Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Dataskydd i Elo

Elos uppgift är att sköta det lagstadgade pensionsskyddet för arbetstagare och företagare i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL) samt att sköta de medel som inflyter för detta ändamål på ett lönsamt, tryggt och ansvarsfullt sätt. När vi sköter vår uppgift måste vi också behandla personuppgifter.

Vi sörjer för våra kunders integritetsskydd och hanterar kundernas personuppgifter enligt bestämmelserna i gällande lagstiftning, t.ex. i arbetspensionslagarna, EU:s dataskyddsförordning, den nationella dataskyddslagen och försäkringslagstiftningen samt i lagstiftningen om kreditinstitut och placeringsfonder.

Varför behandlar Elo personuppgifter?

Elo samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna sköta sina uppgifter. Vår bransch och våra uppgifter anges i lagstiftningen. Till våra uppgifter hör bland annat att sköta det lagstadgade pensionsskyddet för arbetstagare och företagare samt förvalta de medel som inflyter för detta ändamål.

Vilka personuppgifter behandlar Elo?

Elo samlar in personuppgifter endast i den omfattning som är nödvändig för att bolaget ska kunna sköta de uppgifter som det ansvarar för.

För att kunna sköta våra uppgifter samlar vi för våra kunder in namn, personbeteckning och kontaktuppgifter. Dessutom får vi i vår verksamhet in bland annat löne- och pensionsuppgifter samt uppgifter om våra företagskunders ägarförhållanden. Hälsouppgifter behandlar vi när vi sköter ärenden i anslutning till arbetsoförmåga och rehabilitering. Som en del av vår placeringsverksamhet erbjuder vi våra kundföretag finansieringslösningar och äger fastigheter. För uthyrningen och underhållet av fastigheterna behandlar vi uppgifter om hyresgäster och tjänsteleverantörer, exempelvis namn och kontaktuppgifter. För skötseln av krediter behöver vi också uppgifter om låntagarna och dem som har ställt säkerheten (bl.a. kredituppgifter).

Detaljerad information om de personuppgifter som Elo behandlar finns i dataskyddsbeskrivningarna

Var får Elo uppgifter?

Elo får uppgifterna av den registrerade själv. Uppgifter fås även från andra instanser som Elo enligt lag har rätt att få uppgifter av (bl.a. instanser som sköter lagstadgad socialförsäkring eller hälso- och sjukvårdsenheter).

Vi får regelbundet löneuppgifter och andra anställningsuppgifter av de försäkrades arbetsgivare för skötseln av försäkringsärenden och ersättningsbeslut. För att upprätthålla och granska kundernas kontaktuppgifter skaffar vi uppgifter bl.a. från Posti Group Oy och befolkningsdatasystemet. Vi skaffar även uppgifter ur kredituppgiftsregister om lånekunder och försäkringstagare samt för återindrivning av förmåner. 

Till vem lämnar Elo ut uppgifter?

Elo kan lämna ut personuppgifter endast med den registrerades samtycke samt då mottagaren enligt lag har rätt att få uppgifter från Elo

Hur skyddas mina uppgifter?

Den viktigaste principen för Elos dataskydd är ansvarsfull verksamhet. Målet inom datasäkerheten är att trygga tillförlitligheten, användbarheten och tillgången till de uppgifter som behandlas i Elo samt att förhindra att konfidentiella uppgifter hamnar i fel händer.

Var får jag information om behandlingen av mina personuppgifter?

På dessa sidor får du information om hur databehandlingen sköts i Elo. Du kan skicka frågor om vårt dataskydd till vår dataskyddsansvariga per e-post till adressen tietosuoja@elo.fi.

Du har rätt till dina personuppgifter som finns i Elo enligt dataskyddslagstiftningen. Du har bland annat rätt att få veta vilka uppgifter Elo har om dig. Om du vill utnyttja din rätt att granska dina uppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvariga. Observera att du ska bestyrka din identitet innan du börjar granska uppgifterna. Om du anser att Elos uppgifter är felaktiga, kan du kräva att uppgifterna rättas.

Då Elo behandlar uppgifter i syfte att sköta det lagstadgade arbetspensionsskyddet begränsas rättigheterna i lagstiftningen. I lagstiftningen begränsas bland annat rätten att få uppgifter raderade, att överföra uppgifter till ett annat system eller att invända mot behandlingen av uppgifterna.

Elos beskrivning av handlingsoffentligheten

För att förverkliga offentlighetsprincipen upprätthåller  Elo en beskrivning av sina informationslager. Denna beskrivning kallas en beskrivning av handlingsoffentligheten. Syftet med beskrivningen är att hjälpa Elos försäkrings- och pensionskunder när de vill begära information som hänför sig till Elos handlingar. 

I beskrivningen av handlingsoffentligheten beskrivs de informationslager som Elo hanterar när bolaget sköter en offentlig förvaltningsuppgift eller utövar offentlig makt. Med informationslager avses en uppsättning informationsmaterial som hanteras med hjälp av informationssystem eller manuellt. Beskrivningen av handlingsoffentligheten baserar sig på författningarna i informationshanteringslagen (Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 906/2019). 

Elo registrerar ärenden som bolaget behandlar, ärendebehandlingen och information om handlingarna. Denna information finns i Elos operativa informationssystem och pappersmaterial, från vilka den överförs till arkivet i enlighet med författningarna. Information relaterad till Elos ärendebehandling finns i tre informationslager. Dessa är Informationslagret för företagarens arbetspensionsförsäkring, Informationslagret för pensionsprocesser och Informationslagret för arbetsgivarens arbetspensionsförsäkring. 

 

Elos informationslager