Finansieringstjänster

Elosta rahoitusta yrityksen kasvuun 

Elo erbjuder både ensam eller tillsammans med andra finansiärer sina kundföretag mångsidiga finansieringsalternativ för investeringar och andra finansieringsbehov.

Lån kan beviljas med rörlig eller fast ränta. Som referensränta används enligt kundens val de ArPLreferensräntor som noteras dagligen eller euriborräntor, samt i fråga om ArPL-återlån ArPL-låneräntor.

ArPL-räntorna är Försäkringsaktiebolaget Garantias offentligt noterade marknadsräntor och de kan bland annat kontrolleras på Garantias webbsidor.

Garantia >

Investeringslån

De investeringslån som Elo erbjuder lämpar sig till exempel för finansieringen av företagets investeringar eller driftskapital eller för finansieringen av olika företagsköp och omstruktureringar.

Finansieringslösningen sammanställs från fall till fall enligt kundens behov och grundar sig alltid på en omsorgsfull bedömning av kundföretagets affärsekonomiska situation.

Lånetiden är 1–10 år och lånet kan beviljas med rörlig eller fast ränta.

Investeringslånets ränta består av referensräntan och den kundspecifika marginal som sätts till denna. Som referensränta används ArPL-referensräntan eller euriborräntan. På den totala räntan inverkar utöver lånetiden även företagets ekonomiska situation,kreditvärdighet och erbjuden säkerhet.

På investeringslån tillämpas normalt förfarande avseende säkerheter.


Elos lån för små och medelstora företag

Elos lån för små och medelstora företag är ett nytt alternativ för finansieringsbehoven i lönsamma företag. Lånet kan beviljas till etablerade och lönsamma bolag i bolagsform, som har en omsättning på minst en miljon euro och det kumulativa resultatet för de senaste tre räkenskapsperioderna är positivt.

Lånebeloppet är i huvudsak 50 000–250 000 euro. Ett villkor för att Elos lån för små och medelstora företag ska beviljas är att Finnvera beviljar ett lån till motsvarande belopp. Med Elos lån för SMF-företag och Finnveras lån når den beviljade sammanlagda finansieringssumman upp till 500 000 euro.

Lånet amorteras i jämna rater och lånetiden är högst 5 år. Om du har intresse för Elos lån SMF-företag, kontakta din kontaktperson på Elo.

ArPL-återlån

I ArPL-systemet har arbetsgivaren rätt att återlåna en del av de betalda försäkringsavgifterna. ArPL-återlånet är ett långfristigt lån som beviljas med fast eller rörlig ränta. ArPL-lånets belopp är beroende av de betalda ArPL-avgifterna.

Som referensränta används ArPL-låneräntan. Till säkerheten fogas en marginal. Lånetiden är 1–10 år och lånet återbetalas i huvudsak i jämna rater två gånger om året.

Både i fråga om placerings- och ArPL-återlån förutsätts säkerheter eller borgen som Elo betraktar som betryggande.

ArPL-lånet är alltid en kredit med säkerhet. Förutom bankgaranti, statsborgen (Finnvera), kommunborgen eller ett försäkringsbolags eller Försäkringsaktiebolaget Garantias borgensförsäkring, godkänns även en tryggande realsäkerhet.

Ansökan om lån

Du kan behändigt ansöka om lån genom att fylla i en låneansökan under nedan stående länkar.

 Blankett för ansökan om finansiering >


Ta kontakt

Finansieringstjänster

020 703 5843

Fråga oss