Jumplink

Användarvillkor för Elos webbtjänster

1. Tillämpande av villkoren

Villkoren tillämpas då kunden sköter sina ärenden elektroniskt i Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos (nedan tjänsteleverantören eller Elo) webbtjänster.

I villkoren avtalas om de allmänna villkoren för användning av webbtjänsterna. I egenskap av försäkringstagare eller en person som handlar på försäkringstagarens vägnar får kunden tillgång till webbtjänsterna för de tjänster som han eller hon särskilt har avtalat om med Elo. I egenskap av försäkrad, pensions- eller rehabiliteringsförmånstagare får kunden tillgång till webbtjänsterna för de tjänster, vilkas användarvillkor han eller hon godkänt i samband med inloggning i tjänsten. På en kund som använder webbtjänsterna i egenskap av försäkrad, pensions- eller rehabiliteringsförmånstagare tillämpas inte punkterna 6 och 7 i villkoren, eller punkterna 5 och 8 till de delar det i dessa hänvisas till webbtjänstavtalet. Tjänsternas innehåll bestäms i de särskilda villkoren för de enskilda tjänsterna.

Användningen av tjänsterna förutsätter att kunden godkänner dessa användarvillkor, avtalsvillkoren för de enskilda tjänsterna i det fall när detta förutsätts, samt principerna för behandlingen av uppgifter och förbinder sig att följa dem. Kunden är i andra hand också bunden av de allmänna villkoren för användning av Elos webbtjänster.

Kunden kan identifiera sig i Elos webbtjänster med Tupas-identifieringstjänsten för de banker, med vilka Elo har ingått avtal.

2. Elos webbtjänster

2.1 Tjänsteleverantörer och tjänster

Elo erbjuder kunderna möjlighet att sköta sina försäkrings-, pensions-, rehabiliterings- och arbetsmiljöledningsärenden via webbtjänsterna. De tjänster som vid respektive tidpunkt tillhandahålls i Elos webbtjänster och deras innehåll anges på webbplatsen (www.elo.fi).

Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar i tjänsteutbudet, tjänsternas innehåll och funktion samt i de tekniska kraven som användningen av tjänsterna förutsätter.

2.2 Identifiering i webbtjänsternas avsnitt Försäkringar

Användningen av Elos webbtjänster förutsätter att kunden identifierar sig. Identifiering sker med hjälp av banken Tupas-identifieringstjänst.

Tjänsteleverantören kan ändra identifieringssättet genom att meddela kunden om detta på förhand.

2.2.1 Identifiering av en konsumentkund

Kunden förbinder sig att förvara identifieringsuppgifterna åtskilt och omsorgsfullt så att de inte hamnar i en utomståendes besittning.

Kunden ansvarar för de rättshandlingar som gjorts med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att den som beviljat behörigheten har fått en anmälan om att identifierings­uppgifterna har hamnat i en utomståendes besittning och den som beviljat behörigheten har haft skälig tid på sig att förhindra att tjänsterna används. Kunden ansvarar för skador som obehörig användning av identifieringsuppgifterna eventuellt orsakar tjänste­leverantören, kunden eller en utomstående fram till att den som beviljat behörigheten har fått ovan nämnda anmälan och förhindrat att identifieringsuppgifterna används.

Om kunden har förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller på annat sätt genom sitt förfarande har bidragit till att identifieringsuppgifterna har hamnat i en utomståendes besittning, ansvarar kunden för de skador som orsakats tjänsteleverantören.

2.2.2 Identifiering av en företagskund

Kunden ska namnge en huvudanvändare av webbtjänsterna och meddela denna till tjänsteleverantören. Byte av huvudanvändare ska omedelbart meddelas till tjänsteleverantören.

Huvudanvändaren administrerar användarbehörigheten. Huvudanvändaren har rätt att bindande för kunden bevilja, annullera, utöka eller minska webbtjänstanvändarnas användarbehörighet.

