Jumplink

Placeringsmarknaden återhämtade sig starkt

Elos placeringar avkastade −4,1 (7,2) procent i januari–juni. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 24,0 miljarder euro. Under det andra kvartalet var avkastningen positiv och uppgick till 5,9 (1,9) procent. Solvensnivån var 119,4 procent och solvenskapitalet var 1,4-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

I slutet av juni var den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under tio år 5,1 procent och den motsvarande realavkastningen 3,9 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen under fem år var 3,9 procent och motsvarande realavkastning 3,3 procent. Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var −1 070,1 (682,9) miljoner euro.

− Det exceptionellt kraftiga raset på värdepappersmarknaden i mars efterföljdes tack vare kraftiga stimuleringsåtgärder av en ovanligt snabb uppgång. Elos solvens stärktes betydlig efter den tillfälliga nedgången som följde efter coronachocken, tack vare den allmänna uppgången på marknaden, konstaterar Elos verkställande direktör Satu Huber.

Elos pensionstillgångar i förhållande till ansvarsskulden, dvs. solvensnivån har under hela året varit på en god nivå som räcker för att täcka ansvaren. Som en följd av coronakrisen underskred Elos solvensställning under en dag solvensgränsen på 1,0 med 0,01. Som en följd av detta lämnade Elo under det andra kvartalet in en plan för återställande av en sund finansiell ställning till Finansinspektionen, som godkände planen 16.6.2020.

Coronapandemin har haft betydande effekter på vårt samhälle.

− Nu är det allra viktigaste att få epidemin under kontroll och att kunna hålla Finland handlingskraftig och garantera en ekonomisk aktivitet. Endast på så sätt kan vi minska de ekonomiska och sociala kostnaderna av pandemin i framtiden, säger Huber.

− I Elo har vi förberett oss på en andra våg av coronapandemin och vi arbetar aktivt för att beakta pandemins effekter i vår verksamhet, säger Huber.

De ekonomiska tillväxtutsikterna är fortfarande förenade med stor osäkerhet

Coronaviruspandemin var ett hårt slag både mot den globala ekonomin och ekonomin i Finland. Hushållen och företagen är försiktiga. På grund av det återhämtar sig konsumtionen och investeringarna långsamt, och ekonomierna kommer inte under de närmaste kvartalen att uppnå samma BNP-nivå som före krisen. Den offentliga maktens roll har varit central då det gäller att stöda efterfrågan. Genom stimuleringsåtgärder försöker man bära företagen över krisen och bevara så många arbetsplatser som möjligt.

De ekonomipolitiska stimuleringsåtgärderna har återställt investerarnas förtroende. Utöver den penningpolitiska verksamheten har även särskilt det generösa finanspolitiska stödet av efterfrågan haft en betydande roll.

Exceptionell återhämtning på placeringsmarknaden efter kursfallet

− Den globala aktiemarknaden återhämtade sig snabbt från det exceptionellt branta fallet i början av året. Aktiemarknaden har fungerat nästan normalt genom hela krisen och likviditeten har varit på en god nivå tack vare stimuleringsåtgärderna, kommenterar placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

De geografiska avkastningsdifferenserna på aktiemarknaden har ökat. Marknadsuppgången är polariserad och koncentrerad till vissa bolag och branscher.

− I Elos placeringsportfölj gav Finland och Förenta staterna den bästa avkastningen och Europa den svagaste, vilket också beskriver den allmänna utvecklingen på marknaden. I Förenta staterna har teknologiföretagen gett en bra avkastning och burit upp marknaden. I Europa saknas motsvarande tillväxtbolag, vilket delvis förklarar den svagare framgången på den europeiska marknaden, fortsätter Hiidenpalo.

Ränteplaceringarna, fastighetsplaceringarna och övriga placeringar, vilka i huvudsak utgjordes av placeringar i hedgefonder gav en positiv avkastning under redovisningsperioden.

Både de ekonomiska utsikterna och placeringsmarknaden kommer länge att speglas av osäkerhet

− Osäkerheten i fråga om de ekonomiska utsikterna fortsätter även under slutet av året. Oron hänför sig nu till en andra våg av coronapandemin, som i värsta fall kan frysa efterfrågan både i hemlandet och på våra viktigaste exportmarknader, konstaterar Hiidenpalo.

