Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Användarvillkor för Elos webbtjänster

© Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 2024

1. Tillämpande av villkoren

Villkoren tillämpas då kunden sköter sina ärenden elektroniskt i Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos (nedan tjänsteleverantören eller Elo) webbtjänster. Elo erbjuder kunderna möjlighet att sköta sina försäkrings-, pensions-, rehabiliterings- och arbetsmiljöledningsärenden via webbtjänsterna.

I villkoren avtalas om de allmänna villkoren för användning av webbtjänsterna. I egenskap av försäkringstagare eller av försäkringstagaren befullmäktigad person får kunden tillgång till webbtjänsterna för de tjänster som hen särskilt har avtalat om med Elo. Tjänsternas innehåll fastställs i ett separat tjänstespecifikt avtal.

I egenskap av försäkrad, pensions- eller rehabiliteringsförmånstagare får kunden tillgång till webbtjänsterna för de tjänster, vilkas användarvillkor hen godkänt i samband med inloggning i tjänsten. På en kund som använder webbtjänsterna i egenskap av försäkrad, pensions- eller rehabiliteringsförmånstagare (personkund) tillämpas inte de punkter som gäller webbtjänstavtalet i dessa villkor.   

Användningen av tjänsterna förutsätter att kunden godkänner dessa användarvillkor, avtalsvillkoren för de enskilda tjänsterna i det fall när detta förutsätts, samt principerna för behandlingen av uppgifter och förbinder sig att följa dem. Kunden är också bunden av de allmänna villkoren för användning av Elos webbtjänster.

2. Elos webbtjänster

2.1 Identifiering i webbtjänsterna

Användningen av Elos webbtjänster förutsätter att kunden identifierar sig. Kunden eller av denne befullmäktigad person kan identifiera sig och logga in i webbtjänsten med hjälp av mobil ID eller med Tupas-koder till de banker med vilka Elo har ingått avtal.
Tjänsteleverantören kan ändra identifieringssättet genom att meddela kunden om detta på förhand.

2.2 Ansvar hos kunder som ingått webbtjänstavtal

Kunden ska namnge en huvudanvändare av webbtjänsterna och meddela denna till tjänsteleverantören. Byte av huvudanvändare ska omedelbart meddelas till tjänsteleverantören.

Huvudanvändaren administrerar användarbehörigheten. Huvudanvändaren har rätt att bindande för kunden bevilja, annullera, utöka eller minska webbtjänstanvändarnas användarbehörighet. Kunden ansvarar för att användarnas användarbehörighet är uppdaterad och att onödiga behörigheter annulleras utan dröjsmål. 

Användaren har rätt att i kundens namn använda webbtjänsterna inom gränserna för de användarbehörigheter som huvudanvändaren beviljar. Kunden är bunden vid och ansvarar för alla de åtgärder som de behöriga användarna har gjort i webbtjänsterna inom ramen för sina användarbehörigheter och under den tid behörigheterna är i kraft.

Kunden ansvarar för att användarna förvarar sina identifieringsuppgifter åtskilt och omsorgsfullt så att de inte hamnar i en utomståendes besittning. Kunden ansvarar för de rättshandlingar som gjorts med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att huvudanvändaren har annullerat användarens användarbehörighet eller den som har beviljat behörigheten fått en anmälan om att identifieringsuppgifterna har hamnat i en utomståendes besittning och den som beviljat behörigheten har haft skälig tid på sig att förhindra att tjänsterna används. Kunden ansvarar för skador som obehörig användning av identifieringsuppgifterna eventuellt orsakar tjänsteleverantören, kunden eller en utomstående fram till att huvudanvändaren har annullerat användarens användarbehörighet eller den som beviljat behörigheten har fått ovan nämnda anmälan och förhindrat att identifieringsuppgifterna används.

Om användaren har förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller på annat sätt genom sitt förfarande har bidragit till att identifieringsuppgifterna har hamnat i en utomståendes besittning, ansvarar kunden för de skador som orsakats tjänsteleverantören.

