Jumplink

Dataskyddsbeskrivning för placeringsverksamheten

Den här dataskyddsbeskrivningen förklarar hur dina personuppgifter behandlas om du är kontaktperson hos eller representant för en lånekund eller dess koncernbolag, ett målbolag i placeringsverksamheten, ett förvaltningsbolag, ett fondbolag eller en serviceleverantör, om du är kontaktperson hos en hyresgäst i affärslokal eller säljare eller köpare i ett fastighetsköp. Vi månar om integritetsskyddet och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. I den här dataskyddsbeskrivningen berättar vi närmare om hur Elo behandlar personuppgifter i sin placeringsverksamhet.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo (”Elo”) på adressen
Norrskensvägen 7, 02100 Esbo tfn 020 703 50 (växel)

Läs mer om dataskyddet vid Elo eller kontakta vårt dataskyddsombud:
Tuukka Jousi, tietosuoja@elo.fi, tfn 020 703 50 (växel).

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen av personuppgifter i placeringsverksamheten hänför sig i huvudsak till analys av placeringsobjekt och lånekunder, genomförande och förvaltning (inklusive riskhantering) av placeringar samt kontakt. Uppgifter som erhållits i samband med analys av potentiella placeringsobjekt och lånekunder behandlar vi med stöd av berättigat intresse. Efter att placeringen gjorts behandlas personuppgifter om kontaktpersoner hos målbolag, förvaltningsbolag, fondbolag och lånekunder eller deras koncernbolag med stöd av avtal. Ett annat syfte med behandlingen av personuppgifter är att fullgöra lagstiftningens och myndighetsföreskrifternas krav på placeringsverksamheten.

Vi anlitar serviceleverantörer i syfte att möjliggöra vår placeringsverksamhet. Vi behandlar personuppgifter om serviceleverantörernas kontaktpersoner och representanter för att genomföra tjänster, hålla kontakt och identifiera affärspartner. Genomförandet av tjänster grundar sig på avtal med serviceleverantören och det är vår lagstadgade skyldighet att identifiera affärspartner. Vi har också kontakt med serviceleverantörer för potentiellt framtida samarbete, och då grundar sig behandlingen av kontaktpersonernas personuppgifter på berättigat intresse.

Vilka av dina personuppgifter behandlar vi?

Med dina personuppgifter avses alla uppgifter som kan kopplas till dig eller som du kan identifieras med. I placeringsverksamheten är de personuppgifter som behandlas i huvudsak uppgifter om företags och sammanslutningars kontaktpersoners namn och ställning samt kontaktinformation och personuppgifter om ansvariga personer och ägare. Andra personuppgifter kan behandlas även i syfte att identifiera affärspartner, utreda finansieringsmöjligheter och följa upp placeringsobjekt.

Läs mer om behandlingsändamål, personuppgifter som behandlas och de rättsliga grunderna för behandlingen >

Från vilka källor får vi dina personuppgifter?

Elo får personuppgifter i huvudsak av de registrerade själva, kundsammanslutningar samt avtals- och samarbetspartner och serviceleverantörer. Uppgifter fås också från material och dokument i samband med placeringar samt andra delvis offentliga informationskällor såsom Suomen Asiakastieto Oy, Patent- och registerstyrelsen och motsvarande utländska registermyndigheter samt systemet Dow Jones Risk and Compliance.

Till vilka parter överförs eller utlämnas dina personuppgifter?

Uppgifter lämnas ut till utomstående endast när mottagaren har lagstadgad rätt att få uppgifter av Elo eller i undantagsfall med den registrerades samtycke. På dessa grunder kan Elo lämna ut personuppgifter till myndigheter såsom polisen, konkurrensmyndigheterna eller Finansinspektionen. Elo lämnar också ut uppgifter till KTI Kiinteistötieto Oy för genomförandet av fastighetsaffärsverksamhetens marknadsundersökningar.

