Jumplink

Trots coronakrisen steg Elos placeringstillgångar till rekordhög nivå

/ Nyheter

Arbetspensionsbolaget Elos bokslut 2020, ännu inte revisionsgranskat eller godkänt av styrelsen: Marknadsvärdet på Elos placeringar uppgick i slutet av 2020 till 25,9 (23,5) miljarder euro. Placeringarna avkastade 3,6 (13,0) procent. Solvensnivån var 123,7 (124,4) procent och solvenskapitalet var 1,6-faldigt (1,6-faldigt) i förhållande till solvensgränsen.

– Trots det plötsliga marknadsfallet på grund av coronakrisen på våren har Elos solvens förbättrats avsevärt sedan våren och solvenskapitalet steg till nästan samma nivå som året innan, säger Elos verkställande direktör Satu Huber.

Då aktiekurserna var som lägst understeg Elos solvenskapital under en dag den solvensgräns som mäter placeringarnas risknivå och som fastställs i lagen. Elos tillgångar översteg hela tiden klart bolagets pensionsansvar.Den genomsnittliga nominella avkastningen på Elos placeringar under fem år var 5,5 procent och realavkastningen 4,7 procent.

Den genomsnittliga nominella avkastningen under tio år var 5,3 procent och realavkastningen 4,1 procent.

– I början av 2020 orsakade coronapandemin en snabb och djup recession i världsekonomin på grund av restriktionerna för att stävja viruset. Den ekonomiska tillväxten återhämtade sig emellertid under sommaren och början av hösten. Finlands ekonomi har tillsvidare klarat sig jämförelsevis bra under coronarecessionen. ArPL-lönesumman för Elos kunder sjönk med 1,5 procent, konstaterar Huber.

Välfungerande placeringsstrategier gav en positiv placeringsavkastning

– Enskilda placeringsstrategier visade sig fungera bra trots överraskningarna på marknaden med anledning av coronakrisen. Avkastningen på tillgångsklasserna var positiv och motsvarade i huvudsak också marknadsutvecklingen, säger Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Elos aktieplaceringar avkastade 4,5 (21,9) procent, ränteplaceringarna 2,6 (6,2) procent, fastighets-placeringarna 2,2 (9,1) procent och övriga placeringar 6,0 (5,6) procent. Resultatet av placerings-verksamheten till verkligt värde var -30,0 (1 207,0) miljoner euro.

Elos aktieplaceringar gynnades av en bred allokering och det fanns inte några enskilda risk-koncentrationer. Avspeglande den allmänna marknadsutvecklingen gav de amerikanska och särskilt den utvecklade marknadens aktier den bästa avkastningen i portföljen, för vilka resultatet var klart bättre än marknadsavkastningen. Utvecklingen på den europeiska marknaden var negativ, vilket återspeglades i avkastningen. Avkastningen på noterade aktier och kapitalplaceringar stödde totalavkastningen. Elos aktieplaceringar avkastade 4,5 (21,9) procent.

Inom fastighetsplaceringar genomförs en långsiktig strategi och placeringsportföljen är väl allokerad på olika typer av lokaler. Innehavet är koncentrerat till områden och objekt som uppskattas ha en stabil efterfrågan ur ett långsiktigt perspektiv både i hemlandet och på den internationella marknaden. Avkastningen var fortsatt positiv på Elos hela fastighetsportföljen trots coronavirusets inverkan och uppgick till 2,2 (9,1) procent.

Placeringarna i hedgefonder som ingår i övriga placeringar avkastade enligt strategin och uppnådde målen även i den krävande placeringsmiljön. Avkastningen var mycket god, 7,3 (5,5) procent. På grund av placeringarnas omfattande geografiska spridning, syntes den försvagade amerikanska dollarn i avkastningen, även om strategin för säkring av valutarisker dämpade effekterna.

Finlands ekonomi klarade sig jämförelsevis bra

– Centralbankernas stimuleringsåtgärder med anledning av pandemin och den kraftigt utökade likviditeten på marknaden hade en betydande roll år 2020. Marknaden återhämtade sig efter det djupaste krisskedet och stärktes under hela resten av året, kommenterar Hiidenpalo.

Finlands ekonomi har klarat sig relativt bra under coronarecessionen jämfört med andra ekonomier. Finska staten har stött företagen med omfattande stimuleringsåtgärder och massarbetslöshet har undvikits tack vare permitteringssystemet och offentliga stöd.

Enligt prognoserna kommer Finlands ekonomi att återhämta sig under det andra halvåret 2021 och det starkaste återhämtningsskedet infaller under årets andra halvår.

Efter coronakrisen kommer alla de viktigaste ekonomiernas skuldsättning att öka betydligt. I en miljö med en långsam reell tillväxt förutsätter skötseln av skuldsättningen en tillräcklig ekonomisk tillväxt och inflation på lång sikt.

Coronaviruset ändrade pensionsplanerna

Coronapandemins inverkan på antalet pensions- och rehabiliteringsansökningar följdes upp under året.

– Kunderna ställde många frågor om partiell ålderspension och pensionsformen diskuterades aktivt på sociala medier under coronatiden, men det skedde inte några betydande förändringar i antalet ansökningar. Däremot inlämnades det på hösten något färre ansökningar om ålderspension än förväntat, berättar Huber.

Antalet invalidpensionsbeslut fortsatte att växa, men tillväxttakten blev något långsammare. Orsaken till invalidpension var oftast psykisk ohälsa eller en sjukdom i stöd- och rörelseorganen. År 2020 var psykisk ohälsa redan för andra året i följd den vanligaste orsaken till nya invalidpensioner.

