Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Försäkring av utlandsarbete

Ska någon av dina anställda åka utomlands för att arbeta? Eller ska du anställa en arbetstagare utomlands för arbete i Finland? Vet du vad du som arbetsgivare ska göra? Vi på Elo hjälper dig också i sådana här situationer. På den här sidan har vi sammanställt det viktigaste om försäkringar för arbete utomlands. 

Som arbetsgivare ska du ta hand om dina anställdas pensionsskydd oberoende av om de arbetar i Finland eller utomlands. Detta gäller såväl finländska som utländska arbetsgivare. Ofta gäller denna skyldighet både de anställdas pensionsskydd och deras övriga sociala trygghet.

Försäkringen av utlandsarbete regleras av både finländsk och arbetslandets lagstiftning samt av EU-förordningar och de överenskommelser om social trygghet som Finland ingått. I vilket land personens pensions- och socialskydd ska ordnas beror bl.a. på arbetslandet och arbetsperiodens längd.

Arbetstagaren åker från Finland för att jobba utomlands

När någon av dina anställda ska åka från Finland för att arbeta utomlands är det bra att i god tid utreda vilket lands lagstiftning som gäller och ordna pensionsskyddet enligt det. 

Arbetstagaren försäkras i allmänhet i det land där arbetet utförs. På samma sätt omfattas personer som distansarbetar vanligen av den sociala tryggheten i det land där distansarbetet utförs. Då betalas socialförsäkringsavgifterna till arbetslandet och rätten till sociala förmåner i arbetslandet fastställs enligt det landets lagstiftning.

Ett undantag från den ovannämnda principen om arbetsland utgörs av arbetstagare som tillfälligt sänds ut för att arbeta utomlands. Dessa kan under utlandsvistelsen omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Arbetstagaren behöver då ett A1-intyg som bevis på att hen fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten. 

A1-intyg

Ansök om ett intyg på att arbetstagaren som sänds ut för att arbeta utomlands omfattas av den sociala tryggheten i Finland (A1-intyg). Detta görs med Pensionsskyddscentralens elektroniska blankett. Arbetstagaren behöver intyget om hen åker för att arbeta i ett EU-/EES-land, i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet eller i Schweiz.

A1-intyg ska alltid sökas när en arbetstagare åker för att arbeta utanför Finlands gränser. Det här gäller såväl vid en längre utlandskommendering som vid exempelvis en dags distansjobb utomlands. Pensionsskyddscentralen preciserade kravet i början av 2023, från att tidigare ha gett anvisningar om att intyget endast behöver sökas vid egentliga utlandskommenderingar. Intyget behöver ändå inte sökas separat för varje resa och situation, utan kan beviljas för två år i sänder. Bakgrunden till skärpningen av kravet är att arbete utomlands har blivit vanligare.

Försäkringslön

Vid utlandsarbete används termen försäkringslön för pensionsgrundande inkomster. Försäkringslönen utgör även grunden för arbetsgivarens och arbetstagarens arbetspensionsavgifter. Oberoende av sysselsättningslandet gäller försäkringslönen arbete som utförs av utsända arbetstagare från Finland och som ska försäkras enligt arbetspensions- och olycksfallsförsäkringslagarna i Finland.

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska avtala om beloppet för försäkringslönen före utsändningen. Försäkringslönen ska antecknas i utsändningsavtalet i euro. Det lönar sig även att specificera vad försäkringslönen innehåller i avtalet. Arbetsgivaren ska meddela försäkringslönen till inkomstregistret tillsammans med löneanmälan.

Försäkringslönen kan inte fritt avtalas om, utan den ska vara i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. Utgångspunkten är att försäkringslönen motsvarar den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland. Syftet med detta är att säkerställa att arbetstagaren får en pension som motsvarar nivån i Finland.

Utsända arbetstagare

Som utsända arbetstagare kan betraktas personer som

  • utsänds av en finländsk arbetsgivare

  • före utstationeringen omfattas av den finländska sociala tryggheten

  • arbetar utomlands tillfälligt


Läs mer om försäkring av utsända arbetstagare 


Ansök om ett intyg över att din arbetstagare är socialförsäkrad i Finland

När du ska sända ut en anställd för att arbeta utomlands ska du ansöka om ett intyg (A1-intyg). Det görs med Pensionsskyddscentralens elektroniska blankett. A1-intyg ska sökas också för korta arbetsresor utomlands.
Du kan ansöka om ett intyg om arbetstagaren sänds till ett EU-/EES-land eller Schweiz eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet.

Ansök om A1-intyg

Till vilket land ska din arbetstagare utstationeras?

Din anställdas sociala trygghet under utlandsarbetet beror framför allt på till vilket land personen utstationeras. Syftet med EU:s förordningar om social trygghet och överenskommelserna om social trygghet mellan olika länder är att säkerställa att en person omfattas av lagstiftningen i endast ett land åt gången.

Avtalsländerna och EU-länderna har samma förutsättningar för när en anställd kan betraktas som en utsänd arbetstagare.

Arbetsgivare, gör så här när du utstationerar en anställd till

General / Default image alt attribute

När du anställer en arbetstagare utomlands för arbete i Finland

Du ansvarar för att ordna pensions- och socialförsäkringsskydd även när du anställer en person från utlandet för att arbeta i Finland. Utgångspunkten är att din arbetstagare ska försäkras enligt de finländska arbetspensionslagarna om arbetstagaren direkt kommer för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare och ingår ett arbetsavtal med en finländsk arbetsgivare.

Ett undantag från denna regel utgörs av arbetstagare som från utlandet stationerats i Finland och som i utgångslandet fått ett intyg för utsända arbetstagare. Om din anställda har stationerats i Finland från något EU- eller EES-land, Schweiz eller något annat avtalsland och har fått ett intyg från sitt utgångsland omfattas den anställda fortsättningsvis av respektive lands socialförsäkring under sitt arbete i Finland. I sådana fall kan din anställda inte pensionsförsäkras i Finland. Också i fråga om personer som samtidigt arbetar i flera länder måste beslut fattas om deras försäkringar och de kan beroende på situationen få ett intyg för utsända arbetstagare.

Läs mer om försäkring av utlandsarbete på Pensionsskyddscentralens webbplats


Socialförsäkringsavgifter i internationella situationer

Använd dig av Pensionsskyddscentralens tjänst för att ta reda på huruvida du är skyldig att betala lagstadgade socialförsäkringsavgifter till Finland när arbetstagaren kommer för att jobba i Finland eller åker utomlands för att arbeta.

Läs mer om Pensionsskyddscentralens tjänst