Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Elos placeringar utökade pensionstillgångarna med 2,4 miljarder euro

/ Nyheter

Elos placeringar avkastade i januari–september 9,4 procent, dvs. 2,4 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 28,3 miljarder euro. Solvensnivån var 126,9 procent och solvenskapitalet var 1,6-faldigt i förhållande till solvensgränsen.

– Den ekonomiska omvärlden har i en klart större grad än tidigare präglats av en ökad inflationstakt och en stark återhämtning. Även i Finland har ekonomin börjat återhämta sig relativt snabbt efter recessionen till följd av coronaläget, vilket har synts i en ökning av de lönesummor som våra kunder anmäler, konstaterar Carl Pettersson, som inledde sin uppgift som Elos verkställande direktör den 7 oktober.

– Det är glädjande att börja utveckla bolaget från en solid grund. Elos placeringar har gett en god avkastning, solvensen har stärkts och kundtillfredsställelsen är på utmärkt nivå. I Finansinspektionens granskning framskrider utvecklingen av Elos administration samt förtydligandet av bolagets ledningssystem och riskhantering enligt planerna och inom fastställd tidtabell, fortsätter Pettersson.

Kapitalplaceringarna gav en utmärkt avkastning

Avmattningen av den ekonomiska tillväxten i förening med en ökad inflationstakt har skapat utmaningar både i företagens omvärld och på placeringsmarknaden.

– Utvecklingen på aktiemarknaden var kraftig under början av året, men fluktuationerna på aktiemarknaden har ökat sedan sommaren och de regionala avkastningsskillnaderna har ökat, berättar placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

I Finland återhämtade sig ekonomin i snabb takt under sommaren tack vare bygginvesteringar och den privata konsumtionen. Återhämtningen av den globala industrikonjunkturen och särskilt i Europa påskyndade aktiviteten inom den inhemska industrin och exporten. Produktionsvolymerna inom industrin återgick under sommaren till samma nivå som före coronakrisen.

I slutet av september var den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under tio år 6,7 procent och motsvarande realavkastning 5,6 procent. Den genomsnittliga nominella avkastningen under fem år var 6,6 procent och motsvarande realavkastning 5,5 procent. Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var 999,7 (-798,0) miljoner euro. Bäst avkastning under redovisningsperioden gav kapitalplaceringarna 30,7 (2,4) procent samt icke-noterade 16,6 (6,5) och noterade aktier 14,1 (-6,6) procent.

–Kapitalplaceringarnas starka avkastningsutveckling fortsatte under årets tredje kvartal.” En god aktiekursutveckling har ökat företagsköpsaktiviteten och företagen i fonderna har uppvisat en stigande resultatutveckling jämfört med förra året, kommenterar Hiidenpalo.

Aktiviteten på fastighetsplaceringsmarknaden har ökat. Inom fastighetsinvesteringar ligger huvudvikten på pågående affärs- och bostadsfastighetsprojekt. Under redovisningsperioden färdigställdes 95 nybyggen och ca 300 bostäder är under uppförande eller sanering.

I de utvecklade västländerna jämnade räntemarknaden ut sig efter de kraftiga fluktuationerna i början av året. Företagslåneplaceringarna gav en positiv avkastning, vilket berodde på att antalet företagskonkurser globalt var mycket lågt och på att lånemarginalerna minskade framför allt för företagslån med en högre riskklass. Hedgefondsportföljen gav en måttlig avkastning under det tredje kvartalet, men klart mindre än under början av året.

Den lättade coronapandemin syntes i försäkringsaffärsverksamheten

Det lättade coronaläget avspeglade sig i juli–september fortsättningsvis positivt på utvecklingen av lönesumman i kundföretagen. I sin helhet var ArPL-lönesumman under perioden 1.1–30.9.2021 5,1 procent högre än under motsvarande period året innan.

ArPL-kreditförlusterna har under januari–september varit på en lägre nivå än förra året och jämfört med tidigare år. Bolaget har fortsatt att göra upp betalningsplaner med kunderna. Då osäkerheten förknippad med coronaläget håller på att vika undan, väntas kreditförlusterna inte stiga i någon betydande grad från nivån i början av året.

Antalet arbetsgivarkunder i Elo ökade från motsvarande tidpunkt året innan. Vid utgången av september skötte Elo 51 000 (47 800) ArPL-försäkringar för arbetstagare. Sammanlagt uppgick premieinkomsten till 3,0 (2,7) miljarder euro, vilket redan motsvarar nivån före corona. Årets tredje överföringsperiod var tudelad: mätt enligt premieinkomsten var perioden negativ, men mätt i antalet försäkringar positiv.

Bolaget fick 7 832 nya FöPL-försäkringar. I slutet av perioden skötte Elo 83 900 (83 000) FöPL-försäkringar för företagare. Det totala antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo var 500 700 (484 900). Elo är marknadsledare inom FöPL-försäkringar och vart tredje arbetsgivarföretag försäkrar sina arbetstagare i Elo.

Smidig skötsel av arbetspensionsärenden för kunden

I ljuset av NPS-talen utvecklades kundtillfredsställelsen med försäkrings- och pensionstjänsterna fortsättningsvis positivt. Efter redovisningsperioden kom Elo på andra plats i tävlingen Kundens röst med telefontjänsten för företagskunder.

 

Pensionshandläggningen har varit smidig även under coronapandemin. Ett beslut om ålderspension kunde t.ex. i genomsnitt utfärdas inom två dagar. Snabba beslut av hög kvalitet är ett centralt mål för att kunderna ska tryggas en fortlöpande utkomst även när de övergår i pension från arbetslivet. I slutet av september hade Elo 245 800 (242 900) pensionstagare. Pensioner och andra ersättningar utbetalades under redovisningsperioden för sammanlagt 3,0 (2,9) miljarder euro. Elo utfärdade sammanlagt 19 500 (19 350) pensions- och rehabiliteringsbeslut. 

Administration

 

Efter redovisningsperioden inledde Carl Pettersson sin uppgift som Elos verkställande direktör den 7 oktober 2021. Pettersson arbetade som verkställande direktör för Veritas Pensionsförsäkring från år 2017 fram till våren 2021 och före det bland annat på Aktia. Elos styrelse utnämnde direktören för Elos placeringar Hanna Hiidenpalo, som fungerat som tillfällig verkställande direktör för Elo, till verkställande direktörens ställföreträdare fr.o.m. den 7 oktober 2021.

 

Finansinspektionen utsåg den 11 december 2020 jurist, vicehäradshövding Pekka Jaatinen till ombud för att övervaka Elos verksamhet. Finansinspektionen granskar nödvändigheten av ett ombud på nytt senast i april 2022. I bolaget har det under det senaste året vidtagits flera åtgärder för att utveckla administrationen, bolagsstyrningen och riskhanteringen. Utvecklingsarbetet framskrider som planerat och enligt tidtabellen.

 

Elos delårsrapport 1.1.–30.9.2021 (pdf) > 

Elos delårsrapport 1.1.–30.9.2021 presentation (pdf) >

 

Närmare upplysningar:

Verkställande direktör Carl Pettersson, begäran om intervju, kommunikationschef Hanna Saira, tfn 050 387 5742

Ställföreträdare för verkställande direktören, placeringar Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668

Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134

 

Sök efter artiklar och nyheter