Jumplink

Familjepension

Familjepensionen tryggar försörjningen för den efterlevande maken eller makan och de minderåriga barnen då familjeförsörjaren avlider.

Familjepension för den efterlevande

En förutsättning för att efterlevandepension ska beviljas är alltid att makarna har ingått äktenskap innan förmånslåtaren fyllde 65 år. Om makarna har eller har haft ett gemensamt barn, har den efterlevande maken eller makan rätt till pension.

Om makarna inte har något gemensamt barn, har den efterlevande maken eller makan därtill rätt till familjepension om

  • han eller hon är minst 50 år vid makans eller makens död eller om han eller hon har fått invalidpension i minst tre år och
  • äktenskapet hade ingåtts innan den efterlevande fyllde 50 år och
  • äktenskapet hade fortgått i minst fem år

Inom efterlevandepensionen jämställs ett registrerat parförhållande med äktenskap. En före detta make eller maka kan också få familjepension, om förmånslåtaren har varit skyldig att betala underhållsbidrag till denna. Sambo kan däremot inte få efterlevandepension.

Om den efterlevande ingår nytt äktenskap efter fyllda 50 år, fortsätter utbetalningen av efterlevandepension som tidigare. I sådant fall uppstår det ingen rätt till familjepension längre för det nya äktenskapet.

Om den efterlevande däremot ingår ett nytt äktenskap före 50 års ålder, dras familjepensionen in och en engångsersättning motsvarande tre års pension utbetalas.

Familjepension för barn

Ett minderårigt barn har alltid rätt till familjepension efter sina föräldrar. Barnet får familjepension efter en styvförälder endast om de bodde i samma hushåll när styvföräldern avled. Pension utbetalas samtidigt efter högst två förmånslåtare.

Ett barn har rätt till familjepension fram till utgången av den månad när det fyller 18 år. Det lönar sig att observera att Folkpensionsanstalten emellertid kan betala pension enligt den allmänna lagen om familjepension till studerande över 18 år.

Ansökan om familjepension

Det bör ifyllas en egen pensionsansökan för den efterlevande maken eller makan och för varje barn. En före detta make eller maka ska också fylla i en egen pensionsansökan, vilken ska bifogas en kopia av avtalet eller beslutet om underhållsbidrag.


Den ifyllda ansökan om familjepension kan skickas till Elo med skyddad e-post till www.elo.fi/sahkoposti, via pensionstjänsten på www.elo.fi/pensionstjansten eller per post till:

Arbetspensionsbolaget Elo
Pensionstjänster
Kod 5010419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Familjepensionens belopp

Familjepensionen grundar sig på den pension som förmånslåtaren fick vid sin död eller skulle ha fått i form av invalidpension. Familjepensionen fastställs enligt antalet förmånstagare. 

Den efterlevande makens eller makans egen pension inverkar på familjepensionen

Efterlevandepension per månad
-

Annat försäkringsskydd vid dödsfall

General / Default image alt attribute

Elo står till din tjänst

Du kan sköta dina pensions- och förmånsärenden i pensionstjänsten alltid när det passar dig. I pensions- och förmånsärenden når du oss på nummer 020 694 715 vardagar kl. 8−17.