− Utvecklingen av ekonomin och placeringsmarknaden har redan länge differentierats. Med tanke på placeringsmarknadens långsiktiga utveckling är det viktigt hur länge differentieringen pågår. Avsaknaden av lönsamma placeringsalternativ verkar stöda aktiemarknadens utveckling i en lågräntemiljö, säger Hiidenpalo.
Avkastningsutsikterna är beroende av hur bra coronakrisen kan hållas under kontroll inom de viktigaste ekonomierna. Presidentvalet i USA är en viktig händelse under hösten och kommer att utgöra en stor drivkraft på placeringsmarknaden.

Kundkontakterna ökade

Coronapandemin inverkade på många sätt på arbetspensionsbranschen under det första halvåret 2020. Inom arbetspensionsbranschen vidtogs snabbt åtgärder för att förbättra kundernas förutsättningar att klara sig ur krisen. Arbetspensionsavgifterna nedsattes tillfälligt i enlighet med det avtal som arbetsmarknadscentralorganisationerna ingick i mars. Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivarnas arbetspensionsavgift med 2,6 procentenheter togs i bruk vid ingången av maj och den gäller fram till årets slut.

Arbetspensionsbolagen hade också möjlighet att förlänga betalningstiden för pensionsförsäkringsavgifterna. Kundkontakterna till Elo ökade under det första halvåret. Betydligt flera företagare än normalt gjorde ändringar i sin FöPL-arbetsinkomst och över 10 procent av företagarna flyttade fram förfallodagen för sin FöPL-försäkringsavgift. Även andelen som flyttade fram förfallodagen för sina ArPL-försäkringsavgifter var mångdubbel jämfört med det normala antalet. Mest flyttades förfallodagen för arbetspensionsavgifterna i april. Kundtillfredsställelsen var på en fortsatt hög nivå trots det ökade antalet kontakter. NPS för telefonservicen var i januari–juni på utmärkt nivå på 91,1.

Beslut om ålderspension inom fyra dagar

Inom ålders- och familjepensioner syntes de kraftiga satsningarna på att utveckla automationen och den proaktiva kundservicen i form av utmärkta resultat. Under det första halvåret utfärdade Elo ålderspensionsbesluten i genomsnitt inom fyra dagar, då genomsnittet inom branschen var 12 dagar. Elo utfärdade beslut om partiell förtida ålderspension på en dag, då genomsnittet inom branschen var fyra dagar.

– Kundservicen var på utmärkt nivå under perioden och utfärdandet av pensionsbeslut skedde smidigt trots det ökade antalet kundkontakter som coronaviruset medförde. De anställda övergick framgångsrikt till distansarbete och vi har fått glädjande kundrespons trots undantagsförhållandena, säger Huber.

Vid utgången av juni hade Elo 241 800 (238 600) pensionstagare. Under det första halvåret utbetalades sammanlagt 1 767,2 (1 697,0) miljoner euro i pensioner. Elo utfärdade på ansökan sammanlagt 13 974 (13 265) pensionsbeslut. Det utfärdades 3 391 (3 753) beslut om ålderspension och 1 152 (1 198) beslut om partiell förtida ålderspension.

Elo stärkte sin ställning på företagarmarknaden

Totalvolymen under den andra överflyttningsperioden 2020 var på grund av coronapandemin något lugnare än motsvarande period året innan. Ökningen av antalet kundrelationer fortsatte emellertid att vara gynnsam. Under den avslutade överflyttningsperioden ökade antalet ArPL-kundrelationer med 110 arbetsgivarkunder netto och även då det gäller premieinkomsten var överflyttningsperioden positiv.

Antalet företagarkunder ökade med 263 kunder under överflyttningsperioden. Inom anskaffningen av nya kunder har marknadsandelen fortsatt att växa både i fråga om arbetsgivar- och företagarkunder. De goda försäljningsresultaten i början av året stärker Elos ställning som marknadsledare på FöPL-marknaden.

Elos delårsrapport 1.1.–30.6.2020 (pdf) >

Elos delårsrapport 1.1.–30.6.2020 presentation (pdf) >

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

Sök efter artiklar och nyheter