Suoraan sisältöön
Valikko
Kirjaudu
Haku
Kieli
SV
EN

Perhe-eläkeuudistus astuu voimaan 1.1.2022 – Mikä kaikki muuttuu?

/ Artikkeli

palapeli

 

Perhe-eläkkeisiin tulee muutoksia vuoden 2022 alusta alkaen. Jatkossa leskeneläkeoikeus on määräaikainen, avolesket saavat leskeneläkeoikeuden ja lapsille maksetaan eläkettä aiempaa pidempään. Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara kertoo, mitä muutoksia uusi laki tuo mukanaan lasten ja lesken työeläketurvaan.

Mikä uuden lain myötä muuttuu avioleskien osalta? 

Leskeneläke on jatkossa määräaikainen etuus vuonna 1975 tai sen jälkeen syntyneille leskille. Määräajan pituus riippuu siitä, onko leski yksin edunsaaja vai saako perhe-eläkettä myös lesken ja edunjättäjän yhteisessä taloudessa asunut perhe-eläkkeeseen oikeutettu lapsi. 

Kun edunsaajana on vain leski, hänelle maksetaan leskeneläkettä sopeutumisajan, eli aina sen kuukauden loppuun saakka, jonka aikana edunjättäjän kuolemasta on kulunut 10 vuotta. Jos taas lesken ja edunjättäjän perheessä on asunut perhe-eläkkeeseen oikeutettu lapsi, leskeneläkettä maksetaan aina vähintään siihen saakka, kunnes lapsi on täysi-ikäinen. 

Vuonna 1974 ja sitä ennen syntyneiden leskien osalta ei tule muutosta. He saavat jatkossakin leskeneläkettä ilman määräaikaa. Sama koskee myös niitä leskeneläkkeitä, joissa edunjättäjä on kuollut vuonna 2021 tai sitä ennen.

Leskeneläkkeen saamisen edellytyksiin ei myöskään tule muutoksia lakiuudistuksen myötä. Leskeneläke edellyttää jatkossakin, että avioliitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä on täyttänyt 65 vuotta. Jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen. Jos yhteistä lasta ei ole, leskellä on oikeus perhe-eläkkeeseen, kun hän on lisäksi puolison kuollessa vähintään 50-vuotias tai ollut vähintään kolme vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä ja avioliitto on solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja avioliitto on jatkunut vähintään viisi vuotta.

Leskeneläkkeessä rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon. Entinen puoliso voi myös saada perhe-eläkkeen, jos edunjättäjä oli velvollinen maksamaan hänelle elatusapua.

Mikä muuttuu avoleskien, eli avoliitossa eläneiden leskien kohdalla?

Leskeneläkkeen on voinut perinteisesti saada avioliiton perusteella. Kokonaan uutta vuoden 2022 alusta voimaan astuvassa laissa on avoleskien oikeus leskeneläkkeen. 
Jotta avoleski voi saada leskeneläkkeen, on aika monen edellytyksen täytyttävä. Leskellä ja edunjättäjällä tulee olla heidän yhteistaloudessaan asuva tai asunut yhteinen alaikäinen lapsi. Yhteistaloudessa elämisen on tullut alkaa ennen kuin edunjättäjä on täyttänyt 65 vuotta ja sen on tullut kestää vähintään 5 vuotta edunjättäjän kuollessa. Näiden lisäksi leskeneläkkeen saaminen edellyttää, ettei leski eikä edunjättäjä ole avioliitossa jonkun muun kanssa.

Avolesken eläkeoikeus päättyy sen kuukauden lopussa, jona nuorin perhe-eläkkeeseen oikeutettu, edunjättäjän ja lesken yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta.

Mitä tarkoitetaan hieman kankean kuuloisella termillä ”yhteistalous”?

Yhteistalouden määritelmä tulee suoraan laista. Sillä tarkoitetaan käytännössä yhteistä osoitetta. Lähtökohtaisesti yhteistalouden on tullut jatkua yhdenjaksoisesti 5 vuotta edunjättäjän kuolemasta taaksepäin laskettaessa, jotta leskeneläkkeen voi saada. Kuitenkaan lyhyt, tilapäinen erillään asuminen ei katkaise lain vaatimaa yhdenjaksoisuutta. Jos kyseessä on esimerkiksi lyhyt laitoshoito tai ulkomaan komennus, ei menetä oikeutta leskeneläkkeeseen.

Mikä muuttuu lasten saamien perhe-eläkkeiden osalta?

Lapseneläkkeitä maksetaan jatkossa pari vuotta pidempään eli nykyisen 18 vuoden pääteiän sijasta aina 20-vuotiaaksi saakka. Tämä koskee niitä eläkkeitä, joissa edunjättäjä kuolee lakiuudistuksen astuttua voimaan sekä sellaisia lapseneläkkeensaajia, jotka ovat oikeutettuja eläkkeeseen vuodenvaihteessa 2021-2022. 
Lasten perhe-eläkkeiden yhteydessä on kysytty, milloin pääteikä nousee. Tilanteita on helpointa avata esimerkein. Jos perhe-eläkettä vuonna 2021 saava lapsi täyttää 18 vuotta joulukuussa 2021, hänen lapseneläkkeensä päättyy sen kuukauden loppuun. Jos taas lapsi täyttää 18 vuotta tammikuussa 2022 tai lapsen eläke myönnetään aikaisintaan silloin ensimmäisen kerran, eläkettä maksetaan aina 20-vuotiaaksi saakka.

Lapsen eläke maksetaan lapsen omalle tilille siitä alkaen, kun hän on täyttänyt 18 vuotta. Lapseneläkkeeseen tulee jatkossa myös ns. lisäosa eli eläkkeen määrää korotetaan, jos edunsaajana ei ole leskeä. 

Miten laki tulee voimaan? 

Uusi perhe-eläkkeitä koskeva laki astuu voimaan 1.1.2022.

 

 

Lue lisää Elomedian artikkeleista:

Perhe-eläkeuudistus pidentää lasten eläkeoikeutta – uudistus ei tuo muutoksia maksussa olevien leskeneläkkeisiin

Kun kuolema erottaa -blogi

 

Hae lisää luettavaa

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P23HWQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>