I sin placeringsverksamhet och skötseln av sina stöduppgifter anlitar Elo också serviceleverantörer som behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda Elo sina tjänster. Dessa är förmedlare i lokaluthyrningen, fastighetsförvaltare, rådgivnings- och förmedlingsrörelser, leverantörer av juridiska tjänster och skattetjänster samt placerings- och fondtjänster och administratörer av nät- och systemtjänster.

Överförs dina uppgifter utanför Europa?

I placeringsverksamheten överförs de personuppgifter som behandlas i regel inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur länge förvarar vi uppgifter om dig?

Vi förvarar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att genomföra de syften som anges i denna dataskyddsbeskrivning eller i enlighet med de lagstadgade förvaringstiderna, varefter uppgifterna raderas. Förvaringstiderna för personuppgifter som behandlas i placeringsverksamheten är i regel 10 år efter att avtalet löpt ut, om inte en längre förvaringstid föreskrivs i lag. Om behandlingen inte grundar sig på ett avtal, och inga andra förvaringstider föreskrivs någon annanstans i lag, förvarar Elo personuppgifter så länge det finns grund för behandlingen och så länge personuppgifterna är nödvändiga för användningsändamålen.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Dina rättigheter till dina personuppgifter som behandlas vid Elo anges i dataskyddslagstiftningen.

Rätt att få tillgång till uppgifterna: Du har rätt att veta vilka uppgifter om dig Elo behandlar. Du har också rätt att få en kopia av de uppgifter som behandlas samt all nödvändig information om uppgiftsbehandlingen.

Rätt till korrigering av uppgifter: Du har rätt att få en felaktig, föråldrad eller bristfällig uppgift om dig korrigerad eller kompletterad.

Rätt till radering av uppgifter: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att uppgifter om dig raderas. Personuppgifter kan raderas till exempel när de inte längre behövs för de ursprungliga användningsändamålen eller när du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Observera att Elo trots din begäran kan vara tvungen att fortsätta behandla dina uppgifter till exempel för att iaktta en lagstadgad skyldighet och att det då inte är möjligt att radera uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandlingen: Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så att Elo endast har rätt att förvara uppgifterna. Du kan till exempel begära att dina uppgifter begränsas för den tid ärendet utreds när du anser att en uppgift om dig inte stämmer och det måste utredas närmare om uppgiften är korrekt.

Rätt att begära att uppgifter överförs från ett system till ett annat: Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller avtal, har du rätt att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till överföring gäller uppgifter som du själv lämnat till Elo och som registrerats i det elektroniska informationssystemet. Om det är tekniskt möjligt ska den personuppgiftsansvarige överföra dina uppgifter direkt till den andra personuppgiftsansvarige.

Rätt att invända mot behandlingen: Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, om behandlingen inte grundar sig på en lagstadgad skyldighet eller ett avtal.

Automatiserade enskilda beslut, inklusive profilering: Du har rätt att inte omfattas av ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, såsom profilering, och som har rättsverkan eller annars betydande effekter för dig.

Om du vill utnyttja dina rättigheter ska du lämna en skriftlig begäran till Elos dataskyddsombud per e-post (tietosuoja@elo.fi) eller per brev till Arbetspensionsbolaget Elo, Dataskyddsombudet, 00041 Elo. Observera att vi kontrollerar din identitet innan begäran uppfylls. Ge därför din aktuella kontaktinformation i samband med begäran.

Elo besvarar begäranden utan obefogat dröjsmål, i vilket fall som helst inom en månad efter att begäran mottagits. Uppgifter som lämnas ut och åtgärder som vidtas på den registrerades begäran är i första hand avgiftsfria, om inte begäran är uppenbart ogrundad, orimlig eller upprepas många gånger. På dessa grunder kan Elo också kan neka till att uppfylla begäran.

Om du misstänker att dina personuppgifter behandlats i strid med dataskyddslagstiftningen, har du rätt att lämna in ett klagomål hos dataombudsmannen, Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00531 Helsingfors eller www.tietosuoja.fi.