Användaren har rätt att i kundens namn använda webbtjänsterna inom gränserna för de användarbehörigheter som huvudanvändaren beviljar. Kunden är bunden vid och ansvarar för alla de åtgärder som de behöriga användarna har gjort i webbtjänsterna inom ramen för sina användarbehörigheter och under den tid behörigheterna är i kraft.

Kunden ansvarar för att användarnas användarbehörighet är uppdaterad och att onödiga behörigheter annulleras utan dröjsmål.

Kunden ansvarar för att användarna förvarar sina identifieringsuppgifter åtskilt och omsorgsfullt så att de inte hamnar i en utomståendes besittning. Kunden ansvarar för de rättshandlingar som gjorts med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att huvudanvändaren har annullerat användarens användarbehörighet eller den som har beviljat behörigheten fått en anmälan om att identifieringsuppgifterna har hamnat i en utomståendes besittning och den som beviljat behörigheten har haft skälig tid på sig att förhindra att tjänsterna används. Kunden ansvarar för skador som obehörig användning av identifieringsuppgifterna eventuellt orsakar tjänsteleverantören, kunden eller en utomstående fram till att huvudanvändaren har annullerat användarens användarbehörighet eller den som beviljat behörigheten har fått ovan nämnda anmälan och förhindrat att identifieringsuppgifterna används.

Om användaren har förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller på annat sätt genom sitt förfarande har bidragit till att identifieringsuppgifterna har hamnat i en utomståendes besittning, ansvarar kunden för de skador som orsakats tjänsteleverantören.

2.3 Identifiering i webbtjänsternas avsnitt Pensionsärenden

Användningen av Elos webbtjänster förutsätter att kunden identifierar sig. Identifiering sker med hjälp av banken Tupas-identifieringstjänst.

Kunden förbinder sig att förvara identifieringsuppgifterna åtskilt och omsorgsfullt så att de inte hamnar i en utomståendes besittning.

Kunden ansvarar för de rättshandlingar som gjorts med hjälp av identifieringsuppgifterna fram till att den som beviljat behörigheten har fått en anmälan om att identifieringsuppgifterna har hamnat i en utomståendes besittning och den som beviljat behörigheten har haft skälig tid på sig att förhindra att tjänsterna används. Kunden ansvarar för skador som obehörig användning av identifieringsuppgifterna eventuellt orsakar tjänsteleverantören, kunden eller en utomstående fram till att den som beviljat behörigheten har fått ovan nämnda anmälan och förhindrat att identifieringsuppgifterna används.

Om kunden har förvarat sina identifieringsuppgifter vårdslöst eller på annat sätt genom sitt förfarande har bidragit till att identifieringsuppgifterna har hamnat i en utomståendes besittning, ansvarar kunden för de skador som orsakats tjänsteleverantören.

2.4 Befullmäktigande av en annan part

Kunden kan också sköta ärenden via Elos webbtjänster på en annan persons vägnar, om personen i fråga har gett en uttrycklig fullmakt för detta. Tjänsteleverantören fastställer skilt för varje tjänst om tjänsterna kan användas med stöd av fullmakt, vilka webbtjänster som kunden har rätt att använda och vilka åtgärder kunden har rätt att vidta för en annan persons vägnar med stöd av fullmakten. Uppgifterna för de fullmaktsgivare, för vilka kunden har lämnat in en skriftlig fullmakt till tjänsteleverantören, aktiveras i kundens webbtjänst. Tjänsteleverantören ska utan dröjsmål informeras om att en fullmakt upphör.

Innan tjänsten tas i bruk ska kunden godkänna webbtjänstavtalet och de allmänna villkoren för användning av webbtjänsten. Rättshandlingar, viljeyttringar och anmälningar som en elektroniskt identifierad användare har gjort i webbtjänsten binder kunden och fullmaktsgivaren. Den befullmäktigades förfaranden när han eller hon ger uppdrag, viljeyttringar och anmälningar jämställs med fullmaktsgivarens förfarande.

