Jumplink

Pensionstillgångarna ökade i rekordtakt – avkastningen var 3,6 miljarder

/ Nyheter

Världsekonomin återhämtade sig starkt under 2021. Tillväxten var kraftigare än på flera årtionden. Detta avspeglades också i Elos placeringsintäkter. Elos placeringar gav en avkastning på 14,0 (3,6) procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av 2021 till 29,4 (25,9) miljarder euro.

– Förra året var globalt ett mycket exceptionellt år. Vad gäller placeringsintäkterna kan vi vara nöjda, eftersom intäkterna för hela året på 3,6 miljarder euro, dvs. 14 procent, var det bästa i Elos historia. Avkastningen var särskilt god under årets sista kvartal, berättar Elos verkställande direktör Carl Pettersson.

Kapitalplaceringarna gav rekordhög avkastning

– Den globala ekonomin och placeringsmarknaden återhämtade sig starkt under 2021, då de flesta utvecklade ekonomierna tog igen den minskning i BNP som orsakades av coronapandemin. Avkastningarna stöddes av omfattande penning- och finanspolitiska stimuleringsåtgärder, konstaterar Elos placeringsdirektör Hanna Hiidenpalo.

Elos aktieplaceringar avkastade 26,6 (4,5) procent, ränteplaceringarna 1,7 (2,6) procent, fastighetsplaceringarna 7,5 (2,2) procent och övriga placeringar 10,0 (6,0) procent. Resultatet av placeringsverksamheten till verkligt värde var 1 562,8 (-30,0) miljoner euro.

– Aktiemarknaden gav en god avkastning under 2021. Skillnaderna i de regionala avkastningarna ökade under slutet av året. De amerikanska aktierna gav bäst avkastning med de stora teknologiföretagen som lokomotiv, medan aktierna på tillväxtmarknaden gav den sämsta avkastningen. Finlands ekonomi återhämtade sig från recessionen stödd av en ökad konsumtion och en större investeringsaktivitet. På samma sätt som i Europa gav aktiemarknaden i Finland en god avkastning i förhållande till andra marknader, berättar Hiidenpalo.

Avkastningarna på kapitalplaceringar var rekordhöga.

– Elos kapitalfondsplaceringar avkastade utmärkt och avkastningen steg till över 40 procent. Avkastningen är ett resultat av långsiktiga inhemska och internationella placeringar. Företagen gynnas av återhämtningen i ekonomierna och av den goda aktiekursutvecklingen, berättar Hiidenpalo.

Fastighetsplaceringsmarknaden normaliserade sig, handeln återgick till nästan samma nivå som före corona och byggvolymerna var höga. Fastighetsutvecklingen och försäljningsresultaten samt den positiva utvecklingen av marknadsvärdena höjer totalintäkterna särskilt från bostads- och kontorsfastigheter, fastän pandemins inverkan avspeglades på fastigheternas hyresintäkter i början av året.

Klimatmålen styr placeringarna

Elo har förbundit sig att sträva efter en koldioxidneutral placeringsportfölj i enlighet med Paris klimatavtal. Elos klimatstrategi grundar sig på en färdplan och målen i den. Som mål har bolaget bland annat ställt att minska koldioxidrisken genom att minska aktie- och företagslånens viktade genomsnittliga koldioxidintensitet med 25 procent under åren 2019–2025.

– Vi har fortskridit enligt färdplanen bland annat genom att ställa upp klimatmål för statslån och kapitalplaceringar. Som en del av analysen av placeringsobjekten utvecklade vi inom statslåneplaceringar på tillväxtmarknaden ett klimatriskverktyg i syfte att kartlägga de risker och möjligheter som klimatförändringen medför för tillväxtländerna, säger Hiidenpalo.

Framtidsutsikter

Sambandet mellan den ekonomiska tillväxten, inflationen och centralbankernas politik kommer i hög grad att inverka på placeringsmarknaden under första hälften av 2022. Tillväxtprognoserna för världsekonomin för innevarande år är lägre än för året innan och ligger vid ca 4 procent. I flera industriländer utgör tillgången på kunnig arbetskraft och inflationstrycket, inklusive de stigande energiprisen, en utmaning för affärsverksamheten.

I Finland fortsätter den ekonomiska tillväxten, men torde bli något under 3 procent. Tillväxten väntas vara fortsatt stark och extensiv och stöda sig både på export och på konsumtions- och investeringsefterfrågan. Särskilt konsumtionen av tjänster väntas återhämta sig.

Centralbankernas åtgärder och den finanspolitiska stimuleringen har en avgörande roll för hur placeringsmarknaden utvecklas. Det väntas ske en åtstramning av penningpolitiken, vilket innebär att även marknadsräntorna sannolikt fortsätter att stiga under 2022. Placeringsmarknaden blir tvungen att anpassa sig till högre räntenivåer samt till mindre likviditetsvolymer på marknaden.

Finlands största pensionsförsäkrare för företagare

Elo utbetalade varje månad pension till ca 246 100 (243 600) pensionstagare. Ålderspensioner betalades under året 3 091,8 (2 998,7) miljoner euro och invalidpensioner 309,9 (309,4) miljoner euro.

Mätt enligt antalet försäkringar var Elo marknadsledare inom FöPL-försäkringar för företagare. Vart tredje arbetsgivarföretag är försäkrat i Elo. Vid utgången av 2021 skötte Elo ca 84 500 (83 600) FöPL-försäkringar och 51 200 (48 300) ArPL-försäkringar tecknade av arbetsgivare. Det totala antalet försäkrade arbetstagare och företagare i Elo var 500 000 (476 700) personer vid årets slut.

Coronapandemin fortsatte under 2021, men konsekvenserna av den för Elos kundföretag var mindre än under 2020. Inom flera branscher steg ArPL-lönesumman tillbaka till samma nivå som år 2019 eller var till och med större. Coronaläget inverkade emellertid ännu på hotell- och restaurangbranschen, inom vilken ArPL-lönesumman inte nådde upp till samma nivå som före coronaläget. ArPL-lönesumman var i sin helhet 5,4 procent större än under 2020.

Elos bolagsstyrningssystem har utvecklats

Finansinspektionen som utövar tillsyn över försäkringsbranschen tillsatte den 11 december 2020 en ombudsman för att övervaka Elos verksamhet. Finansinspektionen bad i juni 2021 Elos styrelse och förvaltningsråd att bland annat förtydliga Elos bolagsstyrningssystem. Planerna inlämnades inom given tidtabell. En betydande del av de planerade åtgärderna genomfördes under 2021 och resten kommer att genomföras i början av 2022 såsom planerat. Finansinspektionen har meddelat att man bedömer ombudsmannaövervakningens fortsättning senast i april 2022.

Bokslut 2021 presentation (pdf) >

Nyckeltalen 2021 (pdf) >

Uppgifterna är preliminära och de har inte genomgått revision. Elo publicerar bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 i sin helhet på bolagets webbplats den 4 mars 2022.

Sök efter artiklar och nyheter