Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Dataskyddsbeskrivning för pensionsförsäkringskunder, samarbetspartner och serviceleverantörer

Den här dataskyddsbeskrivningen förklarar hur dina personuppgifter behandlas om du är FöPL-pensionsförsäkringskund hos Elo eller representerar en pensionsförsäkringskund, en potentiell pensionsförsäkringskund, en samarbetspartner eller en serviceleverantör hos Elo.

Vi månar om integritetsskyddet och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. I den här dataskyddsbeskrivningen berättar vi närmare om hur Elo behandlar personuppgifter i verksamheten med pensionsförsäkringskunder, samarbetspartner och serviceleverantörer.

Vi behandlar också de arbetspensionsförsäkrades, pensions- och förmånssökandenas och pensions- och förmånstagarnas personuppgifter i syfte att sköta vår lagstadgade uppgift. Mer information om behandlingen av personuppgifter i samband med arbetspensionsförsäkringen och pensionsprocessen >

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo (”Elo”) på adressen
Norrskensvägen 7, 02100 Esbo tfn 020 703 50 (växel)

Läs mer om dataskyddet vid Elo eller kontakta vårt dataskyddsombud:
Tuukka Jousi, tietosuoja@elo.fi, tfn 020 703 50 (växel).

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Pensionsförsäkringskunder

Elo behandlar sina försäkringskunders kontaktpersoners uppgifter för att sköta kundrelationen, kontakten och rådgivningen. Personuppgifter kan också behandlas för indrivning av försäkringsfordringar och förebyggande av missbruk. Elo behandlar uppgifter om de ansvariga personerna hos sina försäkringskunder för att sköta kundrelationen, identifieringen och kontrollen av representationsrätten. Personuppgifter behandlas också i samband med användningen av webbtjänsten och Elos webbplats samt i utvecklingen av datasystemen.
Mer information om kakor på webbplatsen >

Uppgifter om kontaktpersonerna hos försäkringskunderna och potentiella kunder behandlas också för marknadsföring av försäkringar och försäkringserbjudanden. Personuppgifter behandlas också i samband med evenemang och inbjudningar, utlottningar, enkäter och nyhetsbrev, vilkas syfte är att ge Elos kunder och andra intresserade aktuell information om Elos produkter, tjänster och evenemang.

Försäkringskundernas och de faktiska förmånstagarnas identifieringsuppgifter och de registrerades övriga personuppgifter kan användas för att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att utreda om personen är föremål för internationella sanktioner som den personuppgiftsansvarige iakttar.

Serviceleverantörer och samarbetspartner

Vi behandlar serviceleverantörernas kontaktpersoners uppgifter i syfte att möjliggöra genomförandet av tjänster. Dessutom behandlas serviceleverantörernas nyckelpersoners uppgifter i syfte att identifiera affärspartnern.

Uppgifter om personer som sköter kundrelationer i partnerorganisationerna behandlas för försäljnings- och marknadsföringssyften.

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Med dina personuppgifter avses alla uppgifter som kan kopplas till dig eller som du kan identifieras med. Uppgifter som behandlas i samband med pensionsförsäkringen och skötseln av kundrelationer är i huvudsak kontaktinformation, grundläggande uppgifter om företag och sammanslutningar samt uppgifter som behövs för bestämningen av försäkringsavgifterna.

Läs mer om behandlingsändamål, uppgifter som behandlas och de rättsliga grunderna för behandlingen >

Från vilka källor får vi dina personuppgifter?

Elo får i huvudsak personuppgifter om sina försäkringskunder av de registrerade själva, deras kontaktpersoner eller arbetsgivare. Uppgifter fås också efter behov från Suomen Asiakastieto Oy, Skatteförvaltningen, Statskontoret, Pensionsskyddscentralen, inkomstdatasystemet, utsökningsmyndigheter och identifieringstjänster. Uppgifter samlas också om användningen av webbplatsen och webbtjänsterna. Uppgifter om potentiella försäkringskunder får vi av de registrerade, Suomen Asiakastieto Oy och våra samarbetspartner samt andra serviceleverantörer som förmedlar kontaktinformation.

Uppgifter om serviceleverantörernas och partnernas kontaktpersoner får vi av serviceleverantörens företag eller samarbetspartnerna samt direkt av de registrerade.

Till vilka parter överförs eller utlämnas dina personuppgifter?

Uppgifter lämnas ut till utomstående endast när mottagaren har lagstadgad rätt att få uppgifter av Elo eller i undantagsfall med den registrerades samtycke. På dessa grunder kan Elo lämna ut personuppgifter till exempel till polisen, domstolen eller utsökningsmyndigheten.

Uppgifter om företagare lämnas lagstadgat ut till bland annat arbetspensionsbranschens gemensamma register, Pensionsskyddscentralen, inrättningar som sköter socialförsäkringen (såsom FPA), Statskontoret och vid behov till EU:s kontaktinrättningar, utsökningsmyndigheterna för indrivning av försäkringsfordringar samt personuppgiftsansvariga för kreditupplysningsregister.

