Jumplink

Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 25.4.2022 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 19.4.2021 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2020 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2019 > 

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2018 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2017 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2016 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2015 >

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2014 >

I Elo utövas högsta beslutanderätt av delägarna på bolagsstämman. På bolagsstämman innehas rösträtten av försäkringstagarna. Rösträtt har också den representant som valts av de försäkrade, vilka omfattas av varje enskild grundförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare i bolaget.

Bolagsstämman väljer medlemmarna i förvaltningsrådet och revisorerna samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och disponeringen av den vinst som balansräkningen utvisar. Bolagsstämman fattar beslut om beviljande av ansvarsfrihet till medlemmarna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören. Därtill beslutar bolagsstämman om arvodena till medlemmarna i förvaltningsrådet och revisorerna samt om andra ärenden som anges i möteskallelsen.

General / Default image alt attribute