oli positiivinen ja vastasi pääosin myös markkinoiden kehitystä, sanoo Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

Elon osakesijoitukset tuottivat 4,5 (21,9) prosenttia, korkosijoitukset 2,6 (6,2) prosenttia, kiinteistösijoitukset 2,2 (9,1) prosenttia ja muut sijoitukset 6,0 (5,6) prosenttia. Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli -30,0 (1 207,0) miljoonaa euroa.

Elon osakesijoitukset hyötyivät laajasta hajautuksesta eikä yksittäisiä riskikeskittymiä ollut. Yleistä markkinakehitystä heijastellen salkussa parhaiten tuottivat Yhdysvaltojen sekä erityisesti kehittyvien markkinoiden osakkeet, joissa saavutettiin markkinatuottoa selvästi parempi tulos. Euroopassa markkinoiden kehitys jäi negatiiviseksi, mikä heijastui tuottoon. Noteeraamattomien osakkeiden tuotto ja pääomasijoitusten tuotto tukivat kokonaistuottoa. Elon osakesijoitukset tuottivat 4,5 (21,9) prosenttia.

Kiinteistösijoituksissa on toteutettu pitkän aikavälin strategiaa ja sijoitussalkku on hyvin hajautettu eri tilatyyppeihin. Omistukset keskittyvät alueille ja kohteisiin, joilla arvioidaan olevan vakaata kysyntää pitkän aikavälin tarkastelussa niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla. Koko Elon kiinteistösalkun tuotto säilyi koronan vaikutuksista huolimatta positiivisella tasolla ollen 2,2 (9,1) prosenttia.

Muihin sijoituksiin kuuluvat hedge-rahastosijoitukset ovat tuottaneet strategian mukaisesti ja saavuttaneet tavoitteensa myös haastavassa sijoitusympäristössä. Tuotto oli erittäin hyvä, 7,3 (5,5) prosenttia. Sijoitusten laajasta maantieteellisestä hajautuksesta johtuen, Yhdysvaltojen dollarin heikentyminen näkyi tuotoissa, mutta valuuttojen suojausstrategia vaimensi vaikusta.

Suomen talous pärjäsi verrattain hyvin

– Pandemian vuoksi käynnistetyt keskuspankkien elvytystoimet ja likviditeetin voimakas lisääntyminen markkinoilla olivat merkittävässä roolissa vuonna 2020. Syvimmän kriisivaiheen jälkeen markkinat palautuivat ja vahvistuivat koko loppuvuoden, kommentoi Hiidenpalo.

Suomen talous on selvinnyt koronataantumassa verrattain hyvin muihin talouksiin verrattuna. Suomen valtio on tukenut yrityksiä mittavilla elvytystoimilla ja massatyöttömyys on vältetty lomautusjärjestelmän ja julkisten tukien ansiosta.

Ennusteiden mukaan Suomen talous elpyy vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana ja vahvin elpymisvaihe ajoittuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Koronakriisin jälkeen velka-asteet kasvavat merkittävästi kaikissa keskeisissä talouksissa. Hitaan reaalikasvun oloissa velkaongelmista selviäminen edellyttää pitkän aikavälin riittävää talouskasvua ja inflaatiota.

Koronavirus muutti eläkesuunnitelmia

Koronapandemian vaikutusta eläke- ja kuntoutushakemusten määrään seurattiin vuoden aikana.

– Asiakkaamme kyselivät korona-aikana paljon osittaisesta vanhuuseläkkeestä ja eläkemuoto oli esillä paljon mediassa, mutta hakemusmääriin ei tullut merkittäviä muutoksia. Sen sijaan vanhuuseläkehakemuksia tuli syksyllä jonkin verran odotettua vähemmän, kertoo Elon Huber.

Työkyvyttömyyseläkepäätösten määrä jatkoi kasvuaan, mutta kasvuvauhti hieman taittui. Useimmiten työkyvyttömyyden taustalla on mielenterveyden sairaus tai tuki- ja liikuntaelinsairaus. Vuonna 2020 mielenterveyden sairaudet olivat jo toista vuotta peräkkäin yleisin syy hakea uusia työkyvyttömyyseläkkeitä.

Systemaattisella kehittämisellä Elon eläkekäsittelyprosessi on saatu kirittyä asiakkaille sujuvaksi ja nopeaksi. Elon asiakkaat ovat saaneet eläkepäätökset alan keskiarvoa nopeammin koko Elon olemassaolon ajan. Vuonna 2020 Elon asiakkaat saivat eläkepäätöksensä 18 prosenttia muiden työeläkeyhtiöiden keskiarvoa nopeammin.

Elo maksoi kuukausittain eläkettä noin 243 600 eläkkeensaajalle. Vuonna 2020 eläkepäätöksiä annettiin hakemuksesta yhteensä 25 800 (26 000) kappaletta, joista vanhuuseläkepäätöksiä oli 6 815 (7 598) kappaletta. Työkyvyttömyyseläkepäätösten määrä oli 12 466 (12 105). Osittaisten varhennettujen vanhuuseläkkeiden päätöksiä tehtiin 2 248 (2 132) kappaletta.

Vilkas asiakaspalveluvuosi

Poikkeusvuoden etätöihin siirtymisestä ja asiakaspalvelun lisääntyneistä yhteydenotoista huolimatta palvelu saatiin pidettyä hyvänä vakuutus- ja eläkepalveluissa. Kevään ja kesän 2020 aikana koronakriisi kasvatti myös yhteydenottoja kiinteistöjen vuokralaisten sekä rahoitusasiakkaiden taholta.