2.3 Personkunders ansvar

Kunden förbinder sig att förvara sina identifieringsuppgifter åtskilt och omsorgsfullt så att de inte hamnar i en utomståendes besittning. Kunden ansvarar för de rättshandlingar som gjorts med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att den som har beviljat behörigheten fått en anmälan om att identifieringsuppgifterna har hamnat i en utomståendes besittning och den som beviljat behörigheten har haft skälig tid på sig att förhindra att tjänsterna används. Kunden ansvarar för skador som obehörig användning av identifieringsuppgifterna eventuellt orsakar tjänsteleverantören, kunden eller en utomstående fram till att den som beviljat behörigheten har fått ovan nämnda anmälan och förhindrat att identifieringsuppgifterna används.

Om kunden har förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller på annat sätt genom sitt förfarande har bidragit till att identifieringsuppgifterna har hamnat i en utomståendes besittning, ansvarar kunden för de skador som orsakats tjänsteleverantören.

2.4 Befullmäktigande av en annan part

Kunden kan sköta ärenden via Elos webbtjänster genom att ge en befullmäktigad person uttrycklig fullmakt för detta. Tjänsteleverantören fastställer separat för varje tjänst om tjänsterna kan användas med stöd av fullmakt, vilka webbtjänster den befullmäktigade har rätt att använda och vilka åtgärder den befullmäktigade har rätt att vidta på kundens vägnar med stöd av fullmakten. Uppgifterna om de befullmäktigade personer, för vilka kunden har lämnat in en skriftlig fullmakt till tjänsteleverantören, aktiveras i kundens webbtjänst. Tjänsteleverantören ska utan dröjsmål informeras om att en fullmakt upphör.

Rättshandlingar, viljeyttringar och anmälningar som en elektroniskt identifierad användare har gjort i webbtjänsterna binder kunden och den befullmäktigade. Den befullmäktigades förfarande när hen ger uppdrag, viljeyttringar och anmälningar jämställs med fullmaktsgivarens förfarande.

Elo godkänner fullmakter som tidigare gjorts med LokalTapiola-gruppen eller Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia fr.o.m. 1.1.2014 som sådana och med motsvarande rättsverkan.

2.5 Utrustning, programvara och datakommunikationsförbindelser

Kunden ansvarar för att hen har tillräcklig teknisk beredskap och program för att använda webbtjänsterna. Kunden ansvarar för de kostnader som uppstår av att webbtjänsterna används samt för att utrustningen är trygg och fungerande.

Avtalsparterna ansvarar för egen del för att datasäkerheten är ändamålsenligt ordnad.
Tjänsteleverantören har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten, om kundens utrustning, programvara eller datakommunikationsförbindelser äventyrar datasystemens funktion eller tjänstens säkerhet.

2.6 Webbtjänsternas innehåll och utnyttjandet av informationen

Den information som presenteras i webbtjänsterna kan inte betraktas som en offert, uppmaning, förbindelse eller som ett annat förpliktande yttrande som binder tjänsteleverantören, såvida inte annat särskilt har meddelats.  

Då nya avtal ingås med hjälp av webbtjänsterna ska kunden innan avtal ingås läsa broschyrerna, produktbeskrivningarna, de tjänstespecifika villkoren och annan information om den aktuella produkten eller tjänsten som Elo håller tillgänglig för kunden i webbtjänsterna eller på sin webbplats. Kunden anses ha fått kännedom om tillbudsstående information då kunden bekräftar att hen tagit del av informationen.  

Webbtjänsterna är riktade till och avsedda att användas på marknaden i Finland.
Via Elos webbtjänster kan det även erbjudas länkar till andra än Elos tjänster eller förmedlas eller tillhandahållas en tredje parts tjänster. Elo ansvarar inte för innehållet i eller tillgången till sådana utomstående tjänsteleverantörers tjänster och inte heller för uppgifterna är riktiga eller lagenliga.

2.7 Vägran att tillhandahålla tjänst eller avbrytande av tjänst

Tjänsteleverantören har rätt att avbryta tillhandahållandet av en tjänst tillfälligt på grund av service- och uppdateringsåtgärder.

Tjänsteleverantören har rätt att vägra tillhandahålla en tjänst eller att avbryta kundens tjänst omedelbart, om:
lagstiftningen eller myndighetsbestämmelser så förpliktar
det finns orsak att misstänka att en tjänst används utan tillstånd, missbrukas eller används i strid med användningsvillkoren
det är motiverat att misstänka att en tjänst används för lagstridig verksamhet eller
den utrustning, programvara eller de datakommunikationsförbindelser som kunden använder äventyrar webbtjänsternas, systemens, Elos eller andra webbtjänstanvändares säkerhet.

