Jumplink

Vad är FöPL-arbetsinkomst?

Pensionsbolaget fastställer FöPL-arbetsinkomsten för företagarens arbetspension och försäkringsavgiften. Arbetsinkomsten anger värdet på den arbetsinsats du ger din företagsverksamhet mätt i pengar. Den ska motsvara en skälig lön som skulle betalas till en lika yrkeskunnig arbetstagare som anställs i ditt ställe eller en ersättning som annars kan anses motsvara det arbete du utför.
General / Default image alt attribute

Hur fastställs arbetsinkomsten?

FöPL-arbetsinkomsten avser företagarens arbetsinsats mätt i pengar. Den är inte detsamma som det belopp som företagaren lyfter i lön utan uppskattar värdet på företagarens arbetsinsats som helhet. Företagaren kan också exempelvis lyfta kapitalinkomster i ersättning för sin arbetsinsats, eller få olika naturaförmåner från företaget, varför enbart penninglönen inte säger hela sanningen. Det finns också skäl att minnas att alla företagsformer inte alls känner till utbetalning av lön som sådan, och enbart den lyfta lönen är därför inte en tillräcklig grund för arbetsinkomsten för alla företagare.  

När pensionsbolaget beräknar arbetsinkomsten beaktas bl.a. 

  • antalet arbetade timmar
  • företagets omsättning
  • huruvida verksamheten eventuellt är säsongbetonad samt
  • antalet övriga arbetstagare.

FöPL-arbetsinkomsten fastställs alltid som ett årsbelopp som uppskattas motsvara företagarens arbetsinsats under en granskningsperiod på 12 månader. Det är ofta lättare att uppskatta arbetsinkomsten om man först bedömer värdet på arbetsinsatsen per månad och sedan räknar ut den på årsbasis. 

Om du bedriver företagarverksamhet i flera företag försäkras din företagsverksamhet med en enda FöPL-försäkring. I arbetsinkomstbeloppet ska hela den totala arbetsinsatsen beaktas. 

Om det i din företagsverksamhet sker förändringar som påverkar arbetsinsatsens belopp ska förändringarna meddelas pensionsbolaget så snart som möjligt så att bolaget kan justera arbetsinkomsten till rätt nivå. Det kan till exempel vara fråga om att arbetet ändras till bi- eller huvudsyssla. Behändigast är det att meddela om förändringar via vår webbtjänst. Arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt så det lönar sig att meddela om ändringar så snart som möjligt. Arbetsinkomsten kan inte fastställas utifrån lönsamheten och den påverkas inte av tillfälliga variationer i inkomsterna, till exempel när företagaren håller semester.  

Arbetsinkomstgränser 2023

  • Nedre gräns för försäkring 8 575,45 euro 
  • Möjlighet att omfattas av arbetslöshetsskyddet 14 088,00 euro
  • Övre gräns för försäkring 194 750,00 euro 

I lagen anges en nedre och övre gräns för FöPL-arbetsinkomsten och mellan dessa gränser kan arbetsinkomsten fastställas. Verksamhet som inte når upp till den nedre gränsen anses vara så liten att den inte uppfyller villkoren för FöPL-försäkring. För att företagaren ska uppfylla arbetsvillkoret för företagare ska arbetsinkomsten ligga minst vid den nedre gräns som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Samma minimiarbetsinkomst är också ett villkor för att höra till Företagarkassan. 

FöPL-arbetsinkomsterna och gränserna för dem justeras varje år automatiskt med en lönekoefficient som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Lönekoefficienten säkrar att din arbetsinkomst hålls på samma nivå som variationerna i löner och priser. Utöver detta görs inga automatiska justeringar eller ändringar i arbetsinkomsten utan du ska själv som företagare alltid själv meddela om förändringar i företagsverksamhetens omfattning eller din arbetsinsats. Enklast är det att ändra arbetsinkomsten i Elos webbtjänst.

 

Vad inverkar arbetsinkomsten på?

FöPL-försäkringen är företagarens viktigaste försäkring eftersom den fastställda arbetsinkomsten utgör grunden för företagarens sociala trygghet. Det är därför väsenligt att arbetsinkomstens nivå motsvarar det faktiska värdet på din arbetsinsats.  

FöPL-arbetsinkomsten används som grund för uträkningen av de föräldradagpenningar och sjukdagpenningar som FPA betalar och den påverkar också arbetslöshetsskyddets nivå. 

Läs mer om företagarens pensionsskydd och sociala trygghet >
 

Pröva FöPL-räknaren

Med FöPL-räknaren kan du lätt kontrollera hur din arbetsinkomst påverkar din kommande pension och den sociala tryggheten. När du behöver en FöPL-försäkring kan du räkna ut vad den kostar och jämföra hur betalningssättet påverkar försäkringsavgiften. Från räknaren kan du direkt fortsätta till att fylla i försäkringsansökan.

Bild FöPL-räknare