– Vakuutuspalveluihin tuli kevään aikana huomattavasti normaalia enemmän yhteydenottoja yrittäjäasiakkailtamme, kun he tarvitsivat esimerkiksi maksuaikaa tai halusivat tehdä muutoksia vakuutuksiinsa. Eläkepalvelussa asiakkaat kaipasivat meiltä aiempaa enemmän tukea henkilökohtaiseen päätöksentekoon pohtiessaan eri vaihtoehtoja eläkkeelle jäämiseen, kertoo Huber.

Panostukset sähköisen palvelun kehittämiseen näkyivät hyvinä asiakaspalautteina niin eläke- kuin vakuutusasioinnissa.

Vastuullisuuden kehittäminen eteni

Elo päivitti ilmastostrategiansa vuoden 2020 aikana. Päivitetyn ilmastostrategian myötä Elo sitoutuu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseen sijoitussalkkuun. Tavoitteet asetetaan vaiheittain alkaen omaisuuslajeista kohti strategisen allokaation tasoa.

Elo on mukana IIGCC:n Paris Alignment Investment Initiave -aloitteessa. Tavoitteena on selvittää, kuinka institutionaalisten sijoittajien sijoitussalkut parhaiten tukisivat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja mitä vaikutuksia tällä olisi. Ensimmäinen viitekehysversio julkaistiin elokuussa 2020 ja kehitystyö jatkuu kuluvana vuonna.

Joulukuussa 2020 Elo liittyi Climate Leadership Coalitionin (CLC) jäseneksi. CLC on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto, jonka tavoitteena on saada yhdessä aikaan merkittäviä myönteisiä ilmastovaikutuksia liiketoimintaratkaisujen kautta.

Elo päivitti vuoden 2020 aikana vastuullisuusohjelmansa linjaukset. Vastuullisuusohjelma on sidottu vahvasti perustehtävään ja regulaatioon. Kolme keskeistä teemaa ovat kestävä yhteiskunta, kestävä työelämä ja kestävä ympäristö.

Maksutulo pieneni, yrittäjän eläkevakuutusten myynti veti

Vuoden 2020 lopussa Elon hoidossa oli 48 300 työntekijöiden TyEL-vakuutusta ja 83 600 yrittäjien YEL-vakuutusta. Elossa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli vuoden lopussa 476 700 henkilöä. Vakuutusten kappalemäärällä mitattuna Elo on markkinajohtaja YEL-vakuutuksissa. Työnantajayrityksistä joka kolmas on vakuutettuna Elossa.

Koronapandemian kiihtyessä työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimuksella työeläkemaksuja alennettiin tilapäisesti toukokuusta vuoden loppuun. Pitkälti tämän johdosta TyEL-vakuutusten maksutulo laski noin 10 prosenttia ja oli 3 205,0 (3 558,1) miljoonaa euroa. TyEL-vakuutettujen palkkasumma jäi noin 1,5 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2019. Yrittäjien YEL-vakuutusten maksutulo pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 410,7 (410,4) miljoonaa euroa. Vakuutusmaksuista syntyviä luottotappioita kirjattiin vuoden 2020 aikana 18,1 (21,4) miljoonaa euroa.

Elon vuoden 2020 siirtoliikkeen tulos oli maksutulovaikutukseltaan -26 (-69) miljoonaa euroa. TyEL-vakuutuksia siirtyi Eloon nettona +358 (-80) kappaletta. YEL-vakuutuksia siirtyi Eloon nettona +1 043 (+416) kappaletta. Elon markkinaosuus kasvoi YEL-uusmyynnissä.

Viranomaisvalvonta

Vakuutusalaa valvova Finanssivalvonta asetti 11.12.2020 asiamiehen valvomaan yhtiön toimintaa. Finanssivalvonnan näkökulmasta oli olemassa tarve tunnistaa ja paikantaa Elon sisäisen hallinto- ja ohjausjärjestelmän toimivuutta heikentävät ongelmat tarkemmin, kuin mikä on mahdollista tavanomaisilla valvontakeinoilla, sekä sen jälkeen varmistua riittävästi siitä, että ongelmat tulevat ratkaistuiksi. Toimintavuoden aikana Elossa on kehitetty ja tullaan edelleen kehittämään Finanssivalvonnan esiin nostamia asioita varmistaen näin hallinto- ja ohjausjärjestelmän toimivuutta. Finanssivalvonta arvioi asiamiehen tarpeellisuutta uudelleen viimeistään kesäkuussa 2021.

Elon tilinpäätös 2020 diat (pdf) >
Tunnusluvut 2020 (pdf) >

 

Uutinen on julkaistu alun perin 19.2.2021, jolloin tilinpäätös ei ollut tilintarkastettu ja hallituksen hyväksymä. Hallitus on hyväksynyt tilintarkastetun tilinpäätöksen 1.3.2021.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Satu Huber, puh. 020 703 5811 satu.huber@elo.fi
Sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, puh. 020 703 5668 hanna.hiidenpalo@elo.fi
Talousjohtaja Sarianne Kirvesmäki, puh. 020 703 5134 sarianne.kirvesmaki@elo.fi

 

 

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>