Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Dataskyddsbeskrivning för besökare i Elos lokaler och kameraövervakningen på Elos huvudkontor

Den här dataskyddsbeskrivningen förklarar hur dina personuppgifter behandlas för passerkontrollens och kameraövervakningens ändamål samt för att möjliggöra internetuppkoppling när du besöker Elos huvudkontor på Norrskensvägen 7.

Elo behandlar uppgifter om personer som besöker Elos huvudkontor och fastighet för passerkontrollens och kameraövervakningens ändamål samt för att möjliggöra internetuppkoppling för besökare. Vi månar om de registrerades integritetsskydd och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. I den här dataskyddsbeskrivningen berättar vi närmare om ändamålen för Elos behandling av personuppgifter om dem som besöker lokalerna och på vilket sätt uppgifterna behandlas.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo (”Elo”) på adressen
Norrskensvägen 7, 02100 Esbo tfn 020 703 50 (växel)

Läs mer om dataskyddet vid Elo eller kontakta vårt dataskyddsombud:
Tuukka Jousi, tietosuoja@elo.fi, tfn 020 703 50 (växel).

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra ditt besök, inklusive passerkontroll och kameraövervakning samt internetuppkoppling för besökare. Behandlingen av besökarnas personuppgifter i samband med passerkontrollen grundar sig på berättigat intresse. Vid Elo kameraövervakas personer som besöker Elos lokaler och fastighet. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på berättigat intresse av att skydda egendom och förebygga och utreda situationer som äventyrar säkerheten och egendomen samt skadegörelse och brott och av att garantera den personliga säkerheten för personer som vistas i lokalerna. På huvudkontoret finns tydlig upplysning om kameraövervakningen. Vi behandlar också uppgifter om besökarnas internetuppkoppling när de använder den uppkoppling som Elo erbjuder besökare. Behandlingen av uppgifter om internetuppkoppling grundar sig på lagstadgad skyldighet.

 

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Med dina personuppgifter avses alla uppgifter som kan kopplas till dig eller som du kan identifieras med. I passerkontrollen behandlar vi namnuppgifter om besökare i Elohuset och personer som besöker lokalerna, namnuppgifter om företag eller sammanslutningar samt uppgifter om värden för besöket. I kameraövervakningen, som genomförs med hjälp av kameror på olika ställen på huvudkontoret, registreras övervakningskamerornas bildupptagningar och uppgifter om var och vid vilken tidpunkt upptagningen skett. För att möjliggöra internetuppkoppling för besökare behandlar vi uppgifter om besökarnas internetuppkoppling, inklusive logg- och andra övervakningsdata.

 

Från vilka källor får vi dina personuppgifter?

Personuppgifter samlas från besökaren själv eller värden för besöket. Dessutom samlas personuppgifter från övervakningskamerornas upptagningar och i samband med internetuppkoppling.

 

Till vilka parter överförs eller utlämnas dina personuppgifter?

Uppgifter lämnas ut till utomstående endast när mottagaren har lagstadgad rätt att få uppgifter av Elo eller i undantagsfall med den registrerades samtycke, till exempel för att trygga besökarens eller någon annans rättigheter.

Elo anlitar betrodda externa serviceleverantörer som behandlar personuppgifter för Elos räkning. Dessa sköter till exempel kameraövervakningen och den utlagda systemadministrationen.

 

Överförs dina uppgifter till länder utanför Europa?

Uppgifter om personer som besöker Elos lokaler överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Hur länge förvarar vi uppgifter om dig?

Vi förvarar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna dataskyddsbeskrivning eller i enlighet med de lagstadgade förvaringstiderna, varefter uppgifterna raderas. Uppgifter från kameraövervakningen förvaras i högst tolv (12) månader. Förvaringstiden för loggdata är det löpande året och därpå följande fem kalenderår. I passerkontrollen förvaras uppgifterna i ett (1) år. Samma förvaringstid gäller också för passerkontrollen av besökare när de fått ett passerkort för besöket.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Dina rättigheter till dina personuppgifter som Elo behandlar anges i dataskyddslagstiftningen.

Rätt att få tillgång till uppgifterna: Du har rätt att veta vilka uppgifter om dig Elo behandlar. Du har också rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas samt all nödvändig information om uppgiftsbehandlingen.

Rätt till korrigering av uppgifter: Du har rätt att få en felaktig, föråldrad eller bristfällig uppgift om dig korrigerad eller kompletterad.

Rätt till radering av uppgifter: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att uppgifter om dig raderas. Personuppgifter kan raderas till exempel när de inte längre behövs för de ursprungliga behandlingsändamålen. Observera att Elo trots din begäran kan vara tvungen att fortsätta behandla dina uppgifter till exempel för att fullgöra en lagstadgad skyldighet och att det då inte är möjligt att radera uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandlingen: Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så att Elo endast har rätt att förvara uppgifterna. Du kan till exempel begära att dina uppgifter begränsas för den tid ärendet utreds när du anser att en uppgift om dig inte stämmer och det måste utredas närmare om uppgiften är korrekt.

Rätt att begära att uppgifter överförs från ett system till ett annat: Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller avtal, har du rätt att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till överföring gäller uppgifter som du själv lämnat till Elo och som registrerats i det elektroniska informationssystemet. Om det är tekniskt möjligt ska den personuppgiftsansvarige överföra dina uppgifter direkt till den andra personuppgiftsansvarige.

Rätt att invända mot behandlingen: Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om behandlingen inte grundar sig på en lagstadgad skyldighet eller ett avtal.

Automatiserade enskilda beslut, inklusive profilering: Du har rätt att inte omfattas av ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, såsom profilering, och som har rättsverkan eller annars betydande effekter för dig.

Om du vill utnyttja dina rättigheter ska du lämna en specificerad skriftlig begäran till Elos dataskyddsombud per e-post (tietosuoja@elo.fi) eller per brev till Arbetspensionsbolaget Elo, Dataskyddsombudet, 00041 Elo. Observera att du ska identifiera dig innan begäran uppfylls. Ge därför din aktuella kontaktinformation i samband med begäran.

Elo besvarar begäranden utan obefogat dröjsmål, i vilket fall som helst inom en månad efter att begäran mottagits. Uppgifter som lämnas ut och åtgärder som vidtas på den registrerades begäran är i första hand avgiftsfria, om inte begäran är uppenbart ogrundad, orimlig eller upprepas många gånger. På dessa grunder kan Elo också kan neka till att uppfylla begäran.

Om du misstänker att dina personuppgifter behandlats i strid med dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna in ett klagomål hos dataombudsmannen, Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00531 Helsingfors eller www.tietosuoja.fi.