Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

De 5 vanligaste företagarfrågorna om FöPL-lagreformen

/ Artikel

 

Riksdagen godkände reformen av lagen om pension för företagare (FöPL). Lagreformen träder i kraft 1.1.2023.

Det centrala i FöPL-reformen är att fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten preciseras och att arbetsinkomsten justeras regelbundet. Lagreformen har väckt många frågor bland företagare. Vi har här sammanställt de fem vanligaste frågorna och svaren på dem.

1. Vad innebär det att fastställandet av arbetsinkomsten ska preciseras?

I lagen preciseras vilka faktorer som beaktas när arbetsinkomsten fastställs. Pensionsbolaget ska alltid göra en helhetsbedömning när arbetsinkomsten fastställs. Som en del av helhetsbedömningen beaktas medianlönen, men också andra omständigheter på lika villkor, såsom uppgifter som beskriver företagarens arbetsinsats, omfattningen av företagarverksamheten, företagarens yrkesskicklighet och värdet av företagarens arbetsinsats. 

Definitionen av arbetsinkomsten ändras inte i och med lagreformen. Även i fortsättningen ska arbetsinkomsten motsvara den lön som skäligen skulle betalas till en person med motsvarande yrkesskicklighet som anställs i företagarens ställe, eller den ersättning som annars kan anses motsvara företagarens arbete. 

2. Vad innebär justeringen av FöPL-arbetsinkomsten?

I fortsättningen justeras FöPL-arbetsinkomsten regelbundet med tre års mellanrum för att arbetsinkomsten ska hållas på rätt nivå i förhållande till de förändringar som skett i affärsverksamheten. Pensionsbolaget ger ett förslag till ny arbetsinkomst för företagaren som sedan har rätt att ge en utredning om förslaget inte motsvarar företagarens situation. Om arbetsinkomsten redan ligger på den nivå som anges i förslaget – om affärsverksamheten t.ex. inte har utvidgats eller företagaren redan på eget initiativ har ändrat sin arbetsinkomst – gör pensionsbolaget inget justeringsförslag.

Justeringen avses träda i kraft så, att år 2023 justeras arbetsinkomster under 15 000 euro, år 2024 arbetsinkomster under 25 000 euro och år 2025 arbetsinkomster över 25 000 euro. Om en väsentlig justering gjorts i arbetsinkomsten under de tre senaste åren görs ingen justering. Justeringen kan första gången vara högst 4 000 euro och under två justeringar sammanlagt högst 8 000 euro. En förhöjning på 4 000 euro innebär en cirka 80 euros förhöjning per månad i försäkringsavgiften.

3. Kan företagaren fortfarande påverka sitt arbetsinkomstbelopp?

Ja, det kan företagaren. Företagaren kommer även i fortsättningen att höras innan arbetsinkomsten fastställs och vid behov ber pensionsbolaget företagaren om tilläggsuppgifter.

4. Kommer arbetsinkomsten framöver att fastställas enligt medianlönen?

När arbetsinkomsten fastställs görs en helhetsbedömning med beaktande av medianlönen och andra faktorer såsom omfattningen av företagarens arbetsinsats, företagarverksamhetens omfattning, företagarens yrkesskicklighet och värdet av företagarens arbetsinsats.

5. Vad är arbetsinkomsträknaren?

Arbetsinkomsträknaren är en tjänst som upprätthålls av Pensionsskyddscentralen och som utnyttjar Statistikcentralens uppgifter om medianlönerna och omsättningen i olika branscher. Med hjälp av dessa uppgifter uträknas ett förslag till arbetsinkomst utifrån de uppgifter som företagaren gett om sin bransch och omsättning.

I denna beräkningstjänst har Pensionsskyddscentralens nuvarande tillämpningsrekommendationer för FöPL-arbetsinkomsten utvecklats i elektronisk form. För den föreslagna arbetsinkomsten ges en marginal uppåt och nedåt inom vilka företagaren kan fastställa sin arbetsinkomst. Om arbetsinkomsten avviker från detta intervall frågar vi företagaren om det finns särskilda grunder för detta.

Det förslag som arbetsinkomsträknaren ger utgör inte automatiskt företagarens arbetsinkomst, utan är ett riktgivande verktyg när arbetsinkomsten fastställs. Den slutgiltiga arbetsinkomsten fastställs alltid utifrån företagarens individuella situation. Arbetsinkomsträknaren togs i bruk hösten 2022 i Elos FöPL-försäkringsansökan, för att hjälpa nya företagare fastställa arbetsinkomsten på rätt nivå. 

Läs mer om FöPL-försäkring och teckna en FöPL-försäkring >

Artikeln är uppdaterad 20.12.2022: Riksdagen godkände reformen av lagen om pension för företagare (FöPL). Lagreformen träder i kraft 1.1.2023.

Sök efter artiklar och nyheter