Tjänsteleverantören meddelar kunden så fort som möjligt om orsaken till och tidpunkten för när webbtjänsterna avbryts.

2.8 Kundens anmärkningar

Kunden ska lämna anmärkningar om webbtjänsten till tjänsteleverantören utan dröjsmål, dock senast inom en månad från det att kunden har observerat eller borde ha observerat den faktor som anmärkningen grundar sig på.

2.9 Ersättningsansvar

Tjänsteleverantören ansvarar inte för en skada som beror på att webbtjänsterna inte har varit i bruk, det uppstått en teknisk störning i produktionen av webbtjänsterna eller att användningen av tjänsterna inte lyckas med kundens utrustning.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som beror på att webbtjänsternas sidor olagligt har ändrats.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekta skador som orsakats i samband med att webbtjänsterna använts, t.ex. för vinst eller förväntad besparing som uteblivit. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för att filer förstörts eller ändrats eller för kostnaderna för att reproducera dem.

2.10 Upphovsrätt

Äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till webbtjänsterna tillhör Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo eller en tredje part.

Det är förbjudet att publicera, sprida, överföra, kopiera, reproducera, lagra eller att på annat sätt utnyttja webbtjänsterna, även delvis, utan Elos uttryckliga skriftliga samtycke på förhand. Om innehållet lånas, ska källan alltid anges på det sätt som föreskrivs i upphovsrättslagen.

Användaren har emellertid rätt att lagra webbsidor på sin dator eller att skriva ut sidor för eget bruk för att sköta försäkrings-, pensions-, rehabiliterings- och arbetsmiljöledningsärenden. 

3. Kommunikationen mellan tjänsteleverantören och kunden

Tjänsteleverantören skickar kunden meddelanden som gäller detta avtal till webbtjänsten eller skriftligen till den adress som anmälts till Elo, per post eller till registermyndigheterna.

Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnas via webbtjänsterna är korrekta oavsett vilken tjänst som används. Tjänsteleverantören är inte skyldig att kontrollera eller komplettera givna uppgifter. Kunden ansvarar för att de uppgifter och uppdrag som skickas via Elos webbtjänster når fram ända tills den fått en kvittering från tjänsteleverantören att uppgifterna kommit fram, såvida inte annat följer av tvingande lagbestämmelser. Elo ansvarar inte för att uppgifter som förmedlats via webbtjänsterna är intakta och oförändrade. 

Användaren ansvarar för att inte sända lagstridigt eller osakligt material via webbtjänsten. Användaren ska försäkra sig om att sänt material inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

En anmälan, ett dokument som gäller ett försäkrings- eller pensionsärende eller något annat meddelande som tjänsteleverantören skickat anses har kommit till kundens eller annan avtalad persons kännedom, då informationen har laddats i tjänsten. Då det gäller delgivande av beslut tillämpas den tid för delgivande som ges i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Kunden ansvarar för riktigheten av de uppgifter som hen själv lägger till i webbtjänstens anteckningar för eget bruk och för "Egen uppföljning" i tjänsten. Kunden är själv personuppgiftsansvarig för de uppgifter som hen lägger till och Elo personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Om inmatning av information förutsätter samtycke av den som uppgifterna gäller eller av annan instans, är kunden ansvarig för att skaffa nödvändiga samtycken. I egenskap av personuppgiftsbiträde har Elo rätt att se alla uppgifter som kunden lägger till i Elos webbtjänst. Elo använder dessa uppgifter endast till den del det är nödvändigt för att producera tjänsten.

4. Ändring av webbtjänsterna


Elo har rätt att när som helst ändra webbtjänsternas innehåll, funktion, layout och tillgången till dem samt de tekniska kraven på den utrustning som behövs för att använda webbplatsen och att avsluta någon tjänst eller att hindra en användare att få tillgång till webbplatsen utan att meddela om detta på förhand.

Kunden kan meddelas om mindre ändringar i webbtjänsterna och uppdateringar av programmet via webbtjänsten. En kund som ingått ett webbtjänstavtal informeras om väsentliga ändringar i webbtjänsterna inom skälig tid förutom i webbtjänsten även på Elos webbplats, per e-post eller med sms.