Elo godkänner fullmakter som tidigare gjorts med LokalTapiola-gruppen eller Ömsesidiga försäkringsbolaget Pensions-Fennia fr.o.m. 1.1.2014 som sådana och med motsvarande rättsverkan.

2.5 Utrustning, programvara och datakommunikationsförbindelser

Kunden ansvarar för att han eller hon har tillräcklig teknisk beredskap och program för att använda webbtjänsterna. För utrustningskraven redogörs på Elos webbplats (www.elo.fi). Kunden ansvarar för de kostnader som uppstår av att webbtjänsterna används samt för att utrustningen är trygg och fungerande.

Avtalsparterna ansvarar för egen del för att datasäkerheten är ändamålsenligt ordnad.

Tjänsteleverantören har rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten, om kundens utrustning, programvara eller datakommunikationsförbindelser äventyrar datasystemens funktion eller tjänstens säkerhet.

2.6 Webbtjänstens innehåll och utnyttjandet av informationen

Den information som presenteras i webbtjänsten kan inte betraktas som en offert, uppmaning, förbindelse eller som ett annat förpliktande yttrande som binder tjänsteleverantören, såvida inte annat särskilt har meddelats. Innehållet i varje tjänst fastställs utifrån villkoren för den aktuella tjänsten eller produkten.

Då nya avtal ingås med hjälp av webbtjänsten ska kunden innan avtal ingås läsa broschyrerna, produktbeskrivningarna, de tjänstespecifika villkoren och annan information om den aktuella produkten eller tjänsten som Elo håller tillgänglig för kunden i webbtjänsten eller på sin webbplats. Kunden anses ha fått kännedom om tillbudsstående information då kunden bekräftar att han eller hon tagit del av informationen. Om webbtjänsternas avtalsvillkor står i strid med villkoren för de enskilda tjänsterna, fastställs avtalets innehåll på basis av den enskilda tjänstens villkor.

Webbtjänsten är riktad till och avsedd att användas på marknaden i Finland.

Via Elos webbtjänster kan det även erbjudas förbindelser (länkar) till andra än Elos tjänster eller förmedlas eller tillhandahållas en tredje parts tjänster. Elo ansvarar inte för innehållet i eller tillgången till sådana utomstående tjänsteleverantörers tjänster och inte heller för riktigheten av de uppgifter som ges av utomstående.

Tjänsteleverantören har varumärkes- och upphovsrätt till webbtjänsternas innehåll, layout och det material som producerats genom webbtjänsterna, såvida inte annat angetts. Kunden får spara eller skriva ut skriftligt material via webbtjänsterna endast för kundens eget och hans eller hennes familjemedlemmars bruk. Det är förbjudet att kopiera, sprida och ändra webbplatsens material, att länka webbplatsens material och att utnyttja det i kommersiellt syfte eller att publicera det utan tjänsteleverantörens särskilda skriftliga tillstånd.

2.7 Vägran att tillhandahålla tjänst eller avbrytande av tjänst

Tjänsteleverantören har rätt att avbryta tillhandahållandet av en tjänst tillfälligt på grund av service- och uppdateringsåtgärder.

Tjänsteleverantören har rätt att vägra tillhandahålla en tjänst eller att avbryta kundens tjänst omedelbart, om:

  • lagstiftningen eller myndighetsbestämmelser så förpliktar
  • det finns orsak att misstänka att en tjänst används utan tillstånd, missbrukas eller används i strid med användningsvillkoren
  • det är motiverat att misstänka att en tjänst används för lagstridig verksamhet eller
  • den utrustning, programvara eller datakommunikationsförbindelser som kunden använder äventyrar webbtjänsternas, systemens, Elos eller andra webbtjänstanvändares säkerhet.

Tjänsteproducenten meddelar kunden så fort som möjligt via webbtjänsterna eller per post om orsaken till och tidpunkten för när webbtjänsterna avbryts.

2.8 Kundens anmärkningar

Kunden ska lämna anmärkningar om webbtjänsten till tjänsteleverantören utan dröjsmål, dock senast inom en månad från det att kunden har observerat eller borde ha observerat den faktor som anmärkningen grundar sig på.

2.9 Ersättningsansvar

Tjänsteleverantören ansvarar inte för en skada som beror på att webbtjänsterna inte har varit i bruk, det uppstått en teknisk störning i produktionen av webbtjänsterna eller användningen av tjänsterna inte lyckas med kundens utrustning.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som beror på att webbtjänsternas sidor olagligt har ändrats.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för indirekta skador som orsakats i samband med att webbtjänsterna använts, t.ex. för vinst eller förväntad besparing som uteblivit. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för att filer förstörts eller ändrats eller för kostnaderna för att reproducera dem.

3. Kommunikationen mellan tjänsteleverantören och kunden

Tjänsteleverantören skickar kunden meddelanden som gäller detta avtal till webbtjänsterna eller skriftligen till den adress som anmälts till Elo, per post eller till registermyndigheterna.

Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnas via webbtjänsterna är korrekta oberoende av den tjänst som används. Tjänsteleverantören är inte skyldig att kontrollera eller komplettera givna uppgifter. Kunden ansvarar för att de uppgifter och uppdrag som skickas via Elos webbtjänster når fram ända tills den fått en kvittering från tjänsteleverantören att uppgifterna kommit fram, såvida inte annat följer av tvingande lagbestämmelser.

Ett meddelande som tjänsteleverantören eller någon annan skickat anses har kommit till kundens eller annan avtalad persons kännedom, då informationen har laddats i tjänsten. Då det gäller delgivande av beslut tillämpas den tid för delgivande som ges i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Kunden ansvarar för riktigheten av de uppgifter som han eller hon själv lägger till i webbtjänstens anteckningar för eget bruk och för "Egen uppföljning" i tjänsten. Kunden är själv personuppgiftsansvarig för de uppgifter som han eller hon lägger till och Elo personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter. Om inmatning av information förutsätter samtycke av den som uppgifterna gäller eller av annan instans, är kunden ansvarig för att skaffa nödvändiga samtycken. Som databehandlare har Elo rätt till alla uppgifter som kunden lägger till i Elos webbtjänst. Elo använder dessa uppgifter endast till den del det är nödvändigt för att producera tjänsten.

4. Ändring av webbtjänsterna

Kunden kan meddelas om mindre ändringar i webbtjänsterna och uppdateringar av programmet via webbtjänsten.

En kund som ingått ett avtal om användning av webbtjänsterna informeras om väsentliga ändringar i webbtjänsterna inom skälig tid förutom i webbtjänsten även på Elos webbplats, per e-post, med sms eller per post.

5. Ändring av avtalet om och villkoren för webbtjänsterna

Elo har rätt att ändra avtalet om användning av webbtjänsterna och webbplatsens villkor. Aktuell information finns på Elos webbplats. Tjänsteleverantören meddelar om väsentliga ändringar i avtalet om webbtjänsterna eller i webbplatsens villkor inom skälig tid för kunden på Elos webbplats eller via webbtjänsten.

Webbtjänstavtalet fortsätter med ändrat innehåll, såvida kunden inte före den dag som ändringarna meddelats träda i kraft skriftligen eller genom ett meddelande via webbtjänsten meddelar tjänsteleverantören om att han eller hon invänder mot ändringen. Om kunden invänder mot ändringen, har kunden och tjänsteleverantören rätt att säga upp detta avtal enligt punkt 6 i dessa villkor.

6. Webbtjänstavtalets giltighet, uppsägning och upphävande

Webbtjänstavtalet träder i kraft när kunden har godkänt villkoren. Avtalet gäller tillsvidare.

Kunden kan när som helst säga upp avtalet att upphöra utan uppsägningstid. Uppsägningen kan göras personligen, per post eller via webbtjänsterna. Tjänsteleverantören bereder skälig tid för att stänga tjänsten.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet att upphöra inom två månader från uppsägningen.