I systemen för arbetspensionsförsäkring och skötsel av kundrelationer, administrationen av webbtjänsten och genomförandet av stödtjänsterna anlitar Elo betrodda serviceleverantörer som behandlar personuppgifter för Elos räkning. I verkställigheten av försäkringen behandlas uppgifter av AREK Oy, den gemensamma serviceleverantören för arbetspensionsbranschen. Betalningar förmedlas via banker som har verksamhet i Finland, och samtidigt överförs personuppgifter till bankerna.

Överförs dina uppgifter till länder utanför Europa?

Elo anlitar i huvudsak företag som är etablerade inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som serviceleverantörer och i uppgifter i samband med administrationen och utvecklingen av datasystemen. Om personuppgifter överförs till ett tredje land utanför Europa iakttas de skyddsåtgärder som förutsätts i dataskyddsdirektivet, såsom EU:s standardavtalsklausuler och skydd av data genom till exempel pseudonymisering.

Hur länge förvarar vi uppgifter om dig?

Vi förvarar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna dataskyddsbeskrivning eller i enlighet med de lagstadgade förvaringstiderna, varefter uppgifterna raderas.

I syfte att fullgöra de lagstadgade skyldigheterna behandlas personuppgifter som hänför sig till försäkringsavtalet i de dokument som är nödvändiga för skötseln av försäkringen och bestämningen av försäkringsavgiften och förvaras i enlighet med arbetspensionslagen i tio år efter att avtalet löpt ut. Dokument som uppkommer i kundrådgivningen förvaras i 10 år och kundnöjdhetsundersökningar och upptagningar förvaras i ett år.

Uppgifter om serviceleverantörernas kontaktpersoner förvaras i enlighet med bokföringslagen i sex år efter att avtalet löpt ut.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Dina rättigheter till dina personuppgifter som Elo behandlar anges i dataskyddslagstiftningen.

Rätt att få tillgång till uppgifterna: Du har rätt att veta vilka uppgifter om dig Elo behandlar. Du har också rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas samt all nödvändig information om uppgiftsbehandlingen.

Rätt till korrigering av uppgifter: Du har rätt att få en felaktig, föråldrad eller bristfällig uppgift om dig korrigerad eller kompletterad.

Rätt till radering av uppgifter: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att uppgifter om dig raderas. Personuppgifter kan raderas till exempel när de inte längre behövs för de ursprungliga behandlingsändamålen eller när du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Observera att Elo trots din begäran kan vara tvungen att fortsätta behandla dina uppgifter till exempel för att fullgöra en lagstadgad skyldighet och att det då inte är möjligt att radera uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandlingen: Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så att Elo endast har rätt att förvara uppgifterna. Du kan till exempel begära att dina uppgifter begränsas för den tid ärendet utreds när du anser att en uppgift om dig inte stämmer och det måste utredas närmare om uppgiften är korrekt.

Rätt att begära att uppgifter överförs från ett system till ett annat: Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller avtal, har du rätt att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till överföring gäller uppgifter som du själv lämnat till Elo och som registrerats i det elektroniska informationssystemet. Om det är tekniskt möjligt ska den personuppgiftsansvarige överföra dina uppgifter direkt till den andra personuppgiftsansvarige.

Rätt att invända mot behandlingen: Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om behandlingen inte grundar sig på en lagstadgad skyldighet eller ett avtal.

Automatiserade enskilda beslut, inklusive profilering: Du har rätt att inte omfattas av ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, såsom profilering, och som har rättsverkan eller annars betydande effekter för dig.


Om du vill utnyttja dina rättigheter ska du lämna en specificerad skriftlig begäran till Elos dataskyddsombud per e-post (tietosuoja@elo.fi) eller per brev till Arbetspensionsbolaget Elo, Dataskyddsombudet, 00041 Elo. Observera att du ska identifiera dig innan begäran uppfylls. Ge därför din aktuella kontaktinformation i samband med begäran.

Elo besvarar begäranden utan obefogat dröjsmål, i vilket fall som helst inom en månad efter att begäran mottagits. Uppgifter som lämnas ut och åtgärder som vidtas på den registrerades begäran är i första hand avgiftsfria, om inte begäran är uppenbart ogrundad, orimlig eller upprepas många gånger. På dessa grunder kan Elo också kan neka till att uppfylla begäran.

Om du misstänker att dina personuppgifter behandlats i strid med dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna in ett klagomål hos dataombudsmannen, Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00531 Helsingfors eller www.tietosuoja.fi.

Automatisk behandling

Elo har enligt förvaltningslagen rätt att fatta automatiserade beslut. Vid en automatiserad behandling av ett arbetspensionsärende kan beslutet ges automatiskt på basis av uppgifter som samlats in av dig och från övriga informationskällor. Din arbetsinkomst kan avgöras automatiskt om den nya arbetsinkomsten ligger nära den rekommenderade arbetsinkomstnivå som Pensionsskyddscentralen fastställt, eller om arbetsinkomsten under FöPL-lagreformens övergångstid höjs med högst 4 000 i samband med justeringen av arbetsinkomsten. Vid uträkningen av den rekommenderade arbetsinkomsten beaktas uppgifter om omsättningen och om din bransch samt om sådant förvärvsarbete som du eventuellt utför vid sidan av företagsverksamheten.  Du kan söka ändring i beslut som fattats automatiskt och ditt rättelseyrkande behandlas då manuellt.