Genom systematisk utveckling har Elos pensionshandläggningsprocess kunnat påskyndas och göras smidigare och snabbare för kunderna. Elos kunder har fått sina pensionsbeslut snabbare än i genomsnitt inom branschen under hela bolagets existens. År 2020 fick Elos kunder sina pensionsbeslut 18 procent snabbare än i de övriga arbetspensionsbolagen i genomsnitt.

Elo betalade ut pension till ungefär 243 600 pensionstagare. Under året utfärdades på begäran sammanlagt 25 800 (26 000) pensionsbeslut, av vilka 6 815 (7 598) beslut gällde ålderspension. Antalet invalidpensionsbeslut var 12 466 (12 105). Bolaget utfärdade 2 248 (2 132) beslut om partiell förtida ålderspension.

Livligt år inom kundservicen

Trots övergången till distansarbete och ett ökat antal kontakter till kundservicen under undantags¬året kunde servicen inom försäkrings- och pensionstjänsten hållas på en god nivå. Under våren och sommaren utökade coronakrisen även kontakterna från hyresgästerna i bolagets fastigheter och från de kunder som får finansiering från bolaget.

– Kontakterna till försäkringstjänsterna var på våren klart flera än normalt då våra företagskunder ville förhandla om t.ex. längre betalningstider eller göra ändringar i sina försäkringar. I pensions¬tjänsten behövde kunderna mer stöd än tidigare då det gällde att fatta sitt personliga beslut om olika pensioneringsalternativ, berättar Huber.

Satsningarna på att utveckla den elektroniska tjänsten syntes både i form av god kundrespons och i skötseln av pensions- och försäkringsärenden.

Fortsatt utveckling av ansvarsfullheten

Elo uppdaterade sin klimatstrategi under 2020. I den uppdaterade klimatstrategin förbinder sig Elo till en placeringsportfölj som följer klimatmålen i Parisavtalet. Målen ställs stegvis först för tillgångsslagen och sedan på strategisk allokeringsnivå.

Elo deltar i IGCC:s initiativ Paris Alignment Investment Initiave. Syftet är att utreda på vilket sätt institutionella investerares placeringsportföljer bäst stöder uppnåendet av Parisavtalets klimatmål och vilken inverkan detta skulle ha. Den första versionen av referensramen publicerades i augusti 2020 och arbetet fortsätter innevarande år.

I december 2020 anslöt sig Elo som medlem i Climate Leadership Coalition (CLC). CLC är det största icke-vinstdrivande affärsnätverket för miljöfrågor i Europa, vilket har som mål att gemensamt få till stånd betydande positiva miljökonsekvenser med hjälp av affärslösningar.

Elo uppdaterade riktlinjerna i sitt ansvarsfullhetsprogram år 2020. Ansvarsfullhetsprogrammet är starkt bundet till bolagets grundläggande uppgift och lagstiftningen. De tre viktigaste temana är ett hållbart samhälle, ett hållbart arbetsliv och en hållbar miljö.

Premieinkomsten minskade, god försäljning av pensionsförsäkringar för företagare

Vid utgången av 2020 skötte Elo 48 300 ArPL-försäkringar för arbetstagare och 83 600 FöPL-försäkringar för företagare. Det totala antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo uppgick i slutet av året till 476 700. Mätt i antalet försäkringar var Elo marknadsledare inom FöPL-försäkring. Vart tredje arbetsgivarföretag var försäkrat i Elo.

Då coronapandemin förvärrades sänktes arbetspensionsavgifterna tillfälligt fram till årets slut genom ett avtal med arbetsmarknadsparterna. Detta bidrog i huvudsak till att minska premieinkomsten från ArPL-försäkringar med ca 10 procent till 3 205,0 (3 558,1) miljoner euro. De ArPL-försäkrades löne-summa var ca 1,5 procent mindre än 2019. Premieinkomsten från FöPL-försäkringar för företagare var på samma nivå som året innan och uppgick till 410,7 (410,4) miljoner euro. Kreditförluster av försäkringsavgifter redovisades för 18,1 (21,4) miljoner euro.

Elos resultat av överflyttningsrörelsen 2020 inverkade på premieinkomsten med -26 (-69) miljoner euro. Antalet ArPL-försäkringar som överflyttades till Elo var +358 (-80) försäkringar netto. Till bolaget överflyttades +1 043 (+416) FöPL-försäkringar netto. Elo ökade sin marknadsandel inom nyförsäljningen av FöPL-försäkringar.

Myndighetstillsyn

Finansinspektionen som utövar tillsyn över försäkringsbranschen tillsatte den 11 december 2020 ett ombud för att övervaka Elos verksamhet. Ur Finansinspektionens synvinkel fanns det ett behov av att noggrannare identifiera och lokalisera de problem som försämrar Elos interna bolagsstyrning än vad som är möjligt med normala tillsynsåtgärder, samt att efter det i tillräcklig grad säkerställa att problemen löses. De ärenden som Finansinspektionen lyfte fram utvecklades under verksamhetsåret och kommer fortsättningsvis att utvecklas för att säkerställa en fungerande bolagsstyrning. Finansinspektionen utvärderar förutsättningarna för tillsättning av ombud på nytt senast i juni 2021.

Bokslut 2020 (pdf) >
Nyckeltalen 2020 (pdf) >

Revision har inte utförts och styrelsen har ännu inte godkänt bokslutet. Elo publicerar det av styrelsen godkända revisionsgranskade bokslutet för 2020 på bolagets webbplats vecka 9.

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Satu Huber, tfn 020 703 5811 satu.huber@elo.fi
Placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo, tfn 020 703 5668 hanna.hiidenpalo@elo.fi
Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki, tfn 020 703 5134 sarianne.kirvesmaki@elo.fi


Sök efter artiklar och nyheter