Käyttöehdot

© Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2017, käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

Avaamalla Elon www-sivuston sen käyttäjä (jäljempänä asiakas) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttöön ei ole oikeutta, mikäli asiakas ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan.

Sivuilla voi lisäksi olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jotka palvelun käyttäjän on hyväksyttävä ja joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja ainoastaan toissijaisesti.

Sivujen käyttö ja vastuunrajoitukset

Elon www-sivut (mukaan lukien sivuilla olevat palvelut) toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisina kuin ne ovat. Sivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty huolellisesti varmistamaan. Sivuilla oleva tieto on kuitenkin yleisluonteista eikä Elo takaa sen soveltuvuutta yksittäisiin tapauksiin.

Elo ei vastaa www-sivuilla esitettyjen tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvästä mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai välittömästä taikka välillisestä vahingosta.
Näillä www-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Eloa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Sivuja käyttäen tehdyn viestin perille saapuminen on asiakkaan vastuulla. Elo ei vastaa sivujen kautta välitettyjen viestien eheydestä eikä muuttumattomuudesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Luottamuksellista tietoa sisältävien viestien lähettäminen Elolle suojaamattoman sähköpostiyhteyden välityksellä tapahtuu asiakkaan vastuulla. Elolla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Elo ei vastaa salaamattomassa sähköpostiyhteydessä lähetettyjen tietojen paljastumisesta julkisessa verkossa eikä tästä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Elo ei vastaa myöskään mahdollisten teknisten häiriöiden kuten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista palvelukatkoksista tai vahingoista. Elo ei siten takaa, että www-sivut ja niillä olevat palvelut olisivat jatkuvasti tai keskeytyksettä käytettävissä.

Nämä www-sivut on suunnattu ainoastaan Suomen markkinoille.

Tekijänoikeus

Näiden www-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Keskinäiselle Työeläkevakuutusyhtiölle Elolle tai kolmannelle osapuolelle.

Sivujen osittainenkin julkaiseminen, levittäminen, siirtäminen, kopioiminen, uudelleen tuottaminen, varastointi tai muu hyödyntäminen ilman Elon etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla on kuitenkin lupa tallettaa sivuja tietokoneelleen tai tulostaa niitä omaan käyttöönsä. Sivuja lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Linkit kolmansien www-sivuille

Elon www-sivuilla olevat linkit muiden (kolmansien) www-sivuille on tarkoitettu vain informatiivisiksi.

Elo ei vastaa näiden kolmansien tarjoamien tai ylläpitämien www-sivujen sisällöstä tai palveluista miltään osin, ei myöskään niiden oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta.

Henkilötiedot

Elo käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja työntekijän eläkelain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot tallennetaan Elon henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Voimassa oleva lainsäädäntö rajoittaa Elon hallussa olevien tietojen luovuttamista sivullisille muutoin kuin lain edellyttämissä tapauksissa, tai sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat.


Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja suojasta >
 

Asiakkaan tietojen käyttäminen markkinointiin

Asiakkaan sivuilla antamia tietoja voidaan käyttää voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole sitä erikseen kieltänyt.

Asiointia koskevien tietojen kerääminen (evästeet, cookies)

Elolla on oikeus kerätä (mm. evästeitä käyttämällä) www-sivuilla kävijöiden asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden seuraamiseksi ja parantamiseksi sekä tilastointia ja tutkimusta varten. Kerätyistä tiedoista ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Käyttöehtojen ja www-sivujen muuttaminen

Elolla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.