Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Bolagsstämma

I Elo utövas högsta beslutanderätt av delägarna på bolagsstämman. På bolagsstämman innehas rösträtten av försäkringstagarna. Rösträtt har också den representant som valts av de försäkrade, vilka omfattas av varje enskild grundförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget.

Bolagsstämman väljer medlemmarna i förvaltningsrådet och revisorerna samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och disponeringen av den vinst som balansräkningen utvisar. Bolagsstämman fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet till medlemmarna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören. Därtill beslutar bolagsstämman om arvodena till medlemmarna i förvaltningsrådet och revisorerna samt om andra ärenden som anges i möteskallelsen.

Elos ordinarie bolagsstämma

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Esbo den 24 april 2023. Elos delägare har i enlighet med aktiebolagslagen och Elos bolagsordning rätt att få ett ärende som med stöd av lag ankommer på bolagsstämman behandlat på bolagsstämman genom att lämna in ett skriftligt krav till styrelsen i så pass god tid att ärendet kan inkluderas i kallelsen till bolagsstämma. Delägaren ska lämna in sitt eventuella skriftliga krav med motiveringar och beslutsförslag till Elos styrelse senast tisdagen den 7 mars 2023. Kravet kan skickas per e-post till harri.christensen@elo.fi eller per post till Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, Harri Christensen, 00041 Elo.