Jumplink

Dataskyddsbeskrivning för hyresgäster i Elos bostäder

Den här dataskyddsbeskrivningen förklarar hur dina personuppgifter behandlas om du är hyresgäst i en bostad som Elo äger.

Elo behandlar sina hyresgästers personuppgifter i samband med uthyrningen och förvaltningen av de bostäder Elo äger. Vi månar om våra hyresgästers integritetsskydd och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. I den här dataskyddsbeskrivningen berättar vi närmare om ändamålen för Elos behandling av personuppgifter i bostadsuthyrningen och på vilket sätt uppgifterna om hyresgästerna behandlas.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo (”Elo”) på adressen
Norrskensvägen 7, 02100 Esbo tfn 020 703 50 (växel).

Läs mer om dataskyddet vid Elo eller kontakta vårt dataskyddsombud:
Tuukka Jousi, tietosuoja@elo.fi, tfn 020 703 50 (växel).

Om du har frågor som gäller ditt hyresförhållande och som inte tas upp i den här dataskyddsbeskrivningen kan du kontakta kontaktpersonen för ditt hyresförhållande.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Hyresgästernas personuppgifter behandlas i syfte att sköta hyresförvaltningen och hyresförhållandet samt för fastighetsskötseln och fastighetsservicen. Behandlingen av hyresgästernas personuppgifter grundar sig på avtalsförhållandet. Personuppgifter behandlas också i syfte att garantera säkerheten för fastigheterna och hyresgästerna, vilket är Elos berättigade intresse. I vår placerings- och fastighetsaffärsverksamhet behandlar vi också personuppgifter om hyresgästerna i affärslokaler. Mer information om behandlingen av personuppgifter i samband med placeringsverksamheten hittar du här.
 

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Med dina personuppgifter avser vi alla uppgifter som kan kopplas till dig eller som du kan identifieras med. För hyresgästernas del behandlas följande uppgifter i olika skeden av hyresförhållandet:

• Namn
• Personbeteckning
• Kontaktinformation (hemadress, telefonnummer, e-postadress)
• Nationalitet
• Den sökandes inkomster, tillgångar och eventuella betalningsstörningar
• Uppgifter om betalningsförmågan (t.ex. arbetsgivare, arbetsförhållandets längd eller hälsouppgift i anslutning till betalningsförmågan)
• Uppgifter för hyresförhållandet och avtalet (t.ex. hyresbetalning, hyra, hyrestid, hyresgaranti)
• Uppgifter om hyresobjektet (t.ex. fastighetens namn och bilplats)
• Uppgifter om medboende (namn, personbeteckning)
• Kontonummer
• Bildupptagningar från kameraövervakningen på fastigheternas gårds- och parkeringsområden
• Uppgift om användning av elektronisk nyckel (ellås)

Från vilka källor får vi dina personuppgifter?

Elo får uppgifter om hyresgästerna av förmedlarna inom lokaluthyrningen som samlar personuppgifter av hyresgästerna från bostadsansökningarna. Det är också möjligt att få löneuppgifter av hyresgästens arbetsgivare. Kredituppgifter fås från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Elo behandlar också personuppgifter från kameraövervakningen och ellåsen som kan användas vid utredning av misstänkta brottsfall.

Till vilka parter överförs eller utlämnas dina personuppgifter?

Uppgifter lämnas ut till utomstående endast när mottagaren har lagstadgad rätt att få uppgifter av Elo eller i undantagsfall med den registrerades samtycke. På dessa grunder kan Elo lämna ut personuppgifter till exempel till polisen eller utsökningsmyndigheten. Elo lämnar också ut uppgifter till KTI Kiinteistötieto Oy för genomförandet av fastighetsaffärsverksamhetens marknadsundersökningar.

I uthyrningen av lokaler och skötseln av sina stöduppgifter anlitar Elo betrodda serviceproducenter som behandlar personuppgifter för Elos räkning. Dessa är förmedlarna inom lokaluthyrningen, fastighetsförvaltarna och andra serviceproducenter i avtalsförhållande med fastighetsaffärsverksamheten.

Överförs dina uppgifter till länder utanför Europa?

Hyresgästernas personuppgifter överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur länge förvarar vi uppgifter om dig?

Vi förvarar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna dataskyddsbeskrivning eller i enlighet med de lagstadgade förvaringstiderna, varefter uppgifterna raderas. Hyresgästernas personuppgifter förvaras i regel i 10 år efter att hyresavtalet löpt ut eller så länge det finns grunder för behandlingen av dem och så länge de behövs för användningsändamålen. Upptagningar från kameraövervakningen förvaras per fastighet, i regel högst sex månader. I ellåsen registreras en viss mängd senaste loggdata, dock högst för två år.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Dina rättigheter till dina personuppgifter som Elo behandlar anges i dataskyddslagstiftningen.

Rätt att få tillgång till uppgifterna: Du har rätt att veta vilka uppgifter om dig Elo behandlar. Du har också rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas samt all nödvändig information om uppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering av uppgifter: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att uppgifter om dig raderas. Personuppgifter kan raderas till exempel när de inte längre behövs för de ursprungliga behandlingsändamålen eller när du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Observera att Elo trots din begäran kan vara tvungen att fortsätta behandla dina uppgifter till exempel för att fullgöra en lagstadgad skyldighet och att det då inte är möjligt att radera uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandlingen: Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så att Elo endast har rätt att förvara uppgifterna. Du kan till exempel begära att dina uppgifter begränsas för den tid ärendet utreds när du anser att en uppgift om dig inte stämmer och det måste utredas närmare om uppgiften är korrekt.

Rätt att begära att uppgifter överförs från ett system till ett annat: Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller avtal, har du rätt att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till överföring gäller uppgifter som du själv lämnat till Elo och som registrerats i det elektroniska informationssystemet. Om det är tekniskt möjligt ska den personuppgiftsansvarige överföra dina uppgifter direkt till den andra personuppgiftsansvarige.

Rätt att invända mot behandlingen: Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om behandlingen inte grundar sig på en lagstadgad skyldighet eller ett avtal.

Automatiserade enskilda beslut, inklusive profilering: Du har rätt att inte omfattas av ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, såsom profilering, och som har rättsverkan eller annars betydande effekter för dig.

Om du vill utnyttja dina rättigheter ska du lämna en specificerad skriftlig begäran till Elos dataskyddsombud per e-post (tietosuoja@elo.fi) eller per brev till Arbetspensionsbolaget Elo, Dataskyddsombudet, 00041 Elo. Observera att du ska identifiera dig innan begäran uppfylls. Ge därför din aktuella kontaktinformation i samband med begäran.

Elo besvarar begäranden utan obefogat dröjsmål, i vilket fall som helst inom en månad efter att begäran mottagits. Uppgifter som lämnas ut och åtgärder som vidtas på den registrerades begäran är i första hand avgiftsfria, om inte begäran är uppenbart ogrundad, orimlig eller upprepas många gånger. På dessa grunder kan Elo också kan neka till att uppfylla begäran.

Om du misstänker att dina personuppgifter behandlats i strid med dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna in ett klagomål hos dataombudsmannen, Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00531 Helsingfors eller www.tietosuoja.fi.