Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Familjepension

Familjepensionen tryggar försörjningen för den efterlevande maken eller makan och de minderåriga barnen då familjeförsörjaren avlider.

Familjepensionsreformen

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2022.

Familjepension för barn

Ett barn under 20 år har alltid rätt till familjepension efter sina föräldrar. Barnet får familjepension efter en styvförälder endast om de bodde i samma hushåll när styvföräldern avled. Pension utbetalas samtidigt efter högst två förmånslåtare.

Ett barn har rätt till familjepension fram till utgången av den månad när det fyller 20 år. Det lönar sig att observera att Fpa kan också betala pension enligt den allmänna lagen om familjepension till studerande över 18 år.

Så här ändrades familjepensionen för barn fr.o.m. den 1 januari 2022

 • Barnpension betalas fram till utgången av den månad under vilket barnet fyller 20 år.
 • Om barnpension utbetalades den 1 januari 2022, förlängs betalningstiden automatiskt fram till 20 års ålder.  Elo utfärdar ett nytt beslut i ärendet utan särskild ansökan.
 • Barnpensionens belopp kan ha stigit fr.o.m. den 1 januari 2022, om barnet var den enda familjepensionstagaren. Elo utfärdar ett beslut i ärendet utan särskild ansökan.

  Obs! Om barnet hann fylla 18 år under år 2021, upphörde utbetalningen av barnpension enligt den tidigare gällande lagstiftningen vid 18 års ålder.
 

Familjepension för den efterlevande

En förutsättning för att efterlevandepension ska beviljas är alltid att makarna har ingått äktenskap innan förmånslåtaren fyllde 65 år. Om makarna har eller har haft ett gemensamt barn, har den efterlevande maken eller makan rätt till pension.

Om makarna inte har något gemensamt barn, har den efterlevande maken eller makan därtill rätt till familjepension om

 • han eller hon är minst 50 år vid makans eller makens död eller om han eller hon har fått invalidpension i minst tre år och
 • äktenskapet hade ingåtts innan den efterlevande fyllde 50 år och
 • äktenskapet hade fortgått i minst fem år

Inom efterlevandepensionen jämställs ett registrerat parförhållande med äktenskap. En före detta make eller maka kan också få familjepension, om förmånslåtaren har varit skyldig att betala underhållsbidrag till denna. Sambo kan däremot inte få efterlevandepension.

Om den efterlevande ingår nytt äktenskap efter fyllda 50 år, fortsätter utbetalningen av efterlevandepension som tidigare. I sådant fall uppstår det ingen rätt till familjepension längre för det nya äktenskapet.

Om den efterlevande däremot ingår ett nytt äktenskap före 50 års ålder, dras familjepensionen in och en engångsersättning motsvarande tre års pension utbetalas.

Så här ändrades familjepensionen för efterlevande fr.o.m. den 1 januari 2022

1. Efterlevande sambo fick rätt till efterlevandepension 

Rätten för en efterlevande sambo att få pension förutsätter att

 • maken eller makan avlider den 1 januari 2022 eller senare
 • de samboende har ett gemensamt minderårigt barn som bor eller har bott med den efterlevande och förmånslåtaren och
 • det gemensamma hushållet har börjat medan förmånslåtaren var under 65 år och varat i minst 5 år när förmånslåtaren avled.

Rätten upphör vid utgången av den månad under vilken det yngsta barnet som är berättigat till familje-pension fyller 18 år.

2. För efterlevande maka eller make blir pensionen tidsbestämd

 • Ändringen gäller efterlevande make eller maka som är född 1975 eller senare, då förmånslåtaren avlider den 1 januari 2022 eller senare.
 • Efterlevandepension utbetalas i 10 år eller tills det yngsta barnet fyller 18 år.
 • Redan löpande efterlevandepensioner blir inte tidsbestämda: utbetalningen av dem fortsätter som hittills.

Obs! Rätten till pension, dvs. förutsättningarna för att få efterlevandepension ändras inte för efterlevande maka eller make.

 

Ansökan om familjepension

Det bör ifyllas en egen pensionsansökan för den efterlevande maken eller makan och för varje barn. Barn över 18 år bör ifyllas sin egen ansökan.

En före detta make eller maka ska också fylla i en egen pensionsansökan, vilken ska bifogas en kopia av avtalet eller beslutet om underhållsbidrag.

Gör ansökan i Elos webbtjänst. 
Logga in i webbtjänsten >

Familjepensionens belopp

Familjepensionen grundar sig på den pension som förmånslåtaren fick vid sin död eller skulle ha fått i form av invalidpension. Familjepensionen fastställs enligt antalet förmånstagare. 

Den efterlevande makens eller makans egen pension inverkar på familjepensionen

Efterlevandepension per månad
-

Annat försäkringsskydd vid dödsfall

General / Default image alt attribute

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−17.