Hallitus

Ann SelinAntti AhoKarlson JariAntti KuljukkaJanne MakkulaJorma MalinenMarjo Matikainen-Kallström
Erkki MoisanderOlavi NieminenSusa NikulaNiklas SonkinJouko LiimatainenSinikka NäätsaariPenna Urrila
Kuvassa vasemmalta oikealle: Ann Selin, Antti Aho, Jari Karlson, Antti Kuljukka, Janne Makkula, Jorma Malinen, Marjo Matikainen-Kallström,
Erkki Moisander, Olavi Nieminen, Susa Nikula, Niklas Sonkin, Jouko Liimatainen, Sinikka Näätsaari ja Penna Urrila.


Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaan hallituksen tulee yhdessä toimitusjohtajan kanssa johtaa yhtiötä ammattitaitoisesti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen työjärjestyksessä ja yhtiöjärjestyksessä on lueteltu Elon hallitukselle käytännössä tavallisimmin kuuluvia tehtäviä.

Elon hallituksen työjärjestys >

Hallitukseen kuuluu kaksitoista varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, jonka pituus on kolme kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on työnantajakeskusjärjestöjen ja palkansaajakeskusjärjestöjen ehdottamia henkilöitä. Työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä on oltava yhtä monta.

Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Hallituksen apuna sen tehtävien hoidossa ovat nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat vuonna 2019 Antti Aho, Ann Selin ja Susa Nikula.

Hallituksen jäsenten valintaprosessissa huomioidaan normien lisäksi hallituksen monimuotoisuus. Hallituksen monimuotoisuudella pyritään mahdollistamaan tehokas hallituksen tehtävien hoitaminen ja tukemaan Elon strategisten tavoitteiden saavuttamista. Kun hallitus kokonaisuutena ja kunkin jäsenen tuoman osaamisen, kokemuksen ja ominaispiirteiden avulla pystyy haastamaan ja tukemaan toimivaa johtoa proaktiivisesti, toteutuu hallituksen monimuotoisuus tavoitellussa muodossaan.

Elolle olennaisia monimuotoisuustekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä kokemus, jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet, maantieteellinen jakauma sekä ikä- ja sukupuolijakauma.

Elon monimuotoisuuspolitiikan yhtenä tavoitteena on ylläpitää tasapainoista sukupuolijakaumaa Elon hallituksessa. Tavoitteen saavuttamiseksi vaalivaliokunta pyrkii löytämään uusien jäsenten haku- ja arviointiprosessissa molempien sukupuolten edustajia. Tavoitteen toteutumista arvioidaan ja seurataan vaalivaliokunnan kokouksissa.

Elon hallitus 

Puheenjohtaja
Antti Aho 
s. 1969, KTM 
toimitusjohtaja, Aava Terveyspalvelut Oy 
Jäsen vuodesta 2014
Erovuorossa 2019

1. varapuheenjohtaja
Ann Selin
s. 1960, eMBA
johdon neuvonantaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Jäsen vuodesta 2004*
Erovuorossa 2019

2. varapuheenjohtaja
Susa Nikula
s. 1970, kasvatustieteiden maisteri
henkilöstöjohtaja, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Jäsen vuodesta 2017
Erovuorossa 2019

Jäsenet:

Minna Helle
s. 1972, OTK
työmarkkinajohtaja, Teknologiateollisuus ry
Jäsen vuodesta 2019
Erovuorossa 2019 

Jari Karlson
s. 1961, KTM
talous- ja hallintojohtaja, Orion Oyj
Jäsen vuodesta 2010*
Erovuorossa 2019

Antti Kuljukka
s. 1961, valtiotieteiden maisteri, eMBA
konsernijohtaja, Fennia-konserni
Jäsen vuodesta 2007*
Erovuorossa 2019

Janne Makkula
s. 1977, OTK, VT
työmarkkinajohtaja, Suomen Yrittäjät ry
Jäsen vuodesta 2017
Erovuorossa 2019

Jorma Malinen
s. 1959, automaatiosuunnittelija
puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro
Jäsen vuodesta 2014
Erovuorossa 2019

Marjo Matikainen-Kallström
s. 1965, DI, eMBA
puheenjohtaja, Tekniikan Akateemiset TEK ry
Jäsen vuodesta 2017
Erovuorossa 2019

Erkki Moisander
s. 1953, ekonomi
pääjohtaja, LähiTapiola-ryhmä
Jäsen vuodesta 2013*
Erovuorossa 2019

Olavi Nieminen

s. 1952, optikko, hakanomi
hallituksen puheenjohtaja, Piiloset by Finnsusp Oy
Jäsen vuodesta 1998*
Erovuorossa 2019

Niklas Sonkin
s. 1967, DI
President ja CEO, Accountor Holding Oy
Jäsen 22.11.2017 alkaen
Erovuorossa 2019

Varajäsenet:

Jouko Liimatainen
s. 1954, KTM ja fil. yo
varatoimitusjohtaja, Scandic Hotels Oy
Jäsen vuodesta 2014
Erovuorossa 2019

Esa Neuvonen
s. 1967, KTM
liiketoiminta-alueen johtaja, YIT Oyj
Jäsen vuodesta 2019
Erovuorossa 2019

Sinikka Näätsaari
s. 1961, YTM
työura- ja eläkeasioiden päällikkö, SAK ry
Jäsen vuodesta 2015
Erovuorossa 2019

Penna Urrila
s. 1976, valtiotieteiden maisteri
johtaja, pääekonomisti, Elinkeinoelämän keskusliitto
Jäsen vuodesta 2017
Erovuorossa 2019

Kaikki hallituksen jäsenet on valittu kolmen kalenterivuoden mittaiselle toimikaudelle, joka päättyy 31.12.2019.

* Elo syntyi Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön fuusiossa 1.1.2014. Hallituksen jäsen on toiminut edeltäjäyhtiön hallituksessa ennen fuusiota.

Hallituksen jäsenten luottamustehtävät (pdf) >

Hallituksen jäsenten keskeinen työkokemus (pdf) >

Hallituksen jäsenten valitsemista koskevat periaatteet (pdf) >


Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on yhtiön taloudellisen tilanteen, taloudellisen raportoinnin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely. Valiokunnalla ei ole päätösvaltaa.

Valiokuntaan kuuluu kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Jari Karlson (puheenjohtaja), Marjo Matikainen-Kallström ja Niklas Sonkin.