Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Vad är FöPL-arbetsinkomst?

FöPL-arbetsinkomsten avser din arbetsinsats mätt i pengar. Arbetsinkomsten avser inte den lön som du tar ut direkt från företaget utan i den beaktas värdet av din arbetsinsats i företagsverksamheten som helhet. Arbetsinkomstens storlek påverkas framför allt av företagets storlek, omsättning och bransch. Du kan uppskatta din arbetsinkomst genom att tänka över hur mycket du borde få i lön som anställd i en motsvarande uppgift någon annanstans.

Försäkringsavgiften för din FöPL-försäkring och i framtiden även din pension beräknas på basis av din arbetsinkomst. Vid sidan av arbetspensionen påverkar FöPL-arbetsinkomsten också nivån av olika sociala förmåner och pensionerna, och en rätt dimensionerad arbetsinkomst ger dig därför trygghet redan under din tid i arbetslivet.

Läs mer om arbetsinkomstens inverkan på företagarens pension och sociala trygghet >

General / Default image alt attribute

Hur fastställs arbetsinkomstens storlek?

Arbetsinkomsten fastställs som ett belopp på årsbasis, vilket uppskattas motsvara din arbetsinsats under 12 månader. Vid bedömningen av arbetsinkomstens storlek kan man först uppskatta arbetsinsatsens värde per månad och sedan multiplicera med tolv. 

När du tecknar en försäkring hos oss eller justerar din arbetsinkomst i Elos webbtjänst hjälper vi dig att uppskatta din arbetsinkomst korrekt. När du i tjänsten skriver in din bransch och din uppskattade omsättning får du en rekommendation om arbetsinkomsten.  Rekommendationen innehåller också en marginal inom vilken du kan avvika från den föreslagna arbetsinkomsten utan särskild motivering.  Vi ber dig motivera större avvikelser.

När arbetsinkomsten fastställs beaktas bl.a.

  • antalet arbetstimmar
  • företagets bransch
  • företagets omsättning
  • huruvida verksamheten eventuellt är säsongsbetonad
  • antalet anställda i ditt företag

Om du har flera företag beaktas din sammanlagda arbetsinsats i alla företag i din arbetsinkomst. 

Pensionsbolaget fastställer slutligen din arbetsinkomst utifrån en samlad bedömning där utöver det ovannämnda även din individuella situation beaktas.  Vid prövningen följer vi FöPL-lagen samt Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisningar. Vid behov ber vi dig om tilläggsuppgifter för att kunna fastställa arbetsinkomsten.


Lönekoefficienten ändrar FöPL-inkomster årligen

Alla FöPL-försäkrades arbetsinkomster justeras årligen den första januari enligt lönekoefficienten. Syftet med ändringen är att hålla företagarens arbetsinkomst i linje med den allmänna löne- och prisutvecklingen. Social- och hälsovårdsministeriet bekräftar lönekoefficienten årligen senast i slutet av oktober.

Arbetsinkomstgränser 2024

  • Nedre gräns för försäkring 9 010,28 euro 
  • Möjlighet att omfattas av arbetslöshetsskyddet 14 803,00 euro
  • Övre gräns för försäkring 204 625,00 euro 

I lagen anges en nedre och övre gräns för FöPL-arbetsinkomsten och mellan dessa gränser kan arbetsinkomsten fastställas. Verksamhet som inte når upp till den nedre gränsen anses vara så liten att den inte uppfyller villkoren för FöPL-försäkring. För att företagaren ska uppfylla arbetsvillkoret för företagare ska arbetsinkomsten ligga minst vid den nedre gräns som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Samma minimiarbetsinkomst är också ett villkor för att höra till Företagarkassan. 

FöPL-arbetsinkomsterna och gränserna för dem justeras varje år automatiskt med en lönekoefficient som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Lönekoefficienten säkrar att din arbetsinkomst hålls på samma nivå som variationerna i löner och priser. Utöver detta görs inga automatiska justeringar eller ändringar i arbetsinkomsten utan du ska själv som företagare alltid själv meddela om förändringar i företagsverksamhetens omfattning eller din arbetsinsats. Enklast är det att ändra arbetsinkomsten i Elos webbtjänst.

I vilka situationer justeras arbetsinkomsten?

Om det i din företagsverksamhet sker förändringar som påverkar din arbetsinsats bör också din arbetsinkomst beräknas på nytt. En sådan förändring kan exempelvis vara att du övergår till del- eller heltidsarbete. Arbetsinkomsten kan inte justeras retroaktivt så det lönar sig att meddela om förändringar så snart som möjligt. Arbetsinkomsten kan inte justeras utifrån företagets lönsamhet och påverkas inte heller av tillfälliga variationer i inkomsterna. Enklast meddelar du om förändringar i Elos webbtjänst.
 
Från början av 2023 granskar pensionsbolagen företagarnas arbetsinkomster med tre års mellanrum för att säkerställa att inkomsterna är uppdaterade. Vid granskningen beaktas bl.a. företagets omsättning under de tre föregående åren. Vi kontaktar dig, om din arbetsinkomst justeras och ger dig ett förslag till ny arbetsinkomst. Du kan påverka granskningen av din arbetsinkomst genom att besvara vårt förslag och berätta om företagsverksamhetens aktuella omfattning och art.

Läs mer om granskningen av arbetsinkomster >  

Pröva FöPL-räknaren

Med FöPL-räknaren kan du lätt kontrollera hur din arbetsinkomst påverkar din kommande pension och den sociala tryggheten. När du behöver en FöPL-försäkring kan du räkna ut vad den kostar och jämföra hur betalningssättet påverkar försäkringsavgiften. Från räknaren kan du direkt fortsätta till att fylla i försäkringsansökan.

General / Default image alt attribute