Jumplink

Ledningen

Verkställande direktör

Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören utnämns av styrelsen.

Elos verkställande direktör från och med 7.10.2021 är ekon. kand., EMBA, Carl Pettersson (f. 1979).

Carl Petterssons CV >

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, som består av de direktörer som styrelsen utnämnt, biträder verkställande direktören i bolagets operativa verksamhet och i verksamhetsplaneringen. Ledningsgruppen deltar bland annat i beredningen av ärenden i anslutning till bolagets strategi, budgetering och organisation för styrelsen.

Elos ledningsgrupp utgörs av:

Carl Pettersson

Carl Pettersson, verkställande direktör, Elo
verkställande direktör
f. 1979, ekon. kand., EMBA

Mika Ahonen

General / Default image alt attribute
direktör för enheten för juridiska ärenden, kommunikation och compliance
f. 1967, juris kandidat

Matti Carpén

General / Default image alt attribute
direktör med ansvar för kundrelationer och kanaler, ICT
f. 1960, diplomingenjör 

Hanna Hiidenpalo

General / Default image alt attribute
direktör, placeringar
ställföreträdare för verkställande direktören
f. 1966, ekonomie magister

Mikko Karpoja

General / Default image alt attribute
direktör med ansvar för aktuariefunktionen, ansvarig försäkringsmatematiker
f. 1962, politices magister, SG

Sarianne Kirvesmäki

General / Default image alt attribute
direktör med ansvar för ekonomi och övervakning av placeringsrisker 
f. 1966, NaK, MBA

Hilkka Malinen

General / Default image alt attribute
direktör med ansvar för personaltjänster
f. 1963, PeM

Jonna Ryhänen

General / Default image alt attribute
direktrör med ansvar för värdepappersplaceringar
f. 1975, politices magister

Jouni Seppänen

General / Default image alt attribute
direktör med ansvar för pensioner och försäkringar
f. 1969, SVM

Övrig ledning

Direktör för arbetshälsofrågor Anu Suutela-Vuorinen
Utvecklingsdirektör Sanna Laakso

Försäljningsdirektör Tom Kurtén – ansvar för försäljningssamarbetet med Fennia
Försäljningsdirektör Susan Sajantila – ansvar för försäljningssamarbetet med LokalTapiola 
Marknadsdirektör Joni Tikkanen 
Utvecklingsdirektör Eero Sallasmaa
Ekonomidirektör Tarja Anttila
Direktör för juridiska ärenden Harri Christensen
Direktör för samhällsrelationer Katja Veirto
Direktör för intern revision Anne Nurminen 
Chefsaktuarie Cecilia Åkerlund-Biström

Sakunniga läkare

Överläkare  Liisamari Krüger
Sakkunnig läkare Lotta Autio
Sakkunnig läkare Hannele Heilä 
Sakkunnig läkare Timo Honkanen
Sakkunnig läkare Sirkku Martti 
Sakkunnig läkare Mikko Nykänen 
Sakkunnig läkare Rauni Pietilä
Sakkunnig läkare Anita Riipinen 
Ledande specialist läkare Tanja Rokkanen
Sakkunnig läkare Juhani Rämö 
Sakkunnig läkare Tuula Rönkkö-Kuivalainen 
Sakkunnig läkare Hannu Vanhanen
Ledande specialist läkare Jyrki Varjonen
Sakkunnig läkare Aarne Ylinen

Ledningens och placeringsorganisationens förtroendeuppdrag

I enlighet med lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (10 c §) upprätthåller Elo fr.o.m. den 1 januari 2015 en uppdaterad förteckning av vilken det framgår uppgifter om bolagets styrelseledamöters, verkställande direktörens och vice verkställande direktörens ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra ekonomiskt eller samhälleligt betydelsefulla sammanslutningar eller stiftelser, med undantag för bostadsaktiebolag.

Förteckningen innehåller också uppgifter om övriga personer i Elos högsta ledning och placeringsorganisation, vilka innehar ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra sammanslutningar eller stiftelser som har samband med deras arbetsuppgifter.

Förteckningen uppdateras alltid i samband med ändringar. Förteckningen upprätthålls av och på frågor som berör förteckningen svarar Elos compliance officer Roope Noronen.

Förtroendeuppdrag i ekonomiskt eller samhälleligt betydande samfund eller stiftelser (bara på finska) >
Förtroendeuppdrag i anslutning till arbetsuppgifterna (bara på finska) >