5. Ändring av webbtjänstavtalet och villkoren för webbtjänsterna


Elo har rätt att ändra webbtjänstavtalet och webbplatsens villkor. Aktuell information finns på Elos webbplats. Tjänsteleverantören meddelar om väsentliga ändringar i webbtjänstavtalet eller i webbplatsens villkor inom skälig tid för kunden på Elos webbplats eller via webbtjänsten.

Webbtjänstavtalet fortsätter med ändrat innehåll, såvida kunden inte före den dag som ändringarna meddelats träda i kraft skriftligen meddelar tjänsteleverantören om att hen invänder mot ändringen. Om kunden invänder mot ändringen, har kunden och tjänsteleverantören rätt att säga upp detta avtal enligt punkt 6 i dessa villkor.

6. Webbtjänstavtalets giltighet, uppsägning och upphävande

Webbtjänstavtalet träder i kraft när kunden har godkänt villkoren. Avtalet gäller tillsvidare.

Kunden kan när som helst säga upp avtalet att upphöra utan uppsägningstid. Uppsägningen kan göras personligen, per post eller via webbtjänsten. Tjänsteleverantören reserverar skälig tid för att stänga tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet att upphöra inom två månader från uppsägningen.

Tjänsteleverantören har rätt att upphäva avtalet med omedelbar verkan, om kunden i väsentlig grad har brutit mot avtalet eller dess villkor.

Tjänsteleverantören har rätt att utan särskild uppsägning betrakta avtalet som upphävt, om kunden inte har använt tjänsten på ett (1) år. Avtalet kan anses ha upphört också fem år efter att kundens försäkringsavtal med Elo har upphört.
Tjänsteleverantören ansvarar för de uppdrag som gjorts via tjänsten även efter att avtalet upphört. Tjänsteleverantören har rätt att sköta uppdragen till slut, såvida de inte annulleras separat.

7. Konsumentkundens rätt att annullera avtalet

Med konsumentkund avses en privatperson som tecknat en ArPL-försäkring.

Om webbtjänstavtalet har ingåtts via webbtjänsten, per telefon eller på annat sätt utan att parterna träffat varandra och kunden är en konsument, har kunden rätt att annullera avtalet inom 14 dygn från det att avtalet ingicks eller vid en senare tidpunkt än så, vid vilken kunden fått förhandsuppgifter och avtalsvillkoren. Om annulleringen kan meddelas personligen, per post eller via webbtjänsten. 

8. Oöverstigligt hinder

Kunden eller tjänsteleverantören ansvarar inte för en skada, om hen kan påvisa att uppfyllandet av en förpliktelse som ankommer på hen har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsedd orsak som parten inte kunnat inverka på och vars följder hen inte skulle ha kunnat undvika ens genom att iaktta största möjliga aktsamhet. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för en skada, om uppfyllandet av förpliktelserna som grundar sig på tillhandahållandet av webbtjänsterna eller webbtjänstavtalet skulle stå i strid med de skyldigheter som regleras för tjänsteleverantören annanstans i lagen.

Kunden eller tjänsteleverantören är skyldig att utan dröjsmål meddela den andra parten i webbtjänstavtalet om ett oöverstigligt hinder som drabbat hen. Tjänsteleverantören kan meddela om ett oöverstigligt hinder t.ex. på sin webbplats eller i en riksomfattande dagstidning.

9. Lagring av uppgifterna

Om inställningarna för kakor tillåter detta, har tjänsteleverantören rätt att i sina datasystem spara uppgifter om kontakter som kunden tagit via webbtjänsterna och om de ärenden kunden sköter i webbtjänsterna, att förena dem med andra uppgifter om kunden samt att behandla uppgifterna för att förbättra kvaliteten på webbtjänsterna och deras funktion. Då en affärshändelse eller tjänst så förutsätter kan tjänsteleverantören lagra innehållen i meddelanden som skickats via webbtjänsterna. 

10. Tillämplig lag och forum

På webbtjänstavtalet och användarvillkoren tillämpas Finlands lag, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Eventuella tvister avgörs i Esbo tingsrätt. En konsumentkund har rätt att inleda ett ärende också vid tingsrätten på den egna hemorten. 

11. Rättsskyddsåtgärder utanför domstol

I frågor som gäller tjänsten eller avtalen ska kunden i första hand kontakta tjänsteleverantörens kundtjänst.
En konsumentkund kan föra en tvist som gäller webbtjänstavtalet till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller till konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling.