Jumplink

Elos placeringar avkastade över 2 miljarder euro

Elos placeringar avkastade i januari–mars 7,8 (-4,1) procent, dvs. 2 007,5 miljoner euro. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av juni till 27,8 miljarder euro. Solvensnivån var 126,6 procent och solvenskapitalet var 1,6-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

– Placeringsintäkterna var goda under årets första hälft och Elos solvens stärktes ytterligare. Den ekono­miska återhämtningen syntes från och med våren i form av en ökning av de lönesummor som kunderna betalar, konstaterar Elos verkställande direktör Hanna Hiidenpalo.

Stark avkastning på aktier

Placeringsmarknaden gav en god avkastning under det första halvåret. Den stimulerande penningpolitiken och en större vaccinationstäckning stärkte förväntningarna på en återhämtning av den globala efter­frågan.

Även i Finland har den snabba coronavaccinationstakten, det faktum att restriktionerna sakta börjat upphävas och den stärkta globala efterfrågan stött den ekonomiska tillväxten under redovisnings­perioden. Sysselsättningen fortsatte att förbättras och arbetslösheten minskade. Återhämtningen inom servicesektorn var inte lika snabb som inom industrin och osäkerheten vad gäller de ekonomiska utsikterna syntes i form av minskade investeringar med undantag av byggbranschen. Konsumtionen utgjorde en stark ryggrad för efterfrågan under redovisningsperioden.

Elos aktieplaceringar avkastade 15,2 (-9,7) procent, ränteplaceringarna 0,6 (0,7) procent, fastighets­placeringarna 2,0 (1,0) procent och övriga placeringar 7,0 (0,8) procent. Resultatet av placerings­verksamheten till verkligt värde var 883,0 (-1 070,1) miljoner euro. Bäst avkastade kapitalfonds­place­ringarna samt noterade och icke-noterade aktier under redovisningsperioden.

Flera branscher led brist på produktionsinsatser och begränsningarna i utbudet syntes i den globala ekonomin i form av höjda producent- och råvarupriser samt i form av en betydande ökning av inflationen för konsumentpriser. Osäkerheten förknippad med inflationen och hur länge den fortsätter att öka var det dominerande temat på placeringsmarknaden under redovisningsperioden.

Coronavirusvarianterna skapade osäkerhet för tillväxtutsikterna

Världsekonomins tillväxtprognoser är ca 6 procent för detta år. De nya coronavirusvarianterna skapar osäkerhet vad gäller tillväxtutsikterna. En större vaccinationstäckning är en kritisk faktor för tillväxt- och placeringsutsikterna.

Konjunkturläget i Europa ligger något efter USA på grund av den långsammare vaccinationstakten och det faktum att restriktionerna pågått längre i Europa. En öppning av servicesektorn kommer att stöda den ekonomiska tillväxten i slutet av året. Det är fortfarande oklart huruvida inflationstakten kommer att öka och hur långvarig den blir eller om tillväxten blir långsam och inflationen svag.

I Asien har den nya coronavågen bromsat upp den ekonomiska aktiviteten. En uppbromsning av investeringarna och hela den ekonomiska tillväxten i Kina torde synas som en viss försvagning i den globala industriella konjunkturen under slutåret.

I Finland är den ekonomiska tillväxtprognosen knappt 3 procent för detta år. Om coronapandemin hålls i styr, kommer återhämtningen av den globala ekonomin att stärka Finlands export och industri under slutet av året och nästa år. Det stärkta förtroendet gör det möjligt att upplösa uppdämningen av både konsumtionen och investeringarna, och den inhemska efterfrågan fortsätter att vara stark under åren 2021–2022.

Invalidpensionerna minskade betydligt

Strömmen av ansökningar om ålderspensioner och partiella förtida ålderspensioner har varit jämn i förhållande till året innan. Antalet nya invalidpensioner i Elo minskade däremot med 13 procent jämfört med motsvarande period året innan. Under årets första hälft utfärdades sammanlagt 3 042 (3 489) nya beslut om invalidpension.  Sammanlagt utfärdades 6 046 (6 629) beslut om invalidpension.

Det finns många olika orsaker till att antalet nya invalidpensionsbeslut minskat, av vilka en del ansluter sig till corona, då diagnosen t.ex. dragit ut på tiden på grund av dröjsmål i tillgången på vård. Det är svårt att förutse hur förändringarna av pandemin kommer att inverka på människornas beteende och hälsa på lång sikt, konstaterar Hiidenpalo.

Psykiska sjukdomar är fortsättningsvis den största diagnosgruppen bakom de nya besluten om invalidpension. I sammanlagt över 60 procent av de nya invalidpensionerna berodde pensioneringen på en psykisk sjukdom eller en sjukdom i stöd- och rörelseorganen. Covid-19 resulterade också i några ansökningar om invalidpension under redovisningsperioden.

En vändning till det bättre syntes i försäkringarna

Coronaläget förbättrades under redovisningsperioden och detta inverkade gynnsamt på utvecklingen av ArPL-lönesumman från och med mars. Inom hotell- och restaurangbranschen, som drabbades särskilt hårt av coronaläget, sågs emellertid en vändning till det bättre först i maj och lönesumman inom branschen är fortfarande lägre än före coronapandemin. Elos ArPL-lönesumma var i sin helhet 4,7 procent större under det första halvåret än under jämförelseperioden år 2020.

Som arbetspensionsbolaget med det största antalet försäkrade företagare i Finland anser vi på Elo att det är viktigt att våra företagarkunder håller sin FöPL-arbetsinkomst på en så rätt nivå som möjligt under hela sin yrkesbana. Vi informerar våra kunder hela tiden om hur stor betydelse arbetsinkomsten har för före¬tagarens sociala trygghet. Under det första halvåret var antalet företagare som höjde sin FöPL-arbets¬inkomst klart fler än de som ville sänka arbetsinkomsten.

I juni publicerade Finansinspektionen ett tillsynsmeddelande om fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten som var riktat till alla arbetspensionsbolag. Arbetspensionsbolagen är beredda att föra dialog i ärendet och att utveckla FöPL-försäkringen. Elo anser att det är bra att FöPL utvecklas och att den föränderliga verksamhetsmiljön och företagarfältet beaktas.

Administration

 

Under redovisningsperioden utnämnde Elos styrelse ekon. kand., EMBA, Carl Pettersson till ny verkställande direktör. Han inleder sitt arbete den 7 oktober 2021.

 

Advokat, vicehäradshövding Pekka Jaatinen tillsattes av Finansinspektionen att verka som ombud den 14 december 2020. Finansinspektionen meddelade i juni 2021 att den granskar nödvändigheten av ett ombud på nytt senast i april 2022. Elo har vidtagit flera åtgärder under det senaste året för att stärka bolagsstyrningen och kompetensen. Arbetet har fortsatt målmedvetet i gott samarbete med tillsynsmyndigheten och ombudet. 

 

Elos delårsrapport 1.1.–30.6.2021 (pdf) >

Elos delårsrapport 1.1.–30.6.2021 presentation (pdf) >

 

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör, Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668, hanna.hiidenpalo@elo.fi

Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134, sarianne.kirvesmaki@elo.fi

 

Sök efter artiklar och nyheter