Jumplink

Placeringsmarknaden präglades av osäkerhet i början av året


Elos delårsrapport 1.1–31.3.2018

Stämningen på placeringsmarknaden blev dystrare under årets första kvartal. Trots det tämligen positiva finansiella läget har placeringsmarknaden varit mycket nervös då den åtstramade penningpolitiken och den geo- och handelspolitiska oron kastat sin skugga över utsikterna. Elos placeringsintäkter i januari–mars var -0,4 procent.

Marknadsvärdet på Elos placeringar var i slutet av mars 23,3 miljarder euro och det ökade från årsskiftet med 214 miljoner euro. Solvensnivån var 124,7 procent. Solvenskapitalet uppgick till 4 619 miljoner euro.

– Osäkerheten på placeringsmarknaden ökade och stämningen fördystrades, vilket syntes i avkastningarna. Däremot är den fortsatta positiva stämningen inom realekonomin mycket välkommen både med tanke på den offentliga ekonomin, företagen och pensionssystemet. En förutsättning för att pensionssystemet ska fungera är att finländarna har arbete samt möjligheter till företagsverksamhet och innovationer, säger Elos verkställande direktör Satu Huber.

Fastighetsplaceringar och icke noterade placeringar avkastade bäst under årets början

Elos placeringar gav en avkastning på -0,4 (2,9) procent under årets första kvartal. Vid utgången av mars uppgick placeringarnas marknadsvärde till 23,3 miljarder euro. Elos genomsnittliga nominella avkastning under tio år var 5,2 procent och realavkastningen 3,9 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under fem år var 5,6 procent och realavkastningen 5,0 procent.

Bäst av alla placeringar under januari–mars avkastade kapitalplaceringarna på 3,1 (2,8) procent och fastighetsplaceringarna på 1,2 (1,2) procent. Avkastningen på hedgefonder var 1,1 (1,2) procent.

Handeln med förvaltningsfastigheter var fortsatt aktiv under början av året efter det exceptionellt goda året innan, och de internationella investerarnas intresse för Finlands fastighetsmarknad fortsatte att vara stark. Nettoavkastningskraven är på rekordlåg nivå och den positiva hyresutvecklingen bedöms fortsätta i tillväxtcentra, särskilt i fråga om bostads- och kontorsobjekt. Den positiva ekonomiska utvecklingen har minskat andelen tomma affärslokaliteter, men t.ex. i huvudstadsregionen finns det fortfarande ett stort utbud av lediga affärslokaler.

Inhemska aktier och aktier på tillväxtmarknaden har klarat sig relativt bäst

Avkastningen på noterade aktier var -2,0 (6,8) procent. Avkastningen på Elos ränteplaceringar var -0,5 (0,9) procent. Amerikanska dollarn försvagades med 2,5 procent mot euron i början av året. En betydande del av Elos valutarisker var skyddade.

– På aktiemarknaden har utvecklingen efter den goda starten under årets första veckor varit tämligen nervös, men överlag har aktiemarknaden kunnat stå på sig i de svåra förhållandena. Det har förekommit lokala skillnader och de inhemska aktierna, liksom även aktierna på tillväxtmarknaden, klarade sig relativt bäst under början av året. Nämnda marknader har således viktats i portföljerna, berättar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

– Trots den ökade osäkerheten har Elos placeringar klarat sig tämligen bra under början av året. Företagens resultatutsikter är fortsättningsvis tämligen positiva då vi inleder det andra kvartalet, fortsätter Hiidenpalo.

Den ekonomiska tillväxten var fortsatt stark – tillväxtutsikterna för den närmaste tiden är något måttfullare

Den globala ekonomiska tillväxten har varit fortsatt stark under det första kvartalet, även om den ekonomiska tillväxten redan vid årsskiftet verkar ha uppnått sin cykliska topp. Tillväxtunderlaget är nu glädjande brett då OECD-länderna fortsätter sin jämna tillväxt och tillväxten i många stora tillväxtekonomier har tilltagit.

I USA har löne- och inflationsförväntningarna stigit i början av året och samtidigt har de orsakat nervositet på ränte- och aktiemarknaden. Under vårens lopp har förväntningarna emellertid lugnat sig och de långa referensräntorna har under de senaste veckorna t.o.m. sjunkit något.

– Utsikterna för den ekonomiska utvecklingen under den närmaste tiden är fortfarande positiva, men normaliseringen av penningpolitiken samt den geo- och handelspolitiska osäkerheten försvagar de ekonomiska utsikterna och marknadsutsikterna. Förväntningarna på den globala ekonomiska tillväxten har ökat något från året innan, men de kan visa sig vara för optimistiska, säger Hiidenpalo.

– Finlands ekonomiska utveckling för den närmaste framtiden ser stabil ut. En förbättrad sysselsättningsgrad som en följd av tillväxten skulle vara av yttersta vikt med tanke på vår samhällsekonomi och den långsiktiga samhällsutvecklingen, fortsätter Hiidenpalo.

30 procent färre ålderspensionsbeslut under början av året jämfört med året innan

Under början av året utfärdade Elo på ansökan sammanlagt 6 478 (7 486) pensionsbeslut. I januari–mars utfärdades 1 743 (2 639) beslut om ålderspension. I början av 2018 steg pensionsåldern första gången i enlighet med pensionsreformen och den är nu 63 år och 3 månader. Den stegvisa höjningen av pensionsåldern periodiserar ansökningarna om ålderspension på ett nytt sätt, vilket kommer att orsaka variationer i mängden pensionsansökningar och ge tidvisa lugna ansökningsperioder varje år. På grund av den höjda pensionsåldern har antalet ålderspensionsbeslut sjunkit med över 30 procent från motsvarande tidpunkt året innan.

Antalet beslut om det nya pensionsslaget, partiell förtida ålderspension, som introducerades i samband med pensionsreformen, har börjat stabilisera sig efter det rekordstora intresset i början. Under motsvarande tid i fjol ansökte också flera åldersklasser om partiell förtida ålderspension samtidigt. Under början av år 2018 utfärdades 593 (956) beslut om partiell förtida ålderspension, vilket är nästan 40 procent mindre än under motsvarande tidpunkt år 2017.

Den uppiggade ekonomin och framgången hos Elos kundföretag syntes bland annat i en kraftig tillväxt av Elos premieinkomst år 2017. Elo stärkte sin ställning också under de två första överföringsperioderna mellan arbetspensionsbolagen detta år, vilka bidrog till att öka bolagets ArPL-premieinkomst med 2,7 miljoner euro.

I de angivna avkastningarna per tillgångsslag har avkastningen på valutaskydd uppskattats i förhållande till tillgångarna i valuta vid bokslutstidpunkten.

Elos delårsrapport 1.1–31.3.2018 >

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter