Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Utkomst under rehabiliteringen

Syftet med rehabiliteringsförmånerna är att trygga din utkomst när rehabiliteringen börjat. Rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg är rehabiliteringsförmåner som betalas under pågående rehabilitering. Du kan också få ersättning för kostnaderna som orsakas av rehabiliteringen. Dessutom kan du ha rätt till rehabiliteringsbidrag medan du väntar på rätten till rehabilitering.

Utbetalningen av rehabiliteringsförmån börjar efter att du fått ett positivt beslut om stöd för en rehabiliteringsåtgärd och din rehabilitering har börjat.

Du får ett separat beslut från Elo om utbetalning av rehabiliteringsförmån.


Förmåner under rehabiliteringstiden

Rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenning betalas under tiden med aktiva rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliterings-penningens belopp grundar sig på invalidpensionen. Rehabiliteringspenningen är emellertid 33 procent större än vad din invalidpension skulle vara vid rehabiliteringstidpunkten. 


Rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstillägg

Rehabiliteringsstödet är en tidsbestämd invalidpension som förutsätter att du allmänt sett är oförmögen att arbeta, men att din arbetsförmåga kan återställas med vård eller rehabilitering.

Rehabiliteringstillägg betalas som tillägg till rehabiliteringsstödet då Elo stöder din aktiva rehabilitering. Rehabiliteringsbeloppet är 33 procent av rehabiliteringsstödet för fulla rehabiliteringsmånader.


Rehabiliteringskostnader och normersättning

Kostnaderna för rehabiliteringen, t.ex. resekostnader och studiekostnader, ersätts retroaktivt för högst 6 månader. Ersättningarna utbetalas i allmänhet per läsår i jämnstora eurobelopp som fastställs varje år. Då studierna inleds betalas normersättningen efter att ett studieintyg inlämnats till Elo och därefter varje läsår. Ersättning kan också betalas för den studerandes boendekostnader på en främmande ort. Elo försäkrar rehabiliteringsklienten även i händelse av arbetsolycksfall under oavlönad arbetsprövning eller -träning.
Klienten behöver inte ansöka om normersättning, eftersom den beviljas automatiskt.

Normersättningens storlek och utbetalningsdagen anges i Elos webbtjänst.

Läs mer om kostnadsersättning i Arbetspensionsförsäkrarna Telas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till arbetspensionsrehabilitering >


Rehabiliteringsbidrag

Rehabiliteringsbidrag kan betalas för väntetider och tider mellan aktiva rehabiliteringsperioder samt under den tid det tar att göra upp en rehabiliteringsplan i högst tre månader. Rehabiliteringsbidrag kan beviljas om rehabiliteringsklienten inte har rätt till annan utkomst. Rehabiliteringsbidraget är lika stort som invalidpensionen.n.


Näringsstöd för företagare

Näringsstöd kan betalas för att stöda inledande av företagsverksamhet, ändringar i verksamheten eller för fortsatt näringsverksamhet. Näringsstöd kan t.ex. beviljas för kostnader för olika redskap som underlättar arbetet.