Jumplink

De 8 vanligaste frågorna om indexförhöjningen av arbetspensionerna

/ Artikel

Indexförhöjningen har väckt många frågor hos Elos kunder. Elos pensionsrådgivningschef Satu Saulivaara svarar på de vanligaste frågorna som ställts oss.

1. Hur stor är indexförhöjningen av arbetspensionerna och när träder den i kraft?

Arbetspensionsindexet höjer pensionernas belopp med 6,8 procent från och med den 1 januari 2023. Förhöjningen gäller alla löpande arbetspensioner vid årsskiftet 2022/2023. Räknaren i chattbotten EloBot hjälper dig om du funderar på hur mycket ditt pensionsbelopp stiger. EloBot är en virtuell chattbott som fungerar på Elos webbplats och i Elos webbtjänst. EloBot finns på www.elo.fi/elake (på finska).

2. Behöver man särskilt ansöka om arbetspensionens indexförhöjning?

Arbetspensionerna indexjusteras automatiskt varje år. Justeringen görs i januari. Det behövs ingen särskild ansökan om indexförhöjning, utan pensionsbolaget gör indexjusteringen utan ansökan. Indexjusteringen kräver således inga åtgärder av pensionstagaren. 

3. Vilka pensioner omfattas av indexförhöjningen? 

Arbetspensionsindexet höjer alla arbetspensioner oberoende av pensionsslag. Förhöjningen gäller således ålderspension, partiell ålderspension, invalidpension och rehabiliteringsstöd, familjepension och arbetslivspension samt rehabiliteringsstöd vid yrkesinriktad rehabilitering. En förutsättning är att du har en löpande pension vid årsskiftet. I praktiken ska pensionen alltså börja senast den 1 december 2022.

4. Hur inverkar indexförhöjningen på beskattningen?

Indexförhöjningen kan höja skattesatsen. Skattemyndigheterna ansvarar för beskattningen och pensionsbolaget använder de skattesatser som fåtts från skattemyndigheterna. Pensionsbolaget kan således inte ta ställning till hur indexet inverkar på beskattningen. Närmare information om beskattningen av pensionen finns på skattemyndigheternas webbplats www.vero.fi/skattekort.

5. Lönar det sig att gå i pension den 1 december 2022 eller den 1 januari 2023?

Arbetspensionsindexet höjer nu pensionerna exceptionellt mycket. Om du vill dra nytta av förhöjningen bör du gå i pension senast den 1 december 2022. Pensionsbolaget tar inte ställning till när det lönar sig för var och en att gå i pension, eftersom pensioneringstidpunkten också är beroende av många andra faktorer än arbetspensionsindexet.

Pensioneringen inverkar förutom på ekonomin och utkomsten även på de sociala relationerna och tidsanvändningen. Det lönar sig också att beakta att lönen i regel är mycket större än pensionen. Ju längre du arbetar, desto större pension intjänar du. Därtill höjer lönekoefficienten de inkomster som ligger till grund för pensionen med 3,8 procent, vilket innebär att arbetspensionsindexet ger en förhöjning runt 3 procent.

6. Hinner jag ännu ansöka om pension på detta års sida?

För att ålderspensionen ska börja den 1 december 2022 ska anställningen sluta senast den 30 november. En anställning ska sägas upp med iakttagande av de normala uppsägningstiderna, också i samband med ålderspension. Uppsägningstiden ska kontrolleras med den egna arbetsgivaren. Det börjar bli bråttom, men om uppsägningstiden är en månad eller kortare, finns det ännu tid. Företagare eller personer som inte är anställda har inga uppsägningstider. Ålderspension förutsätter även att du har uppnått din lägsta pensionsålder.

7. På vilket sätt inverkar indexförhöjningen på beloppet av partiell förtida ålderspension?

Den partiella ålderspensionen är 25 eller 50 procent av den intjänade pensionen. Om du ansöker om att få partiell förtida ålderspension senast från den 1 december 2022, räknas beloppet utifrån den pension som intjänats fram till slutet av 2021. Löpande pensioner justeras med arbetspensionsindex från och med den 1 januari 2023. Om du däremot ansöker om att få partiell förtida ålderspension från och med den 1 januari 2023 eller senare på våren, är pensionsbeloppet beroende av den pension som intjänats fram till slutet av 2022. Den intjänade pensionen justeras med lönekoefficienten, vilket innebär att pensionsbeloppet direkt motsvarar nivån för 2023. Då du ansöker om att få pensionen utbetald senare, blir även en eventuell förtidsminskning av pensionen mindre.

Här sammanfattat: Om du ansöker om att få partiell förtida ålderspension från och med den 1 december 2022, får du en större förhöjning av pensionen i januari 2023. Om utbetalningen av pensionen emellertid börjar den 1 januari 2023, är baspensionen (utifrån vilken partiell förtida ålderspension räknas) större, eftersom den pension som intjänats år 2022 räknas med.

Vid ansökan om partiell förtida ålderspension lönar det sig att beakta hur den inverkar på beskattningen. Det får du reda på genom att först göra en förhandsberäkning i ditt pensionsbolags webbtjänst. Elos kunder får en förhandsberäkning på adressen www.elo.fi/pensionstjansten. Efter det kan du utreda beskattningen av pensionen med skattemyndigheterna. Närmare information om beskattningen fås med hjälp av skattemyndigheternas räknare på adressen www.vero.fi/skatteprocenträknaren. Partiell förtida ålderspension beviljas tidigast vid 61 års ålder.

8. Vilken är bättre med tanke på indexet: partiell förtida ålderspension eller delinvalidpension?

Det är inte ändamålsenligt att jämföra partiell förtida ålderspension och delinvalidpension med tanke på indexen, eftersom de är avsedda för olika levnadssituationer. Partiell förtida ålderspension är ett pensionsalternativ för dem som är friska. Delinvalidpension är däremot avsett för personer med nedsatt arbetsförmåga. Pensionsbeloppen räknas också helt olika. Partiell förtida ålderspension räknas utifrån den pension som intjänats fram till utgången av året innan, och du kan efter eget val i förskott ta ut antingen 25 eller 50 procent av den intjänade pensionen. Om du tar ut pension före din lägsta pensionsålder, görs det en bestående förtidsminskning i pensionen. Förtidsminskningen är 0,4 procent för varje månad som pensionen tidigareläggs. I beräkningen av invalidpensionen beaktas den pension som intjänats under hela yrkesbanan och därtill även den så kallade återstående tiden, dvs. tiden från insjuknandet fram till åldern för ålderspension. Delinvalidpensionen är hälften av full invalidpension.

Sök efter artiklar och nyheter