Tjänsteleverantören har rätt att upphäva avtalet med omedelbar verkan, om kunden i väsentlig grad har brutit mot avtalet eller dess villkor.

Tjänsteleverantören har rätt att utan särskild uppsägning betrakta avtalet som upphävt, om kunden inte har använt tjänsten på ett (1) år.

Tjänsteleverantören ansvarar för de uppdrag som gjorts via tjänsten även efter att avtalet upphört. Tjänsteleverantören har rätt att sköta uppdragen till slut, såvida de inte annulleras enligt de särskilda villkoren för de enskilda tjänsterna.

7. Kundens rätt att annullera avtalet

Om webbtjänstavtalet har ingåtts i webbtjänsten, per telefon eller på annat sätt utan att parterna träffat varandra och kunden är en konsument, har kunden rätt att annullera avtalet inom 14 dygn från det att avtalet ingicks eller vid en senare tidpunkt än så, vid vilken kunden fått förhandsuppgifter och avtalsvillkoren på ett varaktigt medium. Anvisningar om användningen av annulleringsrätten ges i bilagan med förhandsinformation.

8. Oöverstigligt hinder

Kunden eller tjänsteleverantören ansvarar inte för en skada, om den kan påvisa att uppfyllandet av en förpliktelse som ankommer på den har förhindrats av en sådan ovanlig och oförutsedd orsak som parten inte kunnat inverka på och vars följder den inte skulle ha kunnat undvika ens genom att iaktta största möjliga aktsamhet. Tjänsteleverantören ansvarar inte heller för en skada, om uppfyllandet av förpliktelserna som grundar sig på tillhandahållandet av webbtjänsterna eller webbtjänstavtalet skulle stå i strid med de skyldigheter som regleras för tjänsteleverantören annanstans i lagen.

Kunden eller tjänsteleverantören är skyldig att utan dröjsmål meddela den andra parten i webbtjänstavtalet om ett oöverstigligt hinder som drabbat honom eller henne. Tjänsteleverantören kan meddela om ett oöverstigligt hinder t.ex. på sin webbplats eller i en riksomfattande dagstidning.

9. Lagring av uppgifterna

Tjänsteleverantören har rätt att i sina datasystem spara uppgifter om kontakter som kunden tagit via webbtjänsten och om de ärenden kunden sköter i webbtjänsten, att förena dem med andra uppgifter om kunden samt att behandla uppgifterna för skötseln av kundrelationen och för att förbättra kvaliteten på webbtjänsten och dess funktion. Då en affärshändelse eller tjänst så förutsätter kan tjänsteleverantören banda samtal och meddelanden för att säkerställa meddelandets innehåll.

10. Tillämplig lag och forum

På webbtjänstavtalet och användarvillkoren tillämpas Finlands lag, med undantag för bestämmelserna om lagval.

10.1 Forum då kunden är en konsument

Tvister som beror på webbtjänstavtalet och dessa villkor behandlas i Esbo tingsrätt eller i tingsrätten på den ort i Finland, inom vilkens domkrets kunden har sin hemort eller sin stadigvarande boendeort. Om kunden inte har någon boendeort i Finland, behandlas tvister i Esbo tingsrätt.

10.2 Forum då kunden är en juridisk person

Tvister som beror på webbtjänstavtalet och dessa villkor behandlas i Esbo tingsrätt eller i en annan behörig tingsrätt i Finland.

11. Rättsskyddsåtgärder utanför domstol

I frågor som gäller tjänsten eller avtalen ska kunden i första hand kontakta tjänsteleverantörens kundtjänst.

En konsumentkund kan föra en tvist som gäller webbtjänstavtalet till Försäkrings- och finansrådgivningen (Fine, www.fine.fi) eller till konsumenttvistenämnden (KRIL, www.kuluttajariita.fi) för behandling.