Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Styrelsen

Ordförandeskapet

Antti Aho*

General / Default image alt attribute
Ordförande
 f. 1969, ekon. mag. 
verkställande direktör, Aava Terveyspalvelut Oy
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2025

Minna Helle

General / Default image alt attribute
Vice ordförande
f. 1972, juris kandidat
arbetsmarknadschef, Teknologiindustrin rf 
Ledamot sedan år 2019
Mandatperiod utgår 2025

Medlemmar

Minna Alitalo

General / Default image alt attribute
f. 1962, ekon. mag.

Ledamot sedan år 2023
Mandatperiod utgår 2025
 

Sakari Jorma

General / Default image alt attribute
f. 1975, MSc, Information Science & Business administration
Chief Technology Officer, Accountor Group 
Ledamot från1.1.2024

Juha Koponen*

General / Default image alt attribute
f. 1966, ekon. mag. 
chefdirektör, LokalTapiola-gruppen 
Ledamot sedan år 2020
Mandatperioden utgår 2025

Maria Löfgren

General / Default image alt attribute
f. 1968, juris kandidat
ordförande, Akava
Ledamot från 25.4.2023

Janne Makkula

General / Default image alt attribute
f. 1977, juris kandidat, vicehäradshövding
arbetsmarknadsdirektör, Företagarna i Finland rf
Ledamot sedan 2017
Mandatperioden utgår 2022

Jorma Malinen

General / Default image alt attribute
f. 1959, automationsplanerare 
ordförande, Fackförbundet Pro
Ledamot sedan år 2014
Mandatperioden utgår 2025

Sinikka Näätsaari

General / Default image alt attribute
f. 1961, SVM 
chef för pensionspolitik, FFC rf 
Ledamot sedan år 2015
Mandatperioden utgår 2025

Annika Rönni-Sällinen

General / Default image alt attribute
f. 1976, juris kandidat
ordförande, Servicefacket PAM rf
Ledamot sedan 13.5.2020
Mandatperioden utgår 2025

Timo Viherkenttä

General / Default image alt attribute
f. 1958, jur.dr. 
Senior Fellow, Aalto-universitet
Ledamot från 24.11.2020 
Mandatperioden utgår 2025

Tomi Yli-Kyyny*

General / Default image alt attribute
Born 1962, M.Sc. (Tech.)
CEO, Fennia Group
Member since 2023
Term expires in 2025
 

Alla styrelseledamöter har valts för en mandatperiod på tre kalenderår, vilken upphör den 31 december 2025. Styrelsen väljer bland sig ordförande och vice ordförande för ett kalenderår åt gången.

 * i förteckningen ovan innebär att styrelseledamoten i fråga hör till den operativa ledningen i Elo betydande kundföretag; de övriga ledamöterna är oberoende enligt koden för bolagsstyrning (rekommendation nr 10). 

** Elo uppstod när Pensions-Fennia och LokalTapiola fusionerades den 1 januari 2014. Styrelseledamoten har varit ledamot i föregångarbolagets styrelse före fusionen.

Enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska styrelsen tillsammans med verkställande direktören leda bolaget yrkeskunnigt och med iakttagande av sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsens allmänna uppgift är att sköta bolagets administration och att ordna bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt samt att se till att övervakningen av bolagets bokföring och finansförvaltning är ändamålsenligt ordnad.

I styrelsens arbetsordning och bolagsordningen uppräknas de uppgifter som i regel ankommer på Elos styrelse.

Styrelsen består av tolv ordinarie medlemmar och fyra suppleanter. Förvaltningsrådet väljer styrelsemedlemmar och suppleanter för en mandatperiod som räcker tre kalenderår.

I styrelsen ska det finnas sådana representanter för försäkringstagarna och de försäkrade, som väljs bland personer som föreslagits av de centrala arbetsgivarcentral- och löntagarcentralorganisationerna. Antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala löntagarcentralorganisationerna ska utgöra minst en tredjedel av antalet ledamöter i styrelsen och antalet representanter som valts bland personer som föreslagits av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna ska utgöra minst en sjättedel av antalet ledamöter i styrelsen.

Styrelsen biträds i skötseln av ärendena av ett utnämnings- och belöningsutskott samt av ett revisions- och riskutskott.

Styrelsens mångfald

Till och med andra normer, tas mångfald också i beaktandet då styrelsen väljs. Målet med styrelsens mångfald är att styrelsen kan sköta sina uppdrag och stöda uppnående av Elos strategiska mål. Då styrelsen som en helhet av ledamöternas kunnande, erfarenhet och personliga egenskaper kan utmana och stöda ledningen på ett proaktivt sätt, förverkligas styrelsens mångfald i sin eftersträvade form.

Elos grundläggande mångfaldsprinciper är ledamöternas kompletterande erfarenhet, ledamöternas personliga egenskaper, geografisk distribution samt ålders-och könsdistribution.

Ett viktigt föremål i Elos mångfaldspolicy är att upprätthålla balanserad könsdistribution i Elos styrelse. För att kunna uppnå det här föremålet, söker valberedningen efter representanter av båda kön. Förverkligandet av föremålet uppföljs och bedömas i valberedningsmöten.