Jumplink
Meny
Logga in
Sökning
Språk
EN
FI

Företagarens pension och sociala trygghet

FöPL-avgifterna och den framtida arbetspensionen grundar sig på den anmälda FöPL-arbetsinkomsten, som pensionsanstalten fastställer i din FöPL-försäkring. Vid sidan av pensionen inverkar FöPL-arbetsinkomsten också på nivån på olika förmåner och pensioner, vilket innebär att en rätt dimensionerad arbetsinkomst ger dig trygghet redan under din yrkesbana.

Du kan se ditt egna pensionsutdrag i Elos webbtjänst för privatkunderna.

Logga in i webbtjänsten

Din FöPL-arbetsinkomst inverkar på följande pensioner och förmåner:

Pension och rehabilitering

Arbetspensionsförsäkringen ger dig trygghet då dina inkomster minskar till följd av ålderdom och arbetsoförmåga eller på grund av att familjeförsörjaren avlider. Företagare intjänar arbetspension enligt den fastställda arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. FöPL-arbetsinkomsten inverkar inte enbart på ålderspensionen utan den utgör grund även för övriga pensioner och förmåner enligt arbetspensionslagarna som du kan vara berättigad till redan före åldern för ålderspension.

Arbetspension tillväxer med 1,5 procent av den årliga FöPL-arbetsinkomst i alla åldrar. Ett undantag utgör 53–62-åringar, för vilka pension tillväxer med 1,7 procent av FöPL-arbetsinkomsten under övergångstiden mellan 2017 och 2025. Läs närmare om pensionstillväxten >

Läs närmare

Sjukdom

Från och med 1.1.2020 beräknar FPA beloppet av sjukdagpenning utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som föregått den kalendermånad då rätten till förmåner börjar. Företagarens årsinkomst beräknas utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Om beloppet på FöPL-arbetsinkomsten har förändrats under de tolv månaderna som granskas beaktas den genomsnittliga arbetsinkomsten.

En kort sjukdom ger inte rätt att hålla en paus med betalningarna i FöPL-försäkringen. Under en lång sjukledighet kan FöPL-försäkringen emellertid avslutas. I sådant fall ska du teckna en ny FöPL-försäkring efter att du återgår till arbetet efter sjukledigheten.

Företagare - gör så här om du blir sjuk (pdf) >

Arbetslöshet

En företagare kan få FPA:s grunddagpenning eller inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från en arbetslöshetskassa, om hans eller hennes FöPL-arbetsinkomst har varit minst gränsen för att omfattas av arbetslöshetsskyddet. År 2024 är gränsen 14 803 euro.

En förutsättning för att en företagare ska få arbetslöshetsdagpenning är att företagarverksamheten har varit väsentlig på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och att arbetsvillkoret uppfylls. Om din FöPL-arbetsinkomst är mindre än så kan du emellertid ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA. Om du är medlem i en arbetslöshetskassa, grundar sig beloppet av din inkomstrelaterade dagpenning på din FöPL-arbetsinkomst.

Närmare information

Jobbmarknad
Företagarnas Arbetslöshetskassa

Föräldraskap

Från och med 1.1.2020 beräknar FPA beloppet av FPA:s moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning samt för partiell föräldrapenning utifrån din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som föregått den kalendermånad då rätten till förmåner börjar. Företagarens årsinkomst beräknas utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Om beloppet på FöPL-arbetsinkomsten har förändrats under de tolv månaderna som granskas beaktas den genomsnittliga arbetsinkomsten.

Om du inte arbetar under familjeledigheten, kan FöPL-försäkringen avslutas på din sista arbetsdag. I sådant fall ska du ansöka om en ny försäkring efter att du återgår till arbetet. Om du fortsätter att arbeta under familjeledigheten, avslutas FöPL-försäkringen inte. Det kan emellertid vara skäl att justera FöPL-arbetsinkomsten, om din arbetsinsats i företaget minskar under familjeledigheten.

Läs närmare på FPA:s webbplats >

Olycksfall

Årsarbetsinkomsten i en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare binds till arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. Din FöPL-arbetsinkomst inverkar således även på pensioner och ersättningar för inkomstbortfall till följd av olycksfall i arbetet. För att få en olycksfallsförsäkring för företagare bör du ha en gällande FöPL-försäkring.

Närmare information

Fennia
LokalTapiola
Turva

Arbetsinkomstgränser 2024

  • Nedre gräns 9 010,28 €/år
  • Övre gräns 204 625,00 €/år
  • Möjlighet att omfattas av arbetslöshetsskyddet
    14 803,00 €/år

Med hjälp av FöPL-räknaren är det lätt att räkna ut hurdant skydd du får i olika situationer med din nuvarande arbetsinkomst. Du kan pröva hur en ändring av arbetsinkomsten inverkar på din pension och din sociala trygghet och på försäkringsavgifterna.

General / Default image alt attribute