Jumplink

Tillgänglighetsutlåtande för Elos webbtjänster

De digitala tjänster som Elo tillhandahåller omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.  Det här tillgänglighetsutlåtandet har upprättats den 21 september 2020 och gäller Elos webbplats www.elo.fi samt de webbtjänster som tillhandahålls för företags- och privatkunder för skötseln av arbetspensionsförsäkringar och pensionsärenden.

Utlåtandet av de digitala tjänsternas tillgänglighet grundar sig på ett expertutlåtande, på testning som utförts med ett testningsprogram samt på självutvärdering.

Tidtabell för korrigering av brister

Strävan är att korrigera största delen av de brister som redogörs för i utlåtandet under år 2021.

Elos öppna webbplats www.elo.fi

Webbplatsen uppfyller i huvudsak de kritiska tillgänglighetskraven på nivå A och AA.

1. Brister som gäller åskådligheten

  • Tjänsten innehåller bilder för vilka det saknas en textmotsvarighet.
  • I tjänsten finns textområden och blankettinmatningsfält, vilka inte har någon förklaring för assisterande teknik.
  • Tjänsten innehåller länkar som i texten urskiljs endast enligt färg.

2. Brister som gäller hanterbarheten

  • Samma länktext används för att hänvisa till flera olika objekt.
  • I tjänsten finns oklara länktexter samt bildlänkar som inte klart anger vart man förflyttar sig då länken aktiveras.

3. Brister som gäller förståelsen

  • Vissa länkar öppnar en pdf-fil eller en ny flik utan förhandsvarning.
  • Största delen av pdf-filerna i tjänsten är maskinläsbara. En del av pdf-filerna saknar emellertid identifierare för assisterande teknik.

Elos webbtjänst för försäkringskunder

De avsnitt i Elos webbtjänst för företagskunder som är avsedd för skötseln och anskaffande av lagstadgad arbetspensionsförsäkring uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven på nivå A och AA. 

Tjänstens mervärdestjänster som bl.a. ansluter sig till olika rapporter och den offentliga förvaltningsuppgiften omfattas inte av webbtillgänglighetslagstiftningen och kan innehålla icke-tillgängligt innehåll.  

Elos webbtjänst för privatkunder

Tjänsten uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven på nivån A och AA.

Tilläggstjänster som förbättrar tillgängligheten

Försäkrings- och pensionsrådgivning på teckenspråk
Elo erbjuder försäkrings- och pensionsrådgivning på teckenspråk med hjälp av applikationen Chabla (www.chabla.me)

Om du observerar brister i tillgängligheten till våra digitala tjänster, ge respons med den bifogade webblanketten, så gör vi vårt bästa för att korrigera problemet. Vi svarar inom 14 dygn. Om du inte får något svar eller är missnöjd med vårt svar, kan du lämna en myndighetsanmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

 

Dataskydd i Elo >

 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Växeln